English   Danish

2013/2014  BA-HAJ_UDB  Introduktion til udbudsretten

English Title
Introduction to public procurement law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Grith Skovgaard Ølykke - Økonomisk Institut (ECON)
Valgfagsadministrator: Trine Buch - email:tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 04-04-2014
Læringsmål
Det er målet med faget, at:
  • den studerende skal kunne identificere og forklare grundlæggende begreber indenfor udbudsret i et fagligt korrekt sprog;
  • den studerende skal være i stand til at identificere udbudsretlige problemstillinger i en case, og strukturere en analyse, der indeholder de relevante retskilder;
  • den studerende skal endvidere kunne løse problemstillingen, samt diskutere mulige foranstaltninger og sanktioner i det udbudsretlige håndhævelsessystem;
  • den studerende skal kunne forklare forholdet mellem national ret og EU ret på det udbudsretlige område.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset bygger på de obligatoriske juridiske fag på HA(jur.). Studerende fra andre uddannelser må påregne at yde en ekstra indsats for at sætte sig ind i juridisk metode. Evt. litteratur kan anvises af den fagansvarlige eller af underviseren på kurset.
Prøve/delprøver
Udbudsret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse.
Eksamen har en varighed á 20 min inkl. votering. Den studerende trækker et spørgsmål som udgør udgangspunktet for eksaminationen. Eksaminator kan stille yderligere spørgsmål indenfor pensum. Der er ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Når staten indgår kontrakter med private virksomheder om levering af varer/ tjenesteydelser eller udførelsen af offentlige arbejder opstår forskellige juridiske problemstillinger, udbudsretlige som forvaltningsretlige. Når staten køber ind kan andre hensyn end effektivitet spille ind, da indkøb kan være et redskab til at gennemføre politiske målsætninger om fx færre arbejdsløse, energieffektivitet, regional udvikling eller innovation. Udbudsreglerne foreskriver grundlæggende principper og procedurer som det offentlige skal følge når det køber ind på markedet, for at undgå korruption, favoritisme og protektionisme. Kurset indeholder bl.a. følgende elementer:
  • Udbudsretlige og forvaltningsretlige principper
  • Tilbudsloven
  • Det udbudsretlige håndhævelsessystem
  • Sammenhæng mellem EU retlige og nationale udbudsregler
Der vil primært være fokus på national udbudsret, det vil sige Tilbudslovens regler, men der indgår elementer af EU udbudsretten også, herunder især de retsprincipper som har stor betydning også i national udbudsret.
Undervisningsformer
Dialogforelæsninger, cases og frivillige skriftlige opgaver.
Foreløbig litteratur
Litteratur
Ikke endeligt fastlagt, fx:
Tilbudsloven og udvalgete kendelser fra Klagenævnet for udbud.

Claus Kaare Pedersen; Jesper Kaltoft, Tilbudsloven – offentlige kontrakter, 2. udg. 2008 Thomson

Forskellige faglige artikler om særlige emner.


 
Sidst opdateret den 04-04-2014