English   Danish

2012/2013  KAN-EMF_EF56  Business-to-Business Markedsføring

English Title
Business-to-Business Markedsføring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Klaus Holmberg - Institut for Afsætningsøkonomi
Klaus Holmsberg
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante faglige problemer og hypoteser ud fra marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete faglige problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af faglige problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Eksamen
Business-to-Business Markedsføring:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Individuel 4-timers skriftlig eksamen med skriftlige og tekniske hjælpemidler. Der afholdes ordinær eksamen i januar. Der afholdes syge-/omprøve i marts.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Det er fagets formål at udbygge den studerendes teoretiske viden om og forståelse for business-to-business markedets særlige vilkår og dettes betydning for såvel planlægning som gennemførelse af markedsføringen. Faget skal dermed forbedre dimmitendens evne til at fungere i/lede markedsførings-arbejdet i virksomheden, der afsætter til andre virksomheder, dvs. primært virksomheder, der afsætter til industrien, men også konsumentvarevirksomheder, for såvidt angår deres markedsføring over for mellemhandelen.

Fagets indhold
Centralt for den markedsføring, der rettes mod virksomheder, er dels spørgsmålet om virksomheders købsadfærd, og dels spørgsmålet om hvordan/hvorfor køber-sælger relationer opstår, udvikles og afvikles. Faget tager udgangspunkt i teorier om organisationers købsadfærd. Herefter fokuseres der på forskellige mere adfærdsorienterede teorier omkring køber-sælger relationer (organisationsteoretiske tilgange til studiet af køber-sælger relationer, såkaldt "dyadisk" teori samt "netværksteori"). De forskellige "relationsteorier" vil blive indbyrdes perspektiveret og belyst i forhold til hvad man kan kalde "traditionel konsumentvareorienteret markedsføringsteori". Den teoretiske perspektivering vil blive fulgt op med konkrete eksempler på praktisk markedsføringsarbejde.

Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på forlæsninger og casebehandling.
Foreløbig litteratur

Hutt, Michael D. & Thomas W. Speh. Business Marketing Management, B2B, 10ed. seneste udgave, South-Western, Cengage Learning 2010
Ford, David (ed.) (2002). Understanding Business Marketing and Purchasing, 3ed. Dryden Press.
Hougaard, Søren og Bjerre, Mogens (2004). Strategic Relationship Marketing, Samfundslitteratur.
Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale i form af artikler og case-materiale.

Sidst opdateret den 09-07-2012