English   Danish

2013/2014  BA-HAJ_KRE  Kreditret

English Title
Finance Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 30-07-2013
Læringsmål
Med udgangspunkt i den eller de relevante retskilder at identificere og systematisere de forskellige kreditretlige problemstillinger og give løsningsforslag til løsning af disse med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode.
Prøve/delprøver
Kreditret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kreditretten bygger forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I kreditret fokuseres der på følgende elementer:
• Kreditaftaler, sondringer mellem erhverv og privat
• Gældsbreve og andre kreditretlige dokumenter
• Tinglig sikkerhed
• Factoring
• Virksomhedspant og fordringspant
• Byggelån og byggelånstransporter
• Kaution og støtteerklæringer
• Modregning
• Nødlidende kreditforhold (rekonstruktion, konkurs og gældssanering)

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 9 timer
Forberedelse 136 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum fastsættes nærmere, se lektionsplanen på Learn.

Sidst opdateret den 30-07-2013