English   Danish

2013/2014  BA-HAK_IKIP  Intern kommunikation i praksis

English Title
Internal Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 24-03-2014
Læringsmål
Bedømmelsen tager udgangspunkt i disse læringsmål, hvor den studerende skal:
  • Analysere, vurdere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisations interne kommunikation med sigte på at foreslå ændringer i praksis.
  • Udarbejde et kommunikationsprodukt og koble det med konteksten.
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved det udarbejdede kommunikationsprodukt.
  • Argumentere og reflektere over intern kommunikation i praksis med udgangspunkt i fagets værktøjer.
Prøve/delprøver
Intern kommunikation i praksis:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Den studerende skal individuelt, og indenfor fem døgn, udarbejde en casebesvarelse.Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
CBS’ formkrav og regler vedrørende opgørelsen af besvarelsens omfang fremgår af studieordningens § 11, stk. 3.

Supplerende formkrav:
- Formidlingsprodukt(-erne) skal have et tekstomfang på max. 1 side dvs. 2.275 anslag. Kun anslag tælles med, ikke illustrationer og lignende. Reglerne vedrørende margin og fontstørrelse gælder ikke for formidlingsprodukt(-erne).
- Formidlingsprodukt(-erne) kan placeres som bilag, men tæller stadig med i det max. antal sider.

Sidenummerering centreret nederst på siden anbefales.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved syge/omprøven stilles der en ny case.
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Semestrets overordnede tema er intern kommunikation i praksis. Undervisningen har fokus på de primære emner indenfor intern kommunikation, som de studerende vil møde i erhvervslivet. Det handler om kommunikationsstrategier, - planlægning og de forskellige interne kommunikationskanaler med særligt fokus på bl.a. intranet og linjekommunikation (herunder forandringskommunikation).
 
Der arbejdes med forskellige metoder til at planlægge, analysere og udvikle den interne kommunikation, bl.a. kommunikation på strategi- og planlægningsniveau. Semestrets arbejde foregår såvel individuelt som i grupper, da begge arbejdsformer kendetegner den moderne organisation. Overordnet set kommer vi rundt om de primære kernekompetencer inden for intern kommunikation, hvor de vigtigste er evnen til at kunne kommunikere selv, samarbejde samt forstå, planlægge og udvikle intern kommunikation i en organisation.
Undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværkstederne er primært praktisk orienteret og understøtter udviklingen af de studerendes egne kommunikationsfærdigheder. Det er derfor påkrævet af de studerende, at de yder en aktiv indsats i og uden for værkstedet. Der introduceres og diskuteres elementære teorier og værktøjer med udgangspunkt i organisationernes praksis. Underviseren påtager sig typisk en vejleder- og coachrolle, når de studerende arbejder med opgaveløsning. Der er dermed i meget lille omfang tale om fælles teorigennemgang fra underviserens side. Der er en udpræget dialogisk undervisningsform, og undervisningen foregår udelukkende i et særligt indrettet medieværksted, hvor de studerende også har mulighed for at arbejde selvstændigt udenfor undervisningstimerne.

Undervisning: 40
Forberedelse og selvstændigt arbejde: 66,25
Eksamen: 100
Total: 7,5 ECTS/206,25 SAT
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.

Sidst opdateret den 24-03-2014