English   Danish

2012/2013  KAN-FIR_FR25  Økonomistyring / Finansielle Instrumenter

English Title
Management Accounting / Financial Instruments

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Økonomistyring
  Carsten Rohde - Institut for Regnskab og Revision
 • Finansielle Instrumenter
  Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision
 • Finansielle Instrumenter
  Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering
 • Økonomistyring
  Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 02-04-2013
Læringsmål
Ved udprøvningen i Økonomistyring forventes den studerende at kunne redegøre for:
• The Balanced Scorecard som præstations-målingsværktøj og strategiimplementeringssystem.
• Activity Based Costing/Activity Based Management som kalkulations- inspirations-, og effektiviseringsværktøj.
• Formål med og indholdet i Target Costing, Functional Analysis, Value Engineering, og Kaizen Costing.
• Indhold og anvendelse af Revenue Center, Cost Center, Profit Center og Investment Center.
• Indhold i samt valg mellem forskellige Interne Afregningspriser.
• Vise evne til at anvende ovennævnte teorier, metoder og modeller på konkrete problemstillinger og virksomheder.
Ved udprøvningen i Finansielle Instrumenter forventes den studerende at kunne redegøre for:
• vise evne til at anvende teorier, metoder, modeller og lovgivningsmæssige regler på konkrete problemstillinger.
• Særpræg ved derivatkontrakter og derivatmarkeder
• Derivaters anvendelse til investering og risikoafdækning og kunne analysere konkrete forslag hertil
• Derivaters prisdannelse og prismodeller samt demonstrere anvendelse heraf på praksisnære opgaver
• Derivaters anvendelse i risk management samt demonstrere anvendelse heraf på praksisnære opgaver
• bestemme nulkuponrentestrukturen og fortolke dens udseende samt anvende denne til værdiansættelse af fast forrentede obligationer
• beregne risikonøgletallene varighed og konveksitet og demonstrere anvendelsen af disse i forbindelse med immunisering
• Karakteristika af konverterbare obligationer, rentetilpasningslån samt garantilån
• Forskellige former for beskatning af obligationsinvesteringer og disses betydning for værdiansættelse og risikonøgletal på obligationsmarkedet
• dokumentere viden om teorier, metoder, modeller og lovgivningsmæssige regler samt kendskab til praktiske og institutionelle forhold i henhold pensumlister/forelæsningsplaner
Eksamen
Økonomistyring / Finansielle Instrumenter
Økonomi Styring / Finansielle instrumenter:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Individuel 4-timers skriftlig prøve uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Prøven består af 2 x 2 timers delprøver i forlængelse af hinanden. Der afholdes ordinær eksamen i maj og syge-/omprøve i august. Udprøvningen i Økonomistyring/Finansielle Instrumenter har 10 ECTS points og anføres på eksamensbeviset med 1 karakter, der beregnes som gennemsnit af de 2 delkarakterer. Information om delkarakter for Økonomistyring og delkarakter for Finansielle Instrumenter opnås via e-campus. Studerende kan deltage i omeksamen jf. gældende regler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Økonomistyring:
Faget omhandler virksomhedens omkostnings- og lønsomhedsstruktur og de systemer, der kan understøtte en styring heraf. Økonomisk styring i udvalgte virksomhedstyper behandles og nyere økonomistyringsværktøjer såsom target costing, activity based costing og the balanced scorecard drøftes.

Design og anvendelse af regnskabs- og styringssystemer er en afgørende faktor for virksomhedens evne til at gennemføre en økonomisk styring. Indretning af virksomhedens regnskabsvæsen og budgettering afhænger ikke alene af beslutningstagers forståelse af de basale ræsonnementer og konterings- og budgetteringsmetodikker, men i lige så høj grad af dennes evne til at foretage en tolkning af den praktiske sammenhæng hvori disse skal finde anvendelse. Der vil derfor i under-visningen blive lagt stor vægt på at udvikle de studerendes evne til selvstændigt at gennemføre en problemidentificerende og problemløsende behandling af de anvendte opgaver og cases med afsæt i den behandlede teori.

Finansielle instrumenter:
Fagets omhandler obligationer og nye finansielle instrumenter og deres anvendelse til investering og risikodækning.
 

Undervisningsformer
Forelæsninger mv.
Foreløbig litteratur

Økonomistyring:
Kaplan, R.S. & Atkinson, A. A. Advanced Management Accounting, London: Prentice Hall Int., (seneste udg.)
Diverse artikler på CBSLearn.

Finansielle Instrumenter:
J. Hull: Fundamentals of Futures and Options Markets. Pretice Hall, (seneste udg.).
Brealey & Meyer: Priciples of Corporate Fianace. McGraw-Hill, (seneste udg.).
M. Christensen: Obligationsinvestering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udg.
Materialesamling, Noter & Øvelser til Finansielle Intstrumenter.
 

Sidst opdateret den 02-04-2013