English   Danish

2012/2013  KAN-PK40  Samfundets Kommunikative Differentiering

English Title
Samfundets Kommunikative Differentiering

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Anders Lacour - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 17-07-2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
  • identificere og adskille mindst to forskellige former for kommunikation
  • fremhæve og begrunde hvordan politik som en særlig problematik er på spil i de fremanalyserede kommunikationsformer
  • reflektere og perspektivere over de fremanalyserede iagttagelser
Eksamen
2-døgns individuel hjemmeopgave
Eksamen:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Oktober
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 48 timer
Eksamination
Prøven har form af en individuel 2-døgns hjemmeopgave à maksimalt 10 normalsider.

Ved prøven skal den studerende være i stand til at:
* identificere og adskille mindst to forskellige former for kommunikation
* fremhæve og begrunde hvordan politik som en særlig problematik er på spil i de fremanalyserede kommunikationsformer
* reflektere og perspektivere over de fremanalyserede iagttagelser
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver de studerende indsigt i og færdigheder til lave diagnoser af det moderne samfund som differentieret i et antal selvstændige kommunikationsfelter eller –systemer og herunder at fremanalysere forskellige logikker, der er på spil. På denne baggrund giver faget en introduktion til udvalgte systemer i samfundet og deres særlige former og kommunikationslogikker. Faget introducerer samtidig en række forskningsmæssige uenigheder vedrørende samfundets differentiering, forholdet mellem autonomi og afhængighed, samt åbenhed/lukkethed mellem systemer. Ligeledes bliver de studerende trænede i at skelne mellem hvornår, der er tale om politik, som et særligt kommunikationssystem og hvornår der er tale om det politiske, som et generelt fænomen knyttet til al kommunikation.

Undervisningsformer
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.
Foreløbig litteratur
  • Kneer, George & Nassehi, Armin (1997). Niklas Luhmann – introduktion til teorien om sociale systemer. Hans Reitzels Forlag.
  • Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2010). Det radikale demokrati. Roskilde Universitets Forlag.
  • Schmitt, Carl (2002 [1932]). Det politiskes begreb. Gyldendals Bogklubber.
Sidst opdateret den 17-07-2012