English   Danish

2012/2013  KAN-CM_E105  Tværfaglig mesterlære i ledelse, organisation og innovation

English Title
Tværfaglig mesterlære i ledelse, organisation og innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 09.50-12.25, uge 36-41, 43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Henrik Herlau - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen, LPF/MPP,
electives.lpf@cbs.dk, direct phone 3815 3782
Fagområde/Category
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 27-04-2012
Læringsmål
De overordnede læringsmål for faget er, at den studerende skal
  • kende, diskutere og anvende fagets begrebsapparat indenfor innovation og kunne reflektere over dets muligheder og begrænsninger i både teori og praksis
  • være i stand til at sondre mellem forskellige faser op til endelig innovation i forbindelse med prejekt- og projektarbejde
  • have indgående kendskab til og være i stand til at diagnosticere virksomheder og industrier via fagets metoder og derfra generere relevante og værdifulde videnspakker og innovationspotentialer.
  • opnå fagkyndighed i effektiv mødeledelse – herunder teknikker, leder- og deltagerroller – i både teori og praksis
Forudsætninger
Faget forudsætter ikke at den studerende tidligere i sit studieforløb har haft andre fag inden for projektledelse og innovation. Den eneste faglige forudsætning er, at den studerende er overbygningsstuderende, er indstillet på at arbejde tværfagligt sammen med studerende fra andre videregående uddannelsesinstitutioner, der ofte har en helt anden faglig og metodisk indgangsvinkel. Faget tilbydes studerende fra samtlige højere læreanstalter.
Eksamen
Mundtlig eksamen på basis af mini projekt (individuel eller gruppe) ved eksaminator og ekstern censor:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Tværfaglig mesterlære i Ledelse, Organisering og Innovation , er et meritgivende tværfagligt og tværinstitutionelt undervisningstilbud til overbygningsstuderende på de videregående uddannelsesinstitutioner. Faget giver 7.5 ECTS det gennemføres over et semester.
Undervisningen retter sig imod en meget væsentlig men noget overset ledelsesfunktion – ledelse af- og deltagelse i den daglige innovations udvikling i organisationer. Ledelse der danner vækstlag i organisationer. En ledelsesopgave alle ledere inddrages i – ledelses praksis. Faget fokuserer på og udfylder gabet imellem universitetsuddannelse og den praktiske ledelses funktion i arbejdende organisationer. Her er både teoretisk og praktisk kompetence en forudsætning for at der kan dannes innovative projekter. Dette er fagets indhold og formål.
I undervisningsforløbet trænes den studerende i at forestå ledelse og innovation omkring nye produkter og aktiviteter indenfor potentielle vækstområder. Målet med LFPI er at lære de studerende at arbejde med og tage ansvaret for ledelse af vidensbaserede innovative processer med henblik på skabelse af nye produkter og aktiviteter. Ligeledes er målet at de studerende lærer at tilegne sig evner og færdigheder til at kunne lede og samarbejde i innovative teams, dels i virksomhedsregi, og dels i forbindelse med senere opstart af egen virksomhed. Kompetencer der i faget vil blive tilegnet gennem praksis. 
 
Fagområder
Undervisningen og praksisarbejdet sigter mod at styrke den studerendes kompetence til at skabe dynamiske koblinger mellem danske videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervslivet og omsætte viden og læring til værdi og innovation.
Den studerende trænes i at opbygge og vurdere sin personlige ledelses kompetence i praksis. Der er fokus på den indledende "turbulente" etablerings- og udviklingsproces i innovationsforløbet. 
Den studerende arbejder tæt sammen med virksomheder. I denne sammenhæng arbejdes der med opbygning af videnspakker, der kan danne grundlag for innovation. De studerendes differentierede faglige baggrund stimulerer nytænkning og muliggør nuancerede og interessante resultater for virksomhederne. I praksisarbejdet med virksomheden arbejdes der primært med vidensbaserede udviklingsforløb, hvor der ikke på forhånd kan defineres et klart mål eller produkt. Dette kaldes i faget prejektledelse. Til dette kræves at en række fagområder, metoder og værktøjer bliver anvendt og kombineret, hvilket er undervisningens overordnede læringsmål.
På kurset vil vi inddrage, anvende og kombinere følgende fagområder:
· prejektledelse og projektarbejdsformer
· vidensopbygning, videnskobling og vidensledelse
· læring og teambuilding
· innovation (markeds-, teknologisk og social)
· strategi
· IT kommunikation
Alle ovenstående fagområder er en nødvendighed for at kunne gennemføre et succesfuldt innovationsprojekt.
Undervisningsformer
Undervisningen og det praktiske arbejde sigter mod, at den studerende opnår kompetence til at skabe dynamiske koblinger imellem de danske videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervslivet.
I faget indgår tværfagligt gruppearbejde, klasseundervisning, øvelser, arbejde med projektværktøjer, refleksion/evaluering af praksis. Kurset er baseret på pædagogiske og metodiske modeller med specielt udviklede værktøjer til at støtte vidensopbygnings- og innovationsprocessen.
Faget har fokus på træning i ledelse af processer der udkrystalliserer sig i innovations potentialer. Der er fokus på en høj grad af selvorganisering i grupperne, resultaterne dannes igennem gruppernes læringsprocesser. De studerende skal være motiverede til sammen at bevæge sig ud i ukendte vidensområder; og selvstændigt tage ledelse og ansvar med støtte i de metoder som faget præsenterer. Herunder Kubus®konceptet og det til formålet udviklede internet-baserede program Kubus®Template, der anvendes i forbindelse med mødestyring, vidensopbygning – igennem en meget tæt interaktion med bestående virksomheder.Grupperne arbejder tæt sammen med virksomheder på valgte strategiske områder, der ønskes innovation inden for. På den baggrund opbygger projektgrupperne videnspotentialer der i kobling med virksomhedernes aktører kan omsættes til realiseret innovation. I de seneste par år har vi i faget samarbejdet med Novo Nordisk A/S, Hardi International A/S, LK as, Torvehallen A/S, Gram A/S, Samsø Erhvervsforum, Mærsk Medical, Medicotest, Carpenter, Learning Lab, Giantcode, JBS, NKT, Novopan, LEGO Group, etc.

Brug af e-læring
• CBS L-net anvendes til deling af præsentationer og andet undervisningsmateriale (IKT understøttelse).
• Kubus®Template anvendes i forbindelse med fagets praksis- og projektforløb. Templaten anvendes til mødestyring, vidensopbygning, koblingspunkt til virksomhed og innovationsudvikling (e-læring).

Arbejdsbelastning
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse til undervisning 75 timer
Praksisforløb, øvelser, coaching, mm. 85 timer
Udarbejdelse af miniprojekt 20 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 15 timer
Foreløbig litteratur
Foreløbig litteratur:
 
Nahapiet & GhoshalSocial Capital, Intellectual Capital, and the Organizational AdvantageAcademy of Management Review, (1998)
Nielsen & KvaleMesterlære – læring som social praksisHans Reitzels Forlag, (2004)
SarasvathyWhat makes entrepreneurs entrepreneurial? http://www.effectuation.org/ftp/effectua.pdf
 

Supplerende litteratur:
BoisotIs your Firm a Creative Destroyer?Barcelona, Spanien, Papers. ESADE nr. 81., (1992)
BoisotKnowledge Assets – Securing Competitive Advantage in the Information EconomyOxford, UK: Oxford University Press, (1998)
DruckerInnovation and EntrepreneurshipGB: William Heinemann Ltd., (1985)
Herlau & TetzschnerFra Jobtager til Jobmager - model IIIForlaget Samfundslitteratur, (2004)
Herlau & TetzschnerKubuskonceptet – prejektledelse og innovationForlaget Samfundslitteratur, (2006)
JohnsenNy strategisk ABCDHandelshøjskolens Forlag (2008)
KirkebyLedelsesfilosofi – et radikalt normativt perspektivForlaget Samfundslitteratur,
Sidst opdateret den 27-04-2012