English   Danish

2012/2013  KAN-KAN_CM  Kandidatafhandling

English Title
Master's Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 1
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Henrik Sornn-Friese - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Ledelse/Management
 • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 30-08-2012
Læringsmål
Målbeskrivelser for kandidatafhandlinger:

For prøven i kandidatafhandlingen på 4. semester gælder følgende målbeskrivelse:

Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende kunne:
• Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
• Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og dens indhold.
• Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet.
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet.
• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion.
• Argumentere for relevansen af den anvendte teori.
• Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet.
• Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.
• Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv.

Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:

• Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen. (Gælder empiriske afhandlinger).
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri.
 • Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.
 • Afhandlingen bygger på den for emnet relevante (forsknings)litteratur.
 • Afhandlingen diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning for, hvilken viden der kan skabes. (Gælder ”især” eller ”kun” for teoretiske afhandlinger).
 • Afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, f.eks. ved at kendt teori anvendes på ikke tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem.
Forudsætninger
Kandidatafhandlingen skal afslutte uddannelsen.

Tilmelding til kandidatafhandling skal ske senest 15. marts på den studerendes 4. semester.
Eksamen
Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig afhandling
Kandidatafhandling:
Prøveform Afhandling
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 60 minutter
Eksamination
Prøven er en ekstern prøve og har form af en individuel mundtlig eksamination af en times varighed (inkl. votering) på grundlag af en skriftlig afhandling.
Kandidatafhandlingen må omfatte max. 70-80 normalsider for én studerende, og max. 110-120 normalsider for to studerende.
Det individuelle mundtlige forsvar varer en time inklusiv votering pr. studerende. Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar på cand.merc.s hjemmeside.

Kandidatafhandlingen skal indeholde et resumé af afhandlingen (max. 1. normalside) udfærdiget på engelsk.Resumeet indgår i bedømmelsesgrundlaget.
Der vil ved bedømmelsen af kandidatafhandlingen blive lagt vægt på stave- og formuleringsevne.
Kandidatafhandlingen skal udfærdiges og indleveres på engelsk på de engelsksprogede linjer. Studerende fra dansksprogede linjer kan vælge at indlevere afhandlingen på engelsk. Såfremt afhandlingen skrives på engelsk, kan resumeet være på dansk.

Ved bedømmelsen medvirker vejlederen (hvis flere vejledere da alene hovedvejlederen) samt én ekstern censor. Bedømmelsens resultat skal være et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling (inkl. resumeet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet dog det faglige indhold vægter tungest. Udarbejdelsen af afhandlingen kan ske individuelt eller af to studerende i fællesskab. Det mundtlige forsvar foregår individuelt.

Syge-/omprøve i kandidatafhandlingen. Såfremt den studerende har afleveret kandidatafhandlingen individuelt eller sammen med en anden studerende, men bliver syg til det mundtlige forsvar, arrangeres hurtigst muligt et nyt forsvar på baggrund af den indleverede afhandling. Såfremt den studerende ikke har bestået den ordinære prøve i kandidatafhandlingen , har den studerende ved omprøven mulighed for, i samråd med vejleder/eksaminator, enten at indlevere kandidatafhandlingen i omarbejdet form eller at indlevere en ny kandidatafhandling på et nyt grundlag.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til prøven i kandidatafhandlingen, at alle øvrige prøver er bestået. Dette indebærer, at det samlede eksamensresultat for prøverne på 1. studieår er mindst 02 uden oprunding, at alle valgfag er bestået, og at samtlige karakterer, der indgår i eksamensresultatet er mindst 00.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Specialeblokken består af udarbejdelsen af en skriftlig afhandling (kandidatafhandlingen), der skal tjene til afprøvning af den studerendes evne til faglig fordybelse og til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks problemstilling på kandidatniveau. Opgaveformuleringen for kandidatafhandlingen skal godkendes forud for vejledningsforløbet. Samtidig med godkendelsen fastsættes en afleveringsfrist og plan for vejledningen. Der henvises i øvrigt til Retningslinjer for kandidatafhandlingskontrakter ved kandidatuddannelser på CBS. Emnet for kandidatafhandlingen vælges af den studerende inden for linjens overordnede tema og faglige profil eller inden for temaet af en evt. minor. Hvor særlige forhold taler for det, kan studienævnet godkende fravigelse herfra. Under udarbejdelsen af kandidatafhandlingen er den studerende berettiget til at modtage vejledning i et nærmere fastsat omfang pt. 21 timer for 1 studerende, 32 timer for to studerende.Hvis den studerende ikke afleverer kandidatafhandlingen til den fastsatte afleveringsfrist, fastsættes en ny afleveringsfrist på 3 måneder og en ændret opgaveformulering. Manglende aflevering til den fastsatte dato tæller som et eksamensforsøg.

Undervisningsformer
Den studerende har ret til vejledning, se ovenfor.
Yderligere oplysninger

For linjer med et internationalt fokus, er der krav om et internationalt perspektiv i kandidatafhandlingen. 

Sidst opdateret den 30-08-2012