English   Danish

2012/2013  KAN-EMF_EF40  Strategisk Markedsføringsplanlægning II

English Title
Strategisk Markedsføringsplanlægning II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Torsten Ringberg - Institut for Afsætningsøkonomi
Torsten Ringberg
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 10-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af virksomhedsspillet kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete marketing problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle marketing beslutninger selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Eksamen
Strategisk Markedsføringsplanlægning II:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamen er en individuel skriftlig rapport på grundlag af virksomhedsspillet (intern prøve). Den ordinære prøve finder sted marts, nærmere tidspunkt fastsættes af linjesekretariatet. Syge-/omprøven finder sted i maj/juni. Sygeprøve (for studerende, der er syge under hele eller væsentlige dele af virksomhedsspillet) og omprøve afholdes i form af en individuel, skriftlig projektopgave. Startdato for prøven og afleveringsfristen for eksamensbesvarelsen fastsættes af linjesekretariatet
Eksamination
”Strategisk Markedsføringsplanlægning” er opdelt i to fag med hver sin eksamen:
I faget EF40 er eksamen en individuelskriftlig rapport på grundlag af virksomhedsspillet (intern prøve).
I faget EF41 er eksamen en skriftlig besvarelse af en caseopgave (individualiseret i grupper) (ekstern prøve).

Den skriftlige rapport på baggrund af virksomhedsspillet (max. 6 sider) skal være en rekommandation til "virksomhedens bestyrelse" og baseret på en SWOT analyse beskrive og diskutere de næste tre års strategiske mål, taktiske implementeringer, samt et budget over et af virksomhedens køretøjer (truck, car, udlejningsbil, etc.) Rapporten formuleres bl.a. på grundlag af de overvejelser, beslutninger og handlinger, gruppen og de enkelte har været igennem i de forløbne fem dage i virksomhedsspillet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Markedsføringsplanlægning er den mest dynamiske af virksomhedens funktioner. Marketingindsatsen må tilpasses de stadigt skiftende markedsmuligheder og den konstante udvikling i forbrugernes præferencer, købsadfærd samt konkurrencesituationen.

Formålet med faget er dels at give den studerende et samlet
overblik over de faser der er knyttet til en analytisk- og beslutningsorienteret proces med henblik på formulering, implementering og styring af markedsføringen af virksomhedens produkter og services, såvel på forbrugermarkeder som på business-to-business markeder. Og dels at give den studerende et indblik i hvilke virksomhedsstrategier, der er mulighed for at benytte såvel generelt som under specielle markedssituationer.

Fagets indhold
Faget anlægger et helhedssyn på forbrugerne, konkurrenterne, omverdenen, virksomhedens handlingsparametre, markedssegmentering, målgruppefastlæggelse og -positionering, udarbejdelse af markedsføringsplaner, implementering og kontrol.
Der lægges i faget vægt på, at give den studerende et indtryk af, at markedsføring bør finde sted såvel under hensyntagen til eksterne muligheder som til interne kapaciteter.

Endvidere lægges der vægt på, at den studerende, via aktiv deltagelse i kursets enkelte elementer, bliver i stand til at anvende teorier til problemløsning i praksis.

Faget består af følgende overordnede områder:
Generelle forhold om strategi og ledelse i markedsføringen
Marketing management processen
Strategibeslutninger på forskellige niveauer og med forskellige teoretiske indgangsvinkler
Strategibeslutninger i forskellige situationer
Interne og eksterne analyser
Markedsføringsplaner
Cases der belyser forskellige aspekter inden for strategisk planlægning

I forlængelse af ovennævnte undervisning i faget EF41 gennemføres faget EF40, som indeholder et avanceret og professionelt virksomhedsspil, StratSimMarketing. Virksomhedsspillet gennemføres over 5 enkeltstående dage og i løbet af disse 5 dage afholdes også en række lektioner inden for fagområdet. I grupper på 3-4 personer får de studerende ansvar for en virksomhed på et givet marked, og de skal strukturere og løse komplekse markedsføringsmæssige problemer for virksomheden og lede den gennem en række simuleringer i en virkelighedstro omverden, herunder konkurrence fra andre virksomheder. De studerende skal i praksislignende situationer anvende de teorier, metoder og værktøjer, der benyttes i Strategisk Markedsføringsplanlægning og linjens øvrige fag. Som afslutning på virksomhedsspillet skal hver gruppe præsentere (mundtlig og suppleret med PowerPoints) en executive briefing, der identificerer, begrunder og diskutere de vigtigste (positive såvel som negative) faktorer (interne og eksterne), der havde indflydelse på virksomhedens resultat undervejs og endelig position. Hver studerende udarbejder ligeledes en kort skriftlig rapport omkring fremtidige strategiske anbefalinger(beskrevet nedenfor).

Fagets progression
Strategisk markedsføringsplanlægning er et centralt afsætningsøkonomisk fagområde, og faget bygger klart på linjens øvrige fag på 1. og 2. semester.

Undervisningsformer
Forelæsninger, casearbejde og virksomhedsspil.
Foreløbig litteratur

Litteraturliste følger.

Sidst opdateret den 10-09-2012