English   Danish

2012/2013  KAN-EMF_EF42  Performance Management and Marketing

English Title
Performance Management and Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Varnes - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Claus Varnes
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante faglige problemer og hypoteser ud fra marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete faglige problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af faglige problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Eksamen
Performance Management and Marketing:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Individuel 4-timers individuel skriftlig eksamen med skriftlige og tekniske hjælpemidler. Der afholdes ordinær eksamen i maj/juni. Der afholdes syge-/omprøve i august.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Formålet er at diskutere hvordan markedsføring gøres til et strategisk anliggende for hele virksomheden og dermed at problematisere hvordan legitimitet kan skabes omkring marketingindsatsen. Faget er derfor organiseret i tre tematiseringer om hvordan marketing ledes, hvordan marketing måles, og hvordan virksomheden kan profitere fra marketing.

Fagets indhold
Centrale problemstillinger omfatter:
Måling og kontrol i en organisatorisk sammenhæng. Organisationsstruktur og styring kan organiseres forskelligt lige som designet af beløningssystemer kan have forskellige effekter
Koblingen mellem virksomhedens overordnede strategier og marketing diskuteres, herunder ”strategic mapping”
Ressourceallokering er centralt som i et portfolio management perspektiv i forhold til budgetlægning og marketing mix
Budgetopfølgning og effektmålinger diskuteres lige som det diskuteres hvordan finansielle og ikke finansielle målinger balanceres
Produktudvikling og målingsproblematikker. Innovation har stigende opmærksomhed og dermed også hvordan styring kan introduceres i produktudvikling, der i stigende grad bliver marketing afdelingens ansvar (herunder også target costing)
Styring af marketing diskuteres i forhold til contingency teori. Vi diskuterer om virksomheder med forskellige strategier skal organiserer sig forskelligt.

Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på forelæsninger, øvelser og casearbejde.
Foreløbig litteratur

Claus Varnes & Per Østergaard Jacosben Titel:Performance Management in Marketing
Isbn: 9780390962096
Forlag: McGraw-Hill
Udgave:1
Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale i form af artikler mv.

Sidst opdateret den 09-07-2012