English   Danish

2012/2013  KAN-HRM_HR54  HRM i relation til organisering og ledelse

English Title
HRM i relation til organisering og ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Per Darmer - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 10-07-2012
Læringsmål
De studerende forventes efter at have fulgt faget at være i stand til:
At kombinere teorier (at arbejde med teori på teori på teori) og kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teori kombinationer og sammenligninger på videnskabsteoretisk-, teoretisk-, analytisk- og praksisniveau.
At foretage teoretisk baserede og kvalificerede analyser af praktiske og teoretiske problemstillinger inden for og på tværs af HRM, organisation og ledelse
At kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teorier om, praksis inden for samt både andres og egne analyser af HRM, organisation og ledelse og deres samspil
At anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt
  • At kombinere teorier (at arbejde med teori på teori på teori)
  • At forholde sig refleksivt og kritisk til teorier, kombinationer af teorier
  • At sammenholde og sammenligne teorier på videnskabsteoretisk-, teoretisk-, analytisk- og praksisniveau.
  • At foretage teoretisk baserede og kvalificerede analyser af praktiske og teoretiske problemstil-linger inden for og på tværs af HRM, organisation og ledelse
  • At kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teorier ompraksis, både i relation til andres og egne analyser af HRM, organisation og ledelse og deres samspil
  • At anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt, med særligt henblik på at kombinere videnskabsteori med teorier inden for HRM, organi-sation og ledelse.
Eksamen
HRM i relation til organisering og ledelse:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 48 timer
48 timers individuel hjemmeeksamen. Max. 10 sider pr studerende. Omeksamen i april.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Fagets formål er at udvikle de studerendes evne til at kombinere teorier og forholde sig refleksivt og kritisk til teorier og især samspillet mellem teorier om HRM, organisering og ledelse. Samspillet mellem teorier om HRM, organisering og ledelse vil lede til en udbygning, underbygning og udfordring af HRM og HRM teori. Dette sker ved, at relateringen af teorierne viser, hvilke teorier der ligger bag ved og til grund for forskellige HRM tilgange og modeller om, hvad relatering af HRM til organisering af ledelse kan bidrage med både analytisk, teoretisk og i praksis, samt hvordan forskellige teorier om organisering og ledelse kan udfordre HRM og bidrage til kritik af og refleksion over HRM teorier, tilgange og modeller. Faget vil således arbejde med både supplerende og konkurrerende teorier inden for HRM, organisering og ledelse, og mulighederne for at kombinere disse og forbedre de studerendes evne til at anvende teorier både separat og i kombination til at analysere teoretiske, empiriske og praktiske problemstillinger.

Fagets indhold
Faget er opdelt i to sammenhængende elementer. Det første element består i, at udvikle de studerende forståelse for og analytiske anvendelse af teorier inden for HRM, organisering af ledelse. Det andet element består i at udvikle de studerende evne til at relatere og kombinere teorier inden for HRM, organisering og ledelse. Faget arbejder således med teori på teori på teori for at forbedre kendskabet til teorierne i almindelighed og samspillet mellem dem i særdeleshed. Evnen til at kombinere teorier skal bidrage til at øge de studerendes forståelse af HRM- og organisatorisk praksis, samt deres evne til at analysere HRM og organisatorisk praksis på udfordrende og originale måder, som gør dem til reflekterende praktikere og forandringsagenter. De konkrete teoriområder inden for HRM, organisering og ledelse rummer et bredt udvalg af både funktionalistiske og konstruktivistiske teorier for at bibringe den studerende en solid faglighed inden for de tre teoriområder og samspillet mellem dem. Det nedenstående er eksempler på teorier / teoriområder, som faget indeholder (listen er ikke udtømmende): Projekt-, viden- og / eller mangfoldighedsledelse (eksempler ledelseskoncepter / -teorier); Diskursteorier; Entreprenørskab, innovation og kreativitet; Fleksible organisationer; Følelser i organisationer / organisering; Kompleksitets teorier med fokus på: Kompleks responsive processer; Kritisk management teori; Magt og politik i organisationer; Organisationskultur og identitet; Organising og Sensemaking

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.
Foreløbig litteratur

Legge, K. (1995). Human Ressource Mangement. Rhetorics and Realities. Palgrave, New York.
Stacey, R. D. (2007). Strategic Management and Organisational Dynamics. The Challenge of Complexity. (5.ed.) Prentice Hall, Harlow.
Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations. Sage Pubications, Thousand Oaks.

Sidst opdateret den 10-07-2012