English   Danish

2013/2014  BA-HA_E60  Personal Finance

English Title
Personal Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår, Tredje quarter
Ændringer i skema kan forekomme.
onsdag kl. 11.40-14.15 uge 5-12 og
fredage kl .11.40-14.15 uge 5-12
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 45
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Secretary Louise Bruun Christensen - lbc.fi@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 02-04-2014
Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende kan:
 • Forklare ”fundamentals” i finansiel teori, som er relevant for husholdninger.
 • Identificere finansieringsteoretisk relevante aspekter i et ”case” og klassificere argumenter, analysere og finde eventuelle fejl i argumenter, samt fremkomme med og begrunde løsningsforslag.
 • Identificere nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning.
 • ”Bedømme talstørrelser”, herunder vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel.
 • Analysere finansielle produkter, rettet mod privatpersoner specielt med hensyn til skat, omkostninger, risiko og forventet afkast.
 • Redegøre for væsentlige problemer med performancemåling af porteføljemanagere, herunder problemer med måling af egen dygtighed.
 • Yde rådgivning om personlig økonomi (pension, pensionsopsparing, lån, porteføljefordeling, forsikring osv.), med inddragelse af inflation, reallønsvækst, behavioural economics-teori, samt under hensyntagen til specifikke danske forhold, herunder analysere effekterne af ændrede skatteregler.
 • Formulere, afgrænse og analysere en mere omfattende finansiel problemstilling og formidle dette i et klart og korrekt sprog.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget er progressivt i forhold til de obligatoriske fag på HA(Almen)-studiet, idet der fortrinsvis behandles ufuldkomne markeder med betydelige transaktionsomkostninger og skatteasymmetrier.

Faget forudsætter viden om finansieringsteori og grundlæggende teoretisk statistik, først og fremmest elementær sandsynlighedsregning, svarende til pensum herom på HA(Almen).
Prøve/delprøver
4 timer skriftlig stedprøve:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin, Uge 13-15
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Beskrivelse af eksamensforløbet
PC eksamen på CBS´ PC med dertil hørerende print og med adgang til personligt S-drev på CBS netværk. Eksamensbesvarelsen kan ligeledes udarbejdes i hånden eller være en blanding af håndskreven/PC eksamen.
Alle skriftlige og af CBS godkendte elektroniske hjælpemidler er tilladt, der er dog ingen adgang til internet.
Egen computer kan medbringes som opslagsværk. Vær opmærksom på, at du ikke må lave eksamensbesvarelsen på egen computer, at det er brud på eksamensreglerne at tilgå internettet på egen computer, og at der ikke leveres strøm til egen computer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Det faglige indhold er centrale forhold i forbindelse med personal finance, heriblandt:
 • Livsindkomsbegrebet og livsindkomstberegning
 • Risikobegrebet, specielt i en flerperiodeverden
 • Rentebegrebet og prisdannelse på obligationer
 • Basal nytteteori
 • Marginalt afkast af opsparing afhængig af individuelle forhold over livet
 • Optimal forsikring
 • Behavioural economics.
 • Transaktionsomkostninger
 • Pensionsopsparing og pensionsdækning
 • Usercosts, specielt i forbindelse med ejerboliger
 • Problemer med dygtighedsmåling ved finansiel investering
 • Grundlæggende principper i det dansk skattesystem af relevans for private
Der er tale om lærerstyret holdundervisning, hvor de studerende aktiveres gennem spørgsmål, og gennem, at der i hver lektion optræder små problemer, som de skal tage stilling til enten hjemme eller i ”summemøder” på nogle minutters varighed, hvorefter der diskuteres i plenum. De studerende opfordres til at medbringe egne ”caseproblemer”.
 
De studerende trænes i økonomisk kommunikation med folk uden økonomisk baggrund.
Undervisningsformer
Lærerstyret undervisning, hvor de studerende aktiveres gennem spørgsmål og gennm, at der i hver lektion optræder små problemer, som de skal tage stilling til, enten hjemme eller gennem "summemøder" på nogle minuters varighed. De studerende opfordres til at bidrage med "caseproblemer".
Foreløbig litteratur
Indikativt:

Michael Møller & Niels Chr. Nielsen: Din økonomi. En bog om tid og penge. Børsens Forlag 2009, 336 sider.

Artikelsamling, der kan købes i boghandlen, med en række artikler, og udvalgte dele af bøger, bl.a.:
 
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
The Glasgow Edition of the Works and Correspondance of Adam Smith, Volume 1, 1981, p. 116-135.
 
Husholdningernes tendens til overforsikring,
Florentsen, Bjarne & Michael Møller
Finans/Invest 2002, nr. 4, p. 26-35.
 
Libertarian Paternalism,
Thaler, Richard & Cass R Sunstein,
The American Economic Review. Papers and Proceedings, maj 2003, p. 175-179.
 
Anomalies. Intertemporal Choice. Georg Loewenstein & Richard Thaler. Journal of Economic Perspectives, 1989, n4 4, p 181-193.
 
Learning from the behavior of Others. Conformity, Fads and Informational Cascades. Sushil Bikhchandani, David Hirschleifer & Ivo Welch. Journal of Economic Perspectives, 1998, nr. 3, p 151-170.

Afdragsfri lån, realkredit og det finansielle system. Michael Møller & Niels Chr. Nielsen. Finans/Invest 2009, nr.1, p 8-13.
Anbefalinger om obligationsinvesteringer. Charlotte Christiansen, Leif Hasager & Bjarne Astrup Jensen: Rapport udgivet af Penge-og Pensonspanelet, 2011.
Sidst opdateret den 02-04-2014