English   Danish

2012/2013  KAN-EMF_EF50  Relationship Marketing

English Title
Relationship Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Anne Martensen - Institut for Afsætningsøkonomi
Anne Martensen
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante faglige problemer og hypoteser ud fra marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete faglige problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af faglige problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Eksamen
Relationship Marketing:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Skriftlig projektopgave (max. 20 normalsider), som udarbejdes individuelt eller i grupper af 2 studerende. I tilfælde af at opgaven udarbejdes i gruppe, skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, således at der kan gives en individuel karakter, jf. studieordningens § 6 stk.3.
Der er ikke knyttet vejledning til udarbejdelsen.
Besvarelsen afleveres i 2 eksemplarer til linjesekretariatet.
Eksamensopgaven stilles umiddelbart efter afslutning af undervisningen. Udlevering af projektopgaven og tidsfrist for aflevering annonceres af linjesekretariatet. Der afholdes ordinær eksamen i oktober.
Syge-/omprøve afholdes i januar.
Der stilles en ny eksamensopgave til projektet til syge-/omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at introducere de grundlæggende teorier og metoder i det nye marketingkoncept, der har væsentlige implikationer for virksomhedens marketingledelse. Desuden er formålet at præsentere de nyeste teorier og metoder inden for relationship marketing og demonstrere deres anvendelse på konkrete cases fra praksis.

Fagets indhold.
Faget vil gå i dybden med følgende emner:
Det nye marketingkoncept
Relationer i marketing
Kundetilfredshed og –loyalitet
Kundeværdi
Kundeanalyser
Medarbejdertilfredshed og -loyalitet
Sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed, kundeloyalitet og virksomhedens lønsomhed

 

Fagets progression
Faget præsenterer et nyt udvidet syn på marketing. Faget danner derfor et godt fundament for alle de øvrige fag på linjen, såvel som flere af 3. semesters valgfag, og derfor afholdes undervisningen koncentreret i starten af 1. semester.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger, cases og øvelser.
Foreløbig litteratur

Christopher, M, Payne, A. & Ballantyne, D. (nyeste version). Relationship Marketing: Creating Stakeholder Value. Oxford, England: Butterworth-Heinemann.

Hertil kommer artikler og yderligere undervisningsmateriale.

Sidst opdateret den 09-07-2012