English   Danish

2013/2014  BA-IMK-HK  Forstå fransk grammatik

English Title
French Grammar

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
ændringer i skema kan forekomme.
onsdag kl 8-10.35, uge 36-41,43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Helle Khayat - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 22-03-2013
Læringsmål
At styrke den studerendes grammatiske viden og forståelse således at den studerende bliver i stand til dels at formulere sig korrekt og præcist på fransk såvel mundtligt som skriftligt, dels at afkode franske ytringer på korrekt og adækvat vis.
  • at den studerende tilegner sig basal viden om elementær syntaktisk analyse og om det franske sprogs morfologi.
  • at den studerende kan dokumentere færdighed i sætningsanalyse.
  • at den studerende kan redegøre for udvalgte områder af den franske grammatik og forklare eksempler ud fra relevante regler.
  • at sætte den grammatiske viden ind i en kommunikativ kontekst.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen.
Prøve/delprøver
Forstå fransk grammatik:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Sproglig præcision er en forudsætning for at kommunikere effektivt. Og sproglig præcision er betinget af viden om grammatik.

På dette kursus vil vi beskæftige os med elementær fransk grammatik, morfologi og sætrningsanalyse.

Hensigten er at skærpe den studerendes forståelse af hvad grammatik er, og hvad det kan bruges til. Forståelse og analyse er med andre ord i højsædet, hvorimod mekanisk udenadslære er dømt ude. Vi vil anskue grammatik som et naturligt element der kommer til udtryk i enhver kommunikationssituation.
Undervisningsformer
Undervisningen vil komme til at forløbe som en vekslen mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser der understøtter indlæringen.
Foreløbig litteratur
Henning Nølke: Fransk grammatik og sprogproduktion.
Sidst opdateret den 22-03-2013