English   Danish

2012/2013  KAN-CM_J36  Kompensationspolitik i teori og praksis

English Title
Kompensationspolitik i teori og praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 09.50-13.20, uge 6-12
Mandag 09.50-11.30, uge 13
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Kursus koordinator : Peter Kjær pk.ioa@cbs.dk
    Christopher John Mathieu - Institut for Organisation
Administration: Mette Busk Ellekrog - mbe.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 08-11-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere begreber, teorier, metoder og modeller relateret til kompensationspolitik.
• Identificere, beskrive, analysere og integrere relevante problemstillinger, udfordringer ogmuligheder ved anvendelse af forskellige kompensationsløsninger
• Beskrive værktøjer til selvstændigt at udvikle og implementere en kompensationspolitik for en organisation.
• Vurdere og argumentere løsningers relevans i relation til anvendelse i en given organisation
• Argumentere for en løsning ved inddragelse af teori og modeller.
Forudsætninger
Det forventes at de studerende har en basal viden om organisationers opbygning, motivations- og ledelsesteorier på minimum bachelor niveau.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen (åben bog)
Kompensationspolitik i teori og praksis:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Efterårstermin og Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
4-timers skriftlig PC eksamen med alle hjælpemidler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver en konkret værktøjskasse til at gå ud i erhvervslivet og kunne arbejde med kompensation på strategisk såvel som på operationelt niveau.

Med udgangspunkt i organisationens vision, mission og strategi opridses sammenhængen til organisationskulturen og kompensationspolitikken.

Kompensationspolitik er et ledelsesværktøj, der spiller sammen med mange af en organisations øvrige politikker og som styrer/styres af disse – eller burde gøre/blive det. Der lægges vægt på at fremstille kompensationspolitikken som en integreret del af ledelsens midler til at styre organisationen mod dennes mål.
 

Der vil ligeledes blive lagt vægt på at brede begrebet kompensation ud til mere end rent økonomiske belønningsformer. Begrebet Total Reward vil derfor blive gennemgået som et udtryk for den samlede værdi, som medarbejderen får ud af at arbejde for organisationen dvs. personalegoder, arbejdsforhold og karrieremuligheder.
 

Kompensationspolitikkens overordnede formål defineres som værende at medvirke til at:

  • tiltrække og fastholde medarbejdere
  • motivere dem
  • implementere, vedligeholde og udvikle organisationskulturen
  • være omkostningsregulerende.

 

Fagets formål er således at give et samlet overblik over problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af kompensationspolitik i organisationer.


Målet er at give de studerende kompetence og værktøjer til på et overordnet niveau, selvstændigt at udvikle, problematisere anvendelsen af og sikre den succesfulde implementering af en organisations kompensationspolitik.

Undervisningsformer
Det teoretiske indhold sættes i relief gennem en række konkrete cases præsenteret af gæsteforelæsere.

Undervisningen gennemføres som forelæsninger samt øvelser og med konkrete cases.
Der vil desuden være diskussioner hvor der skal argumenteres for valg af løsning.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Heneman, Robert L.: Business-driven compensation policies : Integrating compensation systems with corporate strategies, New York, Amacom, 2001

Armstrong, Michael; Brown, Duncan: Strategic reward : Making it happen; London, Kogan Page, 2006

Ibsen, Flemming; Christensen, Jens Finn: Løn som fortjent?: nye lønformer i den offentlige sektor; København, Jurist- og Økonomforbundet, 2001

Artikler: Kompendium med forskningsartikler fra Compensation and Benefits Review og/eller Benefits and Compensation International samt danske artikler fra bl.a. aviserne her i OK fornyelsens tid. Hertil evt. selvstændigt skrevne artikler.

Sidst opdateret den 08-11-2012