English   Danish

2013/2014  BA-EOK_VT  Videnskabsteori

English Title
Theory of science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Søren Brier - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders og slutningsformers grundlag
  • kort, præcist og klart fremføre synopsens problemformulering
  • med udgangspunkt i synopsen kunne analysere et organisations- eller organisationskommunikativt problemkompleks metodologisk, herunder inddrage de i kurset gennemgåede begreber og metoder
  • begrunde sit valg af paradigmer
  • gennemføre en analyse af konkrete tekster med mindst to af de gennemgåede metoder
  • give en kohærent og konsistent tolkning af analysens resultater;
  • supplere sin konklusion med en vurdering af, hvilke typer af viden, den studerende vha. de valgte analysemetoder har produceret, hvad disse vidensformer kan bruges til og hvordan de evt. kan kombineres med andre former for viden
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig prøve på basis af essay i et selvvalgt emne udarbejdet i grupper.

Prøvesprog: Dansk
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af gruppesynopsis til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af den allerede indleverede synopsis.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af synopsis på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer en individuelt udarbejdet synopsis.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af synopsis til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på basis af den indleverede synopsis. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere en ny individuelt udarbejdet synopsis.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med Videnskabsteori er at gøre den studerende til en refleksiv videnskabsbaseret praktiker. Det vil sige, at der arbejdes med analysemetoder således at den studerende skal kunne reflektere kritisk over forskellige teorier og metoders grundlag og relevans i relation til analyse af en konkret problemstilling. Ligeledes skal kurset sætte den studerende i stand til at vælge og begrunde hvorfor han/hun foretrækker en bestemt anskuelse af et problemfelt og de tilhørende teorier og metoder vedrørende organisationsrelevante kommunikationsproblemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, vejledning til synopsisskrivning, de studerendes eget gruppearbejde og studenterfremlæggelser med mundtlig feedback.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 77 timer
Afleveringsopgaver 50 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 55 timer
Foreløbig litteratur

Bitsch Olsen & Pedersen(2008): Problemoriented Project Work, Roskilde Universitets Forlag Kap.2-3 og 8-10,

Thurén, Torsten (1996): Videnskabsteori for begyndere, Munksgaard.

Brier, S. (2006): Informationsvidenskabsteori, Samfundslitteratur, 2. udg. Kap.1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7  og 8; eller dens efterfølger Brier, S. Tværvidenskabsteori, Samfundslitteratur,Nygaard, C. (2012): Samfundsvidenskabelige analysemetoder, Samfundslitteratur. 2. udgave.  Kap. 1,2, 3,4, 5, 6, 7 og 10.


Kompendium med øvelsesopgaver

Sidst opdateret den 15-08-2013