English   Danish

2013/2014  BA-BLM_BA37  Vidensmodellering og videnshåndtering

English Title
Knowledge Modeling and Knowledge Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Changes in course may occur
Thursday 11.40-14.15 week 36-40, 43-49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Bodil Nistrup Madsen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 22-03-2013
Læringsmål
Kurset giver deltagerne indsigt i sammenhængen mellem vidensmodellering og forskellige applikationer, som forudsætter struktureret viden, samt et bedre grundlag for at bidrage til at virksomheden eller organisationen udvikler konsistente, holdbare og effektive løsninger til håndtering og formidling af viden.
Kurset afsluttes med en projektopgave, hvor de studerende med udgangspunkt i en case fra en virksomhed eller en offentlig myndighed skal dokumentere evnen til at analysere, strukturere, beskrive og håndtere viden, som skal anvendes i forbindelse med design og udvikling af en konkret applikation.
Prøve/delprøver
Vidensmodellering og videnshåndtering:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven består i udarbejdelse af vidensbase inden for et selvvalgt emne, samt oplæg til en konkret anvendelse i en virksomhed eller en offentlig myndighed. Emnet aftales med læreren senest 2 uger inden undervisningens ophør. Sprog dansk og engelsk.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Rapporten skal indeholde beskrivelse af potentiel anvendelse af vidensbasen samt overvejelser om udarbejdelse af ontologi(er) og begrebsdefinitioner. Vidensbasen skal omfatte 10-15 begreber på dansk og engelsk. Rapporten skal endvidere omfatte bilag med udskrifter af videnbasens indhold: ontologier (diagrammer) samt systematiske og alfabetiske begrebslister. Rapporten afleveres i 2 eksemplarer.
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Erfaringer fra et mangeårigt samarbejde med offentlige myndigheder og virksomheder viser, at der er brug for medarbejdere, der har et solidt grundlag for at analysere, strukturere, beskrive, håndtere og formidle viden som grundlag for en lang række anvendelser. Sådanne medarbejdere kan have forskellige jobfunktioner, fx kommunikationsmedarbejdere, vidensmedarbejdere, klassifikationsmedarbejdere, forretnings- eller informationsarkitekter samt software- og web-designere.
Forudsætningen for gennemførelse af digitaliseringsprojekter i såvel den private som den offentlige sektor er, at der skabes en fælles forståelse af informationer, baseret på ny viden, og at der opnås interoperabilitet mellem forskellige videnskilder samt tilgængelighed på forskellige niveauer. Erkendelsen af behovet for medarbejdere og konsulenter som har indsigt i metoder og værktøjer i arbejdet med vidensmodellering, videnshåndtering og vidensdeling bliver mere og mere udpræget.
Principper og metoder til vidensmodellering og videnshåndtering kan bidrage til mere effektiv systematisering, brug og formidling af viden i virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, fx i forbindelse med forretningsmodellering, forretningsreferencemodeller, vidensbaser, kommercielle og offentlige web-sider og vidensportaler samt design og udvikling af it-systemer.
Kernen i arbejdet med vidensmodellering, informationsmodellering og videnshåndtering er struktureret beskrivelse af viden i form af ontologier. Ontologier er en type modeller, som giver en formaliseret viden om begrebers betydning og indbyrdes sammenhæng.
Kurset giver en indføring i de nyeste principper og metoder til vidensmodellering og videnshåndtering samt forskellige applikationer.
Undervisningsformer
Foredrag, cases og gruppearbejde.
Foreløbig litteratur
Foreløbig litteraturliste
Madsen, Bodil Nistrup: Håndbog i begrebsarbejde. Del 1: Principper. Sundhedsstyrelsen, København. 2005, 40 s.
Madsen, Bodil Nistrup. Håndbog i begrebsarbejde: Del 2: Metoder og arbejdsforløb. Sundhedsstyrelsen, København. 2006, 51 s.
Madsen, Bodil Nistrup. Terminological ontologies. Applications and principles.In: Semantic Systems: From Visions to Applications. Proceedings of the Semantics 2006, s. 271-282
Madsen, Bodil Nistrup. Ontologies and Indeterminacy.In: Indeterminacy in terminology and LSP: Studies in honour of Heribert Picht. Bassey Edem Antia (ed.). Amsterdam, (Terminology and Lexicography Research and Practice, 8), John Benjamins Publishing Company, 2007. p. 181-198.
Madsen, Bodil Nistrup (2011). ‘Why Knowledge Modeling is Important for Business and for a Danish Terminology and Knowledge Bank’. In: LSP Journal. 2, 2, s. 17-33. http://ej.lib.cbs.dk/index.php/LSP
Madsen, Bodil Nistrup & Hanne Erdman Thomsen: Ontologies vs. classification systems. NODALIDA 2009 workshop WordNets and other Lexical Semantic Resources - between Lexical Semantics, Lexicography, Terminology and Formal Ontologies, Odense, May 14, 2009. The NODALIDA 2009 proceedings in the DSpace of the Tartu University Library in the NEALT Proceedings Series (Vol. 4, ISSN 1736-6305).
Supplerende præsentationer:
Brown, Jan: Forretningsafklaring i det fællesoffentlige OIO-digitaliseringarbejde. Præsentation på NORDTERM 2009, Ontologier og taksonomier, Copenhagen Business School, 10.-11. juni 2009.
Danielsen, Camilla Wiberg: Working towards a common Danish upper ontology. Præsentation på NORDTERM 2009, Ontologier og taksonomier, Copenhagen Business School, 10.-11. juni 2009.
Hjort-Madsen, Kristian: Den fællesoffentlige forretningsreferencemodel – FORM. Præsentation på NORDTERM 2009, Ontologier og taksonomier, Copenhagen Business School, 10.-11. juni 2009.
Madsen, Bodil Nistrup & Anna Odgaard: Centrale begreber i forbindelse med vidensstrukturering: ontologi/klassifikationssystem/taksonomi/thesaurus. Præsentation ved 5. møde i Forum for vidensmodellering i offentligt regi d. 25. maj 2009
Wenzel, Annemette: Forretningsmodellering i skat. Præsentation på NORDTERM 2009, Ontologier og taksonomier, Copenhagen Business School, 10.-11. juni 2009.
Sidst opdateret den 22-03-2013