English   Danish

2012/2013  KAN-EMF_EF21  Markedsanalyse

English Title
Markedsanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Anne Martensen - Institut for Afsætningsøkonomi
Anne Martensen
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante ’marketing research problems’, ’marketing research questions’ og hypoteser på baggrund af et ’marketing decision problem’
  • Udvikle et relevant analysedesign, som vil være velegnet for et givet ’marketing research problem’
  • Vurdere og vælge relevante metoder til dataindsamling og sampling
  • Beskrive, vurdere, vælge og anvende markedsanalyseteknikker
  • Vurdere og formidle løsningen af konkrete ’marketing research questions’ og ’marketing research problems’ selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Eksamen
Markedsanalyse:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar og Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Projektopgave (individualiseret i grupper a 2-3 studerende) (max. 60 normalsider). Eftersom prøven afholdes med individuel bedømmelse, skal det af besvarelsen fremgå, hvilke afsnit hvert enkelt gruppemedlem har forfattet, jf. § 6 stk. i studieordningen. Projektopgavens to dele tager udgangspunkt i samme case, men belyser forskellige stadier i markedsanalyseprocessen. Udlevering og aflevering af projektopgavens del 1 foregår i henholdsvis september og oktober til datoer, der fastsættes af linjesekretariatet. Udlevering og aflevering af projektopgavens del 2 foregår i henholdsvis april og maj til datoer, der fastsættes af linjesekretariatet. Syge-/omprøven i Markedsanalyse afholdes i august /september på datoer, der fastsættes af linjesekretariatet. Ved syge-/omprøven udarbejder den studerende en supplerende skriftlig besvarelse omfattende supplerende analyser af den foreliggende projektopgave. Besvarelse udarbejdes på grundlag af udleverede spørgsmål (en opgavebeskrivelse). Syge-/omprøven afholdes som en projektopgave.
Eksamination
Eksamen vil finde sted i form af en projektopgave (individualiseret i grupper a 2-3 studerende) uden mundtlig eksamen (ekstern prøve). Projektopgaven er i to dele, der tager udgangspunkt i samme case og belyser forskellige stadier i markedsanalyseprocessen. Der gives ingen selvstændig vurdering af del I og del II, da der er tale om en samlet eksamen og en helhedsbedømmelse af de to dele. Der vil ikke blive givet vejledning til udarbejdelsen af del I og del II.
De studerende får præsenteret en konkret og autentisk case, og skal så strukturere problemstillingen og med udgangspunkt i 'management decision problem' opstille relevante 'marketing research questions' og hypoteser. Herefter skal de forskellige faser i markedsanalyseprocessen behandles. Projektopgavens del I afsluttes med design af spørgeskema til en kvantitativ undersøgelse. I del II fortsættes herfra med konkret spørgeskema og indsamlede data, der nu skal analyseres med henblik på belysning af de opstillede hypoteser og løsning af det opstillede problem. Der lægges vægt på, at de studerende anvender og relaterer teorierne og metoderne på området til løsning af den praktiske projektopgave. Det er ikke nok at gennemføre en statistisk analyse af data; analyseresultaterne skal omsættes og anvendes til løsning af et management problem med klare konklusioner og rekommandationer til problemejeren. Ved prøven skal den studerende således vise evne til - gennem samarbejde med de øvrige studerende i gruppen - at kunne strukturere og løse komplekse problemstillinger, der har relation til de forskellige faser i markedsanalyseprocessen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Faget ”Markedsanalyse” er centralt på linjen. De til rådighed stående data bliver kvantitativt og kvalitativt flere, og mulighederne for at nyttiggøre disse data med henblik på markedsføringsbeslutninger, på såvel det strategiske som det taktiske niveau, forbedres. Dette sker både i takt med udviklingen af nye deskriptive og normative modeller omkring virksomhedens markedsføringsmæssige situation, og i takt med tilgængeligheden af forbedret software til håndtering af disse data. En betydelig og stadig stigende del af virksomhedens markedsføringsbeslutninger bliver truffet på grundlag af information, der er indsamlet og bearbejdet til det enkelte beslutningsproblem. Derfor er det afgørende at have indgående kendskab til markedsanalyse.

Det overordnede formål med faget er at sætte den studerende i stand til at identificere den nødvendige information, som skal danne grundlaget for virksomheders gennemførelse af såvel taktiske som strategiske markedsføringsbeslutninger. Desuden skal den studerende kunne være i stand til at håndtere:

Identifikation af markedsanalyseproblemstillingen, samt specificere denne i nogle helt konkrete hypoteser
Tilrettelægge og gennemføre alle nødvendige trin i markedsanalyseprocessen
Analysere indsamlet informationer udfra relevante analysemetoder og –teknikker
Rapportere og fremlægge undersøgelsens resultater, herunder angive muligheden for implementering af disse
Fagets indhold
I faget behandles følgende emner:
Markedsanalyseprocessen og problemidentifikation
Kvalitative undersøgelser
Dataindsamlingsmetoder
Måling og skalering
Design af spørgeskema
Planlægning af stikprøver
Feltarbejdet og præsentation
Tabelanalyse og hypotesetest
Analyseteknikker: variansanalyse, regressionsanalyse, diskriminantanalyse, faktoranalyse, klyngeanalyse og conjoint-analyse (hovedvægten lægges på praktiske anvendelser, vurdering af teknikkerne og deres forudsætninger, og tolkning af analyseresultaterne).

Løbende i undervisningen indgår konkrete problemer, cases og markedsdata fra praksis, samt brug af den statistiske programpakke SPSS til den konkrete dataanalyse.
Faget har tæt relation til alle linjens øvrige fag på 1. og 2. Semester.

Undervisningsformer
Forelæsninger, eksempler og øvelser. Udover forelæsningerne gennemføres på 2. semester øvelsesundervisning på mindre hold i anvendelsen af analyseteknikker ved brug af SPSS.
Foreløbig litteratur

Malhotra, Naresh K. & Birks, David F (2007). Marketing Research: An Applied Approach. European Edition. Pearson Education, Prentice-Hall.
Jensen, Jan Møller & Knudsen, Thorbjørn (2006). Analyse af spørgeskemadata med SPSS: Teori, anvendesle og praksis, Nyeste Udgave: Syddansk Universitetsforlag

Sidst opdateret den 09-07-2012