English   Danish

2012/2013  KAN-CM_R82  Transfer Pricing i Multinationale Koncerner

English Title
Transfer Pricing in Multinationale Enterprises

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Changes in course schedule may occur
Tuesday 11.40-13.20, week 6
Tuesday 11.40-15.10, week 7-13
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Christian Plesner Rossing - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 17-10-2012
Læringsmål
Fagets målsætninger er, at de studerende:
 • Gøres i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme.
 • Forstår hvorfor transfer pricing i udpræget grad er multidisciplinært, og derfor involverer økonomistyring, international skatteret, IT, risikostyring, værdikædeanalyse, ekstern finansiel rapportering, corporate governance og CSR.
 • Forstår hvorledes ovennævnte begreber kan tænkes ind i koncernens ’tax risk management’ procedurer, med fokus på dem der knytter sig til transfer pricing.
Forudsætninger
cand.merc.jur, cand.merc.fir, cand.merc.asc og cand.merc.aud
Eksamen
Transfer Pricing i Multinationale Koncerner
Mundtlig eksamen med forberedelse:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode April og April
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Det forudsættes at den studerende har forståelse for grundlæggende erhvervs- og driftsøkonomiske principper.
Det er en fordel, men ikke en forudsætning, såfremt den studerende har haft berøring med selskabsskatteret.

Eksamination
Mundtlig eksamen med forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets mål.
De fleste medarbejdere i mellemstore eller større virksomheder, med ansvar for økonomistyring og/eller finansiel rapportering konfronteres før eller siden med transfer pricing. Mere end 60 % af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne parter og der har i de seneste år været et stærkt stigende fokus på området -- fra virksomhederne, fra skattemyndighederne og fra internationale institutioner som f.eks. EU og OECD.
 
Målet er at gøre de studerende i stand til at løse praktiske transfer pricing-problemer med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme. Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, sættes de studerende i stand til at håndtere de udfordringer, alle mellemstore og større virksomheder med internationale aktiviteter stilles over for i forbindelse med koncerninterne transaktioner.
 
De studerende introduceres for internationalt anerkendte begreber, metodikker og værktøjer, og for, hvordan transfer pricing-opgaven håndteres i praksis i forskellige organisationer og virksomhedstyper.
 
Transfer pricing er i udpræget grad multidisciplinært, og involverer økonomistyring, international skatteret, IT, risikostyring, værdikædeanalyse, ekstern finansiel rapportering, corporate governance og CSR. De studerende bibringes en forståelse for, at transfer pricing i særlig udpræget grad handler om at kende den virksomhed, man er en del af, og det marked, man operer på.
 
 
Fagets indhold.
Faget opdeles i 5 hovedområder:
 1. Transfer pricing-problemstillingen. Der gives en dels en grundig introduktion til transfer pricing (juridisk, økonomisk og politisk), dels et overblik over alle de sammenhænge, hvor man støder ind i transfer pricing-problemer og hvor kilderne til transfer pricing-risici opstår. 
 2. Typer af koncerninterne transaktioner. Med udgangspunkt i overblikket over de sammenhænge, hvor man støder ind i transfer pricing-problemer, behandles de enkelte transaktionstyper mere indgående, herunder varer, tjenesteydelser, immaterielle aktiver og finansielle transaktioner. Der lægges vægt på at skabe forståelse for såvel den danske som den internationale regulering, primært med udgangspunkt i OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 
 3. Transfer pricing-dokumentation. De fleste lande har krav om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation og nogle lande, heriblandt Danmark, udsteder betydelige bøder for manglende overholdelse af dokumentationskravene. Disse regler introduceres. Derudover introduceres værdikædeanalysen og funktionsanalysen som centrale transfer pricing-redskaber, ligesom de forskellige transfer pricing-metoder introduceres. 
 4. Forsvarsstrategier og konfliktløsning. Der sættes fokus på temaer som Advance Pricing Arangements, det vil sige aftaler mellem stater og virksomheder om virksomhedens fremtidige, koncerninterne prisfastsættelse, samt Mutual Agreement Procedures, det vil sige aftaler mellem stater om fordeling af skatteprovenue. 
 5. Transfer Pricing Risk Management. Der lægges vægt på at skabe forståelse for, hvorledes forskellige typer af transfer pricing-risici kan identificeres, kvantificeres og rapporteres internt i organisationen og i forbindelse med den eksterne rapportering.
Undervisningsformer
Storholdsforelæsninger med øvelser
Sidst opdateret den 17-10-2012