English   Danish

2013/2014  BA-IVK_EUID  Europæiske identiteter

English Title
European Identities

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på Europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 14-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal med udgangspunkt i en geografisk og indholdsmæssigt afgrænset problemstilling kunne:
- gøre rede for de forskellige faktorer, der ligger til grund for stats- og nationsdannelser
- identificere og forklare de nationale og regionale selvforståelser
- anvende relevante teorier og begreber ved behandlingen af den valgte problemstilling på en selvstændig og reflekterende måde
- præsentere det mundtlige oplæg frit og sammenhængende
- svare fyldestgørende, selvstændigt og reflekterende på eksaminators uddybende spørgsmål
Prøve/delprøver
Europæiske identiteter:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af en indiviuel udarbejdet synopsis.
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Synopsen afleveres på BA sekretariatet i 3 eksemplarer.

Selvvalgt emne, der har relation til kursets indhold.

De studerende har minimum 3 uger til at udarbejde synopsen.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Synopsen og noter til oplæg.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er en fortsættelse og udbygning af Europæisk kultur og åndsliv og Komparativ ret og politisk kultur. Kurset skal give de studerende indsigt i de forskellige perspektiver og teorier, ud fra hvilke kulturer og identiteter, nationer og nationalstater analyseres, gøre dem i stand til at undersøge ’identitet’, ’nation’, ’nationalisme’ og ’nationalstat’ som begreber, analytiske redskaber og historiske udviklingstrin, give dem viden om forskellige stats- og nationsdannelser i Europa, samt en grundlæggende forståelse for de enkelte nationers og regioners selvforståelse og anvende denne forståelse i analysen af tværeuropæiske problemstillinger.


Kurset tager udgangspunkt i forskellige opfattelser af og teoretiske tilgange til den nationale identitet og nationalstaten med særligt fokus på den essentialistiske, den socialkonstruktivistiske og den ethnosymbolske teori.

 

Kurset belyser et antal emner fra den kulturelle, religiøse, retlige og sociale sfære, som har haft indflydelse på identitetsdannelse og regionaliseringsprocesser i Europa i forskellige historiske perioder, ligesom det vil behandle nogle af de regionale og nationale konflikter, som har baggrund i identitetsforskelle. Endelig ses der på dannelse og udvikling af en egentlig europæisk identitet.

Undervisningsformer
Forelæsning og holdundervisning.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 140 timer
Foreløbig litteratur

Anthony D. Smith, Nationalism: theory, ideology, history, Oxford, Polity Press, 2001.

Supplerende litteratur opgives på semesterplan.

Sidst opdateret den 14-08-2013