English   Danish

2013/2014  BA-EUB_EOE2  Erhvervsøkonomi

English Title
An Introduction to Management Studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Christian Knudsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 12-08-2013
Læringsmål
De studerende skal kunne:
 • Foretage en analyse af en konkret virksomhed med udgangspunkt i forskellige virksomhedsteorier, der står centralt inden for erhvervsøkonomien og bruges i kursets 5 temaer.
 • De forskellige teorier om virksomheden skal kunne klassificeres, struktureres, sammenlignes. Endelig skal valget af de specifikke teorier kunne begrundes.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Eksamensprojektet udarbejdes i grupper af 3-5 studerende. Individuel mundtlig eksamen i hele pensum på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt udarbejdet i grupper. Gruppeprojekt tager udgangspunkt i den ved semesterstart tildelte casevirksomhed.
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Eksamensprojektet skal have et omfang på max. 5 sider plus yderligere 5 sider pr. studerende i gruppen. Dette betyder; at eksamensprojektet for en gruppe på 3 studerende max. må have et omfang på 20 sider, at eksamensprojektet for en gruppe på 4 studerende max. må have et omfang på 25 sider og at eksamensprojektet for en gruppe på 5 studerende max. må have et omfang på 30 sider. Hvis projektet skrives individuelt skal eksamensprojektet dog have et omfang på max 15 sider.

Eksamensprojektet er en sammenskrivning af de frivillige opgaver og et par hjemmeopgaver, som stilles i løbet af semestret. Grupperne kan indarbejde de to hjemmeopgaver i gruppeprojektet.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Til den mundtlige eksamen må eksamensprojektet medbringes
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve:
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af det oprindelige indleverede eksamensprojekt.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt på grund af sygdom kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet eksamensprojekt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt til den ordinære eksamen, men ikke har bestået ved den mundtlige prøve afvikles omprøven normalt på baggrund af en genindlevering af det oprindelige eksamensprojekt. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt individuelt udarbejdet eksamensprojekt.
Beskrivelse af eksamensforløbet
2. semester i erhvervsøkonomi inkluderer to frivillige opgaver. Efter første temaforløb afleveres en grupperapport afleveres en grupperapport af max 5 siders længde. Efter femte forløb afleveres gruppeprojekt af max 10 siders længde. Eksamensprojektet er en sammenskrivning af disse frivillige opgaver og et par hjemmeopgaver, som stilles i løbet af semestret. Grupperne kan indarbejde de to hjemmeopgaver i gruppeprojektet
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Andet semester indledes med en introduktionsuge, hvor de studerende igennem diverse øvelser forberedes til at arbejde i projektgrupper, ligesom der vil blive afholdt 1-2 forelæsninger om den branche de skal beskæftige sig med i det følgende semester.
Andet semester introducerer udvalgte centrale erhvervsøkonomiske tematikker i det samlede bachelorforløb, ligesom variationer i de forskellige Europæiske landes erhvervsøkonomiske forhold belyses. Kurset er organiseret i fem temaforløb, der omhandler:
 
 1. Virksomhedens organisationsbiografi
 2. Virksomhedens grænser for størrelse og vækst
 3. Virksomhedens ejerstruktur, corporate governance og HR-politik
 4. Virksomhedens strategi og identitetsdannelse
 5. Virksomhedens innovative aktiviteter og beskyttelsesstrategier
 
I temaet om virksomhedens organisationsbiografi forsøger vi at forstå de transformationer, der finder sted i en virksomheds organisatoriske forhold fra iværksætter-stadiet til den bliver en stor multinational og mulitidivisionel virksomhed efterhånden som den vokser og bliver ældre. Vi ser bl.a. forholdet mellem på den ene side virksomhedens strukturer og processer og på den anden side en række situationsvariable (alder, størrelse, teknologi, strategi, omverden mm).
 
I temaet om virksomhedens grænser for størrelse og vækst behandler vi nogle af de faktorer og kræfter, som fra et økonomisk perspektiv er med til at bestemme virksomhedens vertikale og horisontale (relateret til f.eks. outsourcing, samarbejde, integration og diversifikation). Hvor tema 1 om organisationsbiografi især baserer sig på at anskue virksomhedens udvikling fra en organisationssociologisk synsvinkel, introducerer tema 2 en række økonomiske teorier. Der tages især udgangspunkt i neoklassisk teori, Edith Penrose’s ressourcebaserede teori samt Ronald Coase’s og Oliver Williamson's transaktionsomkostningsteori.
 
I tema tre fokuserer vi på det såkaldte ”agency-problemet”. Dvs. hvordan man kan styre en virksomhed, når ejer- og ledelsesfunktionen bliver adskilt fra hinanden. I dette afsnit vil vi især anskue virksomheden fra et økonomisk juridisk perspektiv og fokusere på virksomhedens corporate governance. Vi kigger endvidere på virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse, herunder illustrerer vi, hvordan man kan analtsere ansættelseskontrakten fra et transaktions-omkostningsøkonomisk perspektiv.
 
I det fjerde tema om virksomhedens strategi og identitet kigger vi på en række grundlæggende modeller for, hvordan virksomheder forsøger at fastlægge deres langsigtede adfærd dvs. deres strategier I temaet vil vi bl.a. fokusere på de to vigtigste strategi-modeller: Porters ”Five Forces- model” og den ressourcebaserede VRIO-model. Hvor den førstnævnte model fokuserer på de virksomhedseksterne forhold set fra et markeds- eller branchemæssigt perspektiv, så fokuserer den sidstnævnte model på de virksomhedsinterne forhold i form af en vurdering af virksomhedens ressourcer og kapabiliteter. Endelig vil vi til sidst beskæftige os med, hvorledes meget diversificerede virksomheder skaber en indre sammenhæng med en såkaldt ”corporate strategi”.
 
I det sidste tema 5 fokuserer vi på virksomhedens innovative aktiviteter og approprieringstrategier, dvs. virksomhedens strategier for at beskytte sine kundskabsbaser ved at benytte immaterielle rettigheder som f.eks. patenter, mønsterbeskyttelse og ophavsrettigheder.
 
Efter hvert af de 5 temaer vil der også være en 2-timers forelæsning, som forsøger at sammenfatte temaet og især kigge på, hvilke variationer, der er mellem forskellige europæiske lande inden for det pågældende tema.
Undervisningsformer
Undervisningen søger at anvende forskellige undervisningsformer. Således er der både forelæsninger, øvelseshold, e-learning og projektarbejde.

I tilknytning til forelæsningsrækken er der en øvelsesrække, hvor de studerende i teams af 5 studerende skal arbejde med at lave deres integrerede eksamensprojekt i form af en virksomhedsanalyse. Hvert år udvælges der en branche og de studerende får tildelt virksomheder inden for denne. Den overordnede regel er, at de studerende får tildelt en case-virksomhed inden for det sprogområde, som de er tilmeldt og derfor skal kunne sætte sig ind i materiale om virksomheden på det pågældende sprog.

Efter hver forelæsning får samtlige teams som opgave til den følgende øvelsesgang at løse en bestemt opgave i tilknytning til deres virksomhed. Disse opgaver findes i lærebogen af Christian Knudsen (2013) i slutningen af hvert kapitel.

Pensum er ikke helt specificeret.
Arbejdsbelastning
Undervisning 70 timer
Forberedelse 73 timer
Eksamen 253 timer
Introuge 24 timer
Foreløbig litteratur
Christian Knudsen (2013): Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2. udgave.
Sidst opdateret den 12-08-2013