English   Danish

2013/2014  BA-IMK_VFVI  Visuel identitet og profil

English Title
Visuel identitet og profil

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Wednesday Teaching: 9:50-12.25. week 36-41,43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Jesper Clement - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Markedsføring/Marketing
  • Oplevelsesøkonomi og serviceledelse/Experience economy and service management
Sidst opdateret den 12-08-2013
Læringsmål
Målbeskrivelse: Den studerende skal være i stand til at analysere og vurdere en virksomheds eller organisations visuelle udtryk. Ved eksamen forventes det at egne iagttagelser kan sættes i relation til fagets teori og modeller, og at indsamlet data kan dokumentere styrker og svagheder ved virksomhedens valg af visuel identitet og profil
Prøve/delprøver
Individuel hjemmeopgave:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
I eksamensopgaven besvarer den studerende de stillede spørgsmål med udgangspunkt i en selvvalgt virksomhed.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheders identitet og profil kommer til udtryk i en bred vifte af trykt og elektronisk information. Dertil kommer andet design så som produktdesign, emballagedesign og indretning. Formålet med faget er at give den studerende en mulighed for at kunne vurdere en virksomheds identitet og profil, for kvalificeret at kunne deltage i planlægningen. Det gælder både eksternt og internt information.

Der lægges i undervisning vægt på at den studerende opnår et teoretisk fundament til at analysere virksomhedens visuelle profil og dens marketingaktivitet. Den studerende skal blive i stand til at identificere problematikker gennem iagttagelser og udpege teorier og modeller der relateres hertil. Det omfatter teori og modeller for virksomhedens kultur, brug af symboler, valg af værdier, designets grundelementer samt brug af story-telling.

Fagets udvikling af personlige kompetencer: Faget giver de studerende kompetencer i at kunne vurdere og anvende design i en virksomheds visuelle identitet.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger hvor fagets teori præsenteres og eksemplificeres. Undervisningen vil inddrage oplæg til diskussion gennem øvelser. Desuden vil der være opgaver der løses i grupper og præsenteres i plenum, som giver de studerende mulighed for at afprøve teorierne.
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur
”Visuel identitet og profil” af Jesper Clement (Pearson).
ISBN: 978-1-78134-719-5

Sidst opdateret den 12-08-2013