English   Danish

2013/2014  BA-HAK_SKIM  Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet

English Title
Strategic Communication in a Society of Mass Media

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Kresten Jørgensen - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-07-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Identificere, klassificere og forklare grundlæggende udfordringer i centrale aktørers virke i forhold til de gængse og relevante strategiske kommunikationsudfordringer.
 • Pege på en række konkrete kommunikationsværktøjer og -dimensioner samt gøre rede for såvel deres strategiske som praktiske anvendelse.
 • Analysere og vurdere effekten af en given kommunikationsstrategi og givne kommunikationsværktøjer.
 • Identificere kommunikationsstrategiske problemstillinger og løsninger i en ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag.
 • Formulere, afgrænse og analysere kommunikationsstrategiske problemstillinger og formidle dem i et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Kommunikationsteori- og strategi: Strategisk kommunikation i mediesamfundet:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven har form af, at den studerende individuelt udarbejder et essay af max 15 normalsider, hvortil der gives 3 uger. Der udarbejdes centralt en opgaveramme. De studerende tager udgangspunkt i en selvvalgt case og en problemstilling inden for rammen. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge/omprøve gælder samme eksamensbestemmelser som for den ordinære eksamen.
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at træne de studerendes blik for strategisk kommunikation – og herunder i særdeleshed de studerendes blik for strategisk tænkning af 2. orden. Det vil sige den strategiske påvirkning af rammerne for mulig handlen.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Strategisk kommunikation i mediesamfundet

Studenterarbejdstimer:

Deltagelse i forelæsninger: 20 timer
Øvelser: 24 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser):82,25 timer
Eksamensforberedelse: 80 timer
Total
7,5 ECTS / 206,25 SAT
Foreløbig litteratur
 • Henrik Merkelsen, Håndbog i strategisk public relations, Samfundslitteratur, 2010.
 • Finn Frandsen og Winnie Johansen: Krisekommunikation, Forlaget Samfundslitteratur, 2007.
 • Kresten Schultz Jørgensen, Kommunikation for fattigrøve, Gyldendal, 2012.
 • Mads Christian Esbensen, Public Affairs i Praksis, Information, 2007
Sidst opdateret den 11-07-2013