English   Danish

2013/2014  BA-VITK  IT kontrakter

English Title
IT Contracts

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 11.40-14.15, uge 36-41, 43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut (JUR)
Administrator: Trine Buch - email: tb.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Informatik/Information Systems
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
Sidst opdateret den 22-03-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • demonstrere en grundlæggende indsigt i forskellige erhvervs- og IT-retsområder, der er omfattet af faget
  • demonstrere forståelse af fagets juridiske problemstillinger og betydningen af fagets retskilder
  • identificere og forklare basale IT-retlige og erhvervsretlige begreber inden for faget i et klart og korrekt juridisk sprog
  • formulere og diskutere erhvervsretlige og IT-retlige eksempler
  • analysere og konkludere på konkrete juridiske problemstillinger, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingerne ved henvisning til korrekte paragraffer og andre hjemler
  • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for det IT-retlige område
Forudsætninger for at deltage i kurset
Viden om projektledelse, IT-strategi, økonomi og IT-ledelse svarende til de første to år af HA(it). Faget kan ikke tages af cand.merc(-jur) studerende pga. overlap.
Prøve/delprøver
IT kontrakter:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets formål er at give de studerende et grundlæggende kendskab til love og andre retsregler, som falder inden for den grundlæggende erhvervsret og IT-ret. Faget fokuserer på aftaleindgåelse, køb og ophavsret med særligt henblik på indgåelse af IT-kontrakter og andre IT og internetrelaterede problemstillinger i forhold til den grundlæggende erhvervsret. Formålet er, at de studerende bliver i stand til at identificere og forholde sig til erhvervsjuridiske problemstillinger, som de vil møde som ansatte i en IT-virksomhed eller som selvstændig erhvervsdrivende inden for IT-branchen. Faget skal skabe et grundlæggende kendskab til de almindelige regler inden for aftaleindgåelse, køb og ophavsretsbeskyttelse, samt kendskab til, hvorledes disse regler fortolkes  og anvendes i IT-reltaterede emner. Gennem undervisningen skal der opnås indgående kendskab til den del af retssystemet, som vedrører IT og internettet - set i et virksomhedsperspektiv. Virksomheden kan både være en stor og en lille virksomhed. Det er formålet at den studerende kan tage den opnåede viden med direkte ud i erhvervslivet og få glæde af denne viden med det samme. De studerende skal sættes i virksomhedens sted og kunne foretage en vurdering af af de juridiske problmer, der kan forekomme  ved en given virksomhedsstrategi. Herefter skal de studerende anvende den erhvervede juridiske viden til at tænke præventivt og således forebygge juridiske tvister og problemer.
Undervisningsformer
Forelæsninger, aktiv mødedeltagelse, cases, domme og opgaver.
Foreløbig litteratur
Jan Trzaskowski (red.): Internetretten, 2. udgave, 2012, samt artikler.
Sidst opdateret den 22-03-2013