English   Danish

2013/2014  BA-HA_E172  Ledelse, Organisering og Udvikling af Frivilligt Arbejde

English Title
Leadership, Organizing and Development of Voluntary Work

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 11.40-14.15 uge 36-41, 43-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 25
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Administrator Ane Lindgren Hassing alh.ioa@cbs.dk
  Morten Thanning Vendelø - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Ledelse/Management
 • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
 • Organisation/Organization
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
Sidst opdateret den 22-03-2013
Læringsmål
 • Deltagerne skal have overblik over grundlæggende teoretiske begreber og problematikker i fagetDelt
 • Deltagerne skal kunne præsentere og anvende udvalgte begreber og problemstillinger i en caseanalyse af frivilligt arbejde
 • Deltagerne skal kunne reflektere over styrker og svagheder i den valgte tilgang – og reflektere over handlemuligheder i forhold til ledelse og udvikling i den valgte case
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået fag i organisationsteori/​analyse på BA niveau. Erfaring med aktiv deltagelse i frivilligt arbejde på CBS eller udenfor forudsættes.

For at komme i betragtning til dette kursus skal man skrive en motiveret ansøgning til Peter Kjær (pkj.ioa@cbs.dk) inden den 15/5 kl. 10.00. Derudover skal man som CBS-studerende tilmelde sig via online-tilmeldingen, og som meritstuderende via blanket på webben - også inden den 15/5 kl. 10.00.
Prøve/delprøver
Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøven vil blive afholdt som en 4 dages hjemmeopgave. Besvarelsen må være på maks. 10 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget tilbyder deltagerne en organisationsteoretisk ramme for udvikling og ledelse af frivilligt organisationsarbejde.
Frivilligt arbejde i og udenfor etablerede organisatoriske rammer rummer en række særlige udfordringer: 1) den frivilliges relation til organisationen drives typisk af et personligt engagement, og udfordrer dermed det klassiske medarbejderforhold i private og offentlige organisationer, hvor der er fokus på mere traditionelle identitetsformer og motivationskalkyler, og hvor legitimiteten af ledelsens ret til at organisere og fordele arbejdet sjældent udfordres; 2) frivilligt arbejde er ofte projektbaseret og påvirkes dermed af de organiserings- og ledelsesudfordringer der følger med temporale organiseringsformer; 3) det frivillige organisationsarbejde foregår ikke sjældent i politiske kontekster, enten i politisk styrede organisationer eller i politisk regulerede felter, og organisationsarbejdet er derfor ofte præget af direkte eller indirekte forsøg på at udøve indflydelse i og på den konkrete kontekst for det frivillige arbejde. Identitet, legitimitet, temporalitet og politik kan betragtes som fire fundamentale betingelser for ledelse og udvikling af det frivillige organisationsarbejde. Faget præsenterer aktuelle organisationsteoretiske bud på en forståelse af de fire fundamentale betingelser – og bud på hvilke konkrete udfordringer og handlemuligheder de stiller den frivillige overfor.
Faget er praksis- og handlingssorienteret og der lægges op til, at deltagerne  i det omfang det er muligt og relevant arbejder med egne organisatoriske erfaringer og udfordringer undervejs, bl.a. i et selvstændigt projektarbejde. Projektarbejdet afrapporteres i en afsluttende projektrapport.
Undervisningsformer
Faget forudsætter omfattende deltageraktivitet. Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem læreroplæg, gæsteforelæsninger, debat og gruppeøvelser. I forlængelse af den første undervisningsgang forventes deltagerne, individuelt eller i grupper af max 3 studerende, at have udvalgt et eget projekttema. Der indleveres en kort projektbeskrivelse for projektet. Herefter gennemføres selvstændigt projektarbejde. Der tilbydes h.h.v. 2, 3, og 4 timers vejledning i projektarbejdet alt efter om projektet udarbejdes af 1, 2 eller 3 studerende.
Yderligere oplysninger

Optagelse forudsætter konkret erfaring med frivilligt organisationsarbejde. Studiet vil tage udgangspunkt i egne aktuelle udfordringer. Indsend ansøgning med kvalifikationer og motivation til Peter Kjær pkj.ioa@cbs.dk senest 15 Maj kl 10.00.  

Foreløbig litteratur
Litteratur (indikativ):
Christensen, S., & Molin, J. (1995) I den gode sags tjeneste – frivillige organisationer i Danmark. (uddrag) København: Handelshøjskolens Forlag.
Birnholtz, J. P. et al. (2007) Organizational Character: On the Regeneration of Camp Poplar Grove, Organization Science, vol. 18, no. 2, pp. ??-??..
La Cour, A. (2010) Statens frivillighedspolitik op på briksen, Social Kritik, nr. 122. Lund, A. B. & Meyer, G. (2011) Civilsamfundets ABC. Fonde og foreninger i krydsfeltet mellem stat og marked (uddrag) København: Møller Forlag.
Lundin, R. A., & Söderholm, A. (1995) A Theory of the Temporary Organization. Scandinavian Journal of Management, vol. 11, no. 4, pp. 437-455.
Sidst opdateret den 22-03-2013