English   Danish

2013/2014  BA-HAJ_KKR  Komparativ kontraktret

English Title
Comparative Contract Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 13.30-16.05 uge 36-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Patrik Lindskoug - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 04-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • udvise kendskab til forskellige komparative metoder,
  • anvende forskellige komparative metoder og forklare de metodiske forskelle
  • redegøre for indholdet af enkelte retssystemer, særligt det romanistiske, det germanske respektive det anglo-amerikanske (Common Law),
  • analysere materielle regler i fransk ret, tysk ret og i Common Law og forklare forskelle og ligheder mellem disse nationale regler samt
  • sammenligne nævnte landes materielle regler ud fra den valgte komparative metode.
Prøve/delprøver
Komparativ kontraktret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
mundtlig uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget omhandler dels komparativ ret som metode, dels den komparative rets indhold.
I dagens samfund nærmer retssystemer sig hinanden i hastig fart, dels grundet EU, dels grundet øget samhandel og globalisering. Globaliseringen medfører endvidere, at det bliver endnu mere relevant at kende til andre retssystemer end det danske og det EU-retlige. Dette fag lægger vægt på privatretten inden for udvalgte retssystemer, der danner grundlag for yderligere landes ret. Her tænkes særligt på det romanistiske system (navnlig fransk ret), det germanistiske system (navnlig tysk ret) og Common Law (navnlig engelsk og amerikansk ret), samt på grænserne til CISG og andre internationale regler og forhold.
 
Fagets første del omhandler komparative metoder til sammenligning af retssystemer og forskellige landes retsregler. Der lægges særlig vægt på dels metoden länderbericht, dels på den analytiske metode. Denne del af faget behandler desuden den komparative rets formål, historie og funktion.
 
Fagets anden del omhandler sammenligning af ligheder og forskelle i de store juridiske familiers materielle indhold, de nationale retssystemer og internationale privatretlige konventioner. Hensigten er dels at få et indgående kendskab til Common Law, fransk ret og tysk ret, dels at kunne sammenholde disse landes aftale- og køberetlige regler med hinanden, med dansk ret og med CISG.
Undervisningsformer
Der undervises 16 lektioner af 2 timer.
Der lægges vægt på cases som er forberedt hjemmefra
Der læses domme som gennemgås i forbindelse med pensum, der dels diskuteres, dels forelæses over i plenum
Arbejdsbelastning
forelæsninger 32 timer
forberedelse 150 timer
eksamen 23,5 timer
Foreløbig litteratur
Ole Lando, Kort indføring i komparativ et, 2. udgave, DJØF 2004
Ole Lando m.fl. Udenrigshandlens kontrakter, 5. udgave, DJØF, 2006
uddrag af Zweigert & Kötz, An introduction to comparative law, 3. udgave, Oxford, 1998
Sidst opdateret den 04-04-2014