English   Danish

2013/2014  BA-HAJ_IMR  Immaterialret

English Title
Law of Intellectual Property

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændring i skema kan forekomme
Tirsdag 11.40-13.20 uge 40, 46
Torsdag 8.00-9.40 uge 36-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Björn Lundqvist - Juridisk Institut (JUR)
Fagsekretær: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 22-03-2013
Læringsmål
Faget træner og udvikler evnen til kritisk stillingtagen, selvstændighed og fleksibilitet samt understøtter endvidere evnen til samarbejde i grupper ved løsning af komplekse styringsmæssige problemer.

Målet med faget er, at de studerende kan:
1. Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres oplysning og funktion og identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget.
2. Redegøre for personers og virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regler.
3. Identificere relevante immaterialretlige problemer og retligt argumenterer ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
4. Placere konkrete problemstillinger i immaterialretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
5. Analysere immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskelligt fagligt begrundede løsninger og foretage kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
6. Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Prøve/delprøver
Immaterialret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin og Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Produktionen i mange virksomheder er tæt knyttet til frembringelsen af immaterielle goder. Forskningstunge virksomheder frembringer almindeligvis løbende nye tekniske opfindelser, producenter af livsstilsprodukter frembringer nye design, og virksomheder hvis hovedbeskæftigelse er kommunikation eller databehandling – f.eks virksomheder inden for mediebranchen og den informationsteknologiske branche – frembringer tekstprodukter, billedprodukter eller kombinerede tekst-billed produkter. Immaterialretten giver en retlig beskyttelse af visse typer af immaterielle goder. Faget omfatter i hovedsagen reglerne herom i ophavsretsloven og patentloven, men berører tillige brugsmodelloven og designloven.

(Varemærkeretten er ikke en del af faget).

Faget angår følgende problemfelter:

  1. Immaterialrettens saglige område: Hvilke typer frembringelser kan beskyttes efter immaterialretslovene?
  2. Immaterialrettens internationalisering
  3. Beskyttelsesforudsætningerne: Hvilke krav stilles til beskyttede frembringelser?
  4. Krænkelsesspørgsmålet: Hvor bred er beskyttelsen, og hvilke handlinger i relation til beskyttede frembringelser er tilladte?
  5. Beskyttelsens subjekt: Hvem tilkommer eneretten?

Faget betjener sig af storholdsforlæsninger & workshops/case seminarier.

Undervisningsformer
-
Foreløbig litteratur

Jens Schovsbo & Morten Rosenmeier: Immaterialret, 2. udg., Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2011

Se opdateret lektionsplan på Learn.

Sidst opdateret den 22-03-2013