English   Danish

2013/2014  BA-EUB_STVF  Sprog, tekster og virksomheden (fransk)

English Title
Language, Texts and Context (French)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Elsebeth F. Lange - Department of International Business Communication (IBC)
 • Fagansvarlig
  Joan Tournay - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • læse og forstå tekster på fransk, især ikke-fiktive tekster om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder;
 • uddrage væsentlige informationer især fra fransksprogede ikke-fiktive tekster;
 • med udgangspunkt i tekster redegøre systematisk for væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder;
 • redegøre for udvalgte ikke-fiktive franske teksters genre, budskab, struktur og virkemidler i relation til deres kommunikative formål og deres kontekst;
 • have kendskab til det franske sprogs grammatiske strukturer, især de strukturer der er væsentlige for afkodning af teksters sammenhæng;
 • have kendskab til og systematisk kunne anvende forskellige sprogværktøjer
Prøve/delprøver
Sprog, tekster og virksomheden (fransk):
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
på basis af udleverede spørgsmål, der omfatter både metatekstuelle forhold og tekstuelle forhold på dansk og/eller fransk
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på fransk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af fransk og dansk

Kursets samlende udgangspunkt er tekster om og i virksomheden. Der arbejdes med teksterne fra forskellige vinkler: den kontekstuelle, den tekstuelle og den grammatiske vinkel.

Fra det kontekstuelle perspektiv arbejdes der med opbygning af viden om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i fremmedsprogsområdet evt. sammenlignet med danske forhold. Det drejer sig om f.eks. virksomhedsformer, virksomhedens interessenter og virksomhedens relationer til omverdenen. Den historiske kontekst inddrages, hvor det er relevant.

Det tekstuelle perspektiv fokuserer hovedsageligt på teksternes struktur, fra sætning over afsnit til hele teksten, og inddrager teorier om genrer og tekstuelle virkemidler.

Fra den grammatiske vinkel arbejdes der med teksternes typiske sætningsstrukturer, deres anvendelse og deres kommunikative funktioner.

Kurset ledsages af en forelæsningsrække, der giver en kort indføring i viden om sprog med forskellige videnskabelige tilgange til sprogbeskrivelse.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte forelæsninger, holdundervisning, mini-workshops, studenteroplæg, øvelser og skriftlige opgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 72 timer
Forberedelse 276 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur
Philippon, Thomas (2007). Le capitalisme d’héritiers. Paris: Le Seuil.
Lundquist, Lita (2006). Tekstkompetence på fremmedsprog. Kbh.: Samfundslitteratur.
Rasmussen, Jens & Stage, Lillian (1993). Moderne fransk grammatik, Kbh.: Schønberg.
Drengsted-Nielsen, Claus (2012). Grammatik på dansk. Kbh.: Gyldendal/Hans Reitzel.
Lundquist, Lita (2003). ”Tekstlingvistik” IN Michael Herslund og Bente Lihn Jensen (red.) Sprog og sprogbeskrivelse (s. 227-253 + Bilag s. 289).  Kbh.: Samfundslitteratur. 
Palsbro, Lene (2003). ”Genre – sig tekstens navn” IN Elisabeth Halskov Jense og Jenny Anneberg Olesen (red.) Tekstens univers (s. 97-136). Århus: Klim. 

Endvidere fransksprogede tekster om aktuelle franske samfundsforhold.
Sidst opdateret den 14-08-2013