English   Danish

2013/2014  KAN-CMF_F14  Biopolitik

English Title
Biopolitics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme.
Fredag 13.30-16.05, uge 41-51.
Fredag 13.30-15.10, uge 40.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, MSc
Kursusansvarlig
  • Alexander Carnera - MPP
Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen - electives.lpf@cbs.dk el. tlf.: 38153782
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 09-04-2013
Læringsmål
Det forventes at den studerende er i stand til at analysere og behandle ’biopolitik’ som en filosofisk og sociologisk forståelsesnøgle for et samfundsmæssigt felt og vise hvordan denne analyse påvirker allerede kendte begreber som ’ret’, ’suverænitet’, ’ledelse’, ’subjektivitet’ og ’kunstnerisk innovation’. Kvalitet af analysen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens. Den studerende skal være i stand til at forklare fagets begreber (repræsenteret i pensum) og deres betydning i forhold til hinanden.

Den studerende skal være i stand til at reflektere over fagets teorier om samspil mellem den filosofiske diskurs om biopolitik og dens forhold til den globale kapitalisme, til sociale relationer, etik, ledelse og kunst ud fra enten en empirisik case, illustrative eksempler eller tekstanalyse ud fra selvvalgte tekster. Herunder kunne begrunde valg af teorierne, sammenligne teoriens udsagnskraft i forhold til eksempler og empiri.
Prøve/delprøver
Biopolitik:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Essay eksamen. Gennemgås nærmere på kurset.
Der skrives et essay efter selvvalgt emne på max.10 sider. Ved bedømmelsen medvirker medeksaminator og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Forårstermin, Aflevering af opgave slutningen af januar og karaktergivning i slutningen af februar.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Velfærdssamfundet præges i dag af et fremvoksende kontrolsamfund, hvor de gamle strukturer som familie, skole og fabrik opløses. Der er sket en langsom forvitring af civil samfundet, der ikke længere medierer mellem kapital og stat, mellem demokratiske interesser og stat (Hardt). LO’s mindre betydning vidner bl.a. om dette. I vort postmoderne samfund er kernefamilien opløst og afløses i højere grad af venskabets nære relationer (Finn Skårderud), skolen er blevet ”livslang læring”, og arbejdet har bevæget sig fra industri til informations-, service- og frivilligt arbejde. I kontrolsamfundet administrerer kapital- og statsmagt i langt større grad den enkeltes livssfære, regeringen er optaget af folks værdier og sundhed, mens næringsliv og medier omdanner folks intimsfærer til en forbrugssfære. Moderne statsmagt er biopolitisk fordi politik handler om at forme levende mennesker. Magten knyttes ikke kun til stat, styring, institutioner og formelle styringsmekanismer, men også til selve subjektiviteten, til opdragelse,

til etik, krop, affekt og begær og alternativ værdiskabelse. Dermed er biopolitik kommet i centrum for den sociale normdannelse og er blevet et anliggende for både ret, økonomi, demokrati og kunst.

Biopolitikkens aktualitet

Indenfor flere forskellige fagfelter lige fra økonomi, jura og ledelse til arkitektur og litteratur er biopolitik gået hen og blevet en central reference og et omdrejningspunkt for en række stadig mere påtrængende samfundsproblemer der knytter sig til velfærd, eksklusion, selvledelse, ghettoisering, karriereforvaltning, performance og kunstaktivisme. Fælles for disse emneområder er at livet selv er trådt ind i centrum af de økonomiske, juridiske, sociale og kunstneriske discipliner og disse discipliners selvforståelse.

Samfundsteoretisk horisont

Indenfor den politisk teori er det således blevet almindeligt at refererer til vor nuværende politisk orden som biopolitisk, det gælder så forskellige forfattere som Habermas, Sloterdijk, Zizek, Agamben, Hardt, Negri, Lazzarato og Virno. Men der er ikke nogen konsensus omkring en fælles forståelse af denne term. [Nancy]. Enhver synes at være enig i at vor nuværende politiske orden er biopolitisk, men af vidt forskellige grunde. Nogle betoner fremkomsten af bioetikken som central (Habermas, Sloterdijk), herunder sundhedspolitik og ernæring, andre igen betoner sammenhængen mellem politik og videnskabelig kundskab om liv, herunder udnyttelse og manipulation (bioteknologi, Canguilhem, Rose). Det er karakteristisk at de fleste diskussioner af begrebet og dets udvikling kan føres tilbage til Foucaults beskrivelse af den moderne politik som en biopolitik, hvor forholdet mellem politik og liv tidligere var forbeholdt statens ret til at tage liv i form af (døds)straf, mens den moderne politik er karakteriseret ved en inddæmning og kontrol med liv. Med videnskaben og økonomiens stigende dominans bliver selve livet et politisk anliggende. Først bliver hygiejne og sundhed og siden bliver levealder og befolkningsvækst genstand for politisk-juridisk regulering. Distinktionen mellem retten til at forvalte død og fremme liv udtrykker en vital transformation i samfundet og i operationen af sociale processer som har forandret velfærdssamfundets perspektiv. Foucault synes at tale om biopolitik i tre former. Først en specifik politik rettet mod befolkningens fysiske beskaffenhed; dernæst som et paradigme på en tærskel for den politiske modernitet og som det tredje en politisk omsorg for samfundets moralske liv på en kollektiv skala.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

Foreløbig plan:Forelæsningsrække
1. Biopolitik (Introduktion)

 Carnera, Alexander: Magten over livet og livet som magt. Studier i den biopolitiske ambivalens. Handelshøjskolens forlag. Frederiksberg. 2010. (Uddrag)
Foucault, Michel: Viljen til viden. Det lille forlag. 1994. (Uddrag).
Lemke, Thomas: Biopolitik. En introduktion. Hans Reitzels forlag. 200p. (Uddrag).
Sloterdijk, Peter: Menneskeparken. Passage nr. 39. 2001.
Suppl. Foucault, Michel: Biopolitikkens fødsel. Hans Reitzels forlag. 2009.
Suppl. Temanummer om biopolitik og racisme i Glänta. Tidsskrift. 2011.
Suppl. Tekster om essayskrivning: Se slideserie om essays.
 

Forelæsning 2. Biopolitik og ledelse

 (Relaterede emner: Subjektivering, human capital, etik, performance).
Carnera, Alexander: “The affective turn: The ambivalence of biopolitics within modern labor and management.” [DRAFT] (To be published in Journal of Culture and Organization).
Myklebust, Ragnar: ”Marx, Foucault, Spinoza. Om biopolitisk produksjon og affektverdi hos Michael Hardt og Antonio Negri” i AGORA nr4, 2004.
Lazzarato: ”Fra biomagt til biopolitik” i Øjeblikket. Nr. 47.
Lazzarato: Biopolitics / Bioeconomy: a politics of multiplicity (netartikel)
Suppl.: Foucault: Society Must Be defended: Lectures at the Collége de france, 1975-76. og Foucault: ”Governementality” i Power. Essential Works.Vol. 3.
 

Forelæsning 3. Biopolitik, subjektivering og nyliberalismens socialpsykologi.

CMF-F14 Teaching 13:30 16:15 44 SPs14 Novo Nordisk Aud. 
(Relaterede emner: Krise, depression, kritik, markedets produktion af selvet).
Vetlesen; Arne: ”Det frie mennesket? Et socialfilosofisk blikk på patologierne i opsjonssamfundet, i Frihetens forvandling” Essays. Oslo. 2011.
Ehrenberg, Alain: Det udmattede selv. Depression og samfund. Informations Forlag. 2010. (Uddrag).
Dany-Robert Dufour: The Art of Shrinking Heads. Polity Press 2008. Uddrag.
Ole Jacob Madsen: Nyliberalismens socialpsykologi. Dany-Robert Dufours kritikk av nyliberalismen.” i AGORA nr. 1. 2011. 20p. 
Suppl: Kirsten Hyldgaard: Fantasien til afmagten. (Lægges op på learn).
 
Forelæsning 4. Biopolitik, bekendelse og skam. Individualisering og livsstil.
  
(Relaterede emner: Selvledelse, oplevelsesøkonomi, litteratur)
Taylor, Cloë: The Culture of Confession from Augustine to Foucault. A Genealogy of the ‘Confessing Animal’. Routledge. 2010.
Foucault, Michel: “At skrive sig selv” I Foucaults masker. Modtryk. 1995.
Lovink, Gert: ”Minhjerne.net.” i Le Monde Diplomatique. Maj. 2010.
Carnera, Alexander: “Festen og kunstneren som læge” I Som vidne er mennesket til. Spring forlag. 2007.
Suppl: Foucault, Michel: Seksualitetens historie Bind 2 + 3.

Forelæsning 5. Biopolitik og Det nøgne liv. Loven og livet.

CMF-F14 Teaching 13:30 16:15 45-46 SPs12 
(Relaterede emner: Retsfilosofi, ret og etik, ret og magt, ret og litteratur).
Agamben: Homo sacer. (Uddrag fra Norsk udgave 2010).
Agamben: ”Dispositivet”, in Dispositivet og andre essays. Slagmark. 2010.
Alex Murray: Agamben. An introduction. Routledge. 2009. (Uddrag).
Agamben, Giorgio: ”Hinsides menneskerettighederne” i LIVS-FORM. Perspektiver i
Giorgio Agambens filosofi. Klim. 2005.
Isak Winkel Holm: ’Mennesker vs. Zombier. Katastroferetfærdighed i Francis Lawrences I Am Legend. KRITIK . nr. 204. 2012.
Agamben: Undtagelsestilstand. 40p. Forlaget Philosophia. 2009.
Erik Svendsen: ‘EKSISTENSFORSKNING – Biopolitik, det nøgne liv og Naja Marie Aidts Bavian. Tidsskriftet SPRING. 2011. (Lægges op på learn). 
Suppl: Peter Høilund: Frygtens ret. Hans reitzels forlag. 2010. 40p.
 
Forelæsning 6. Biopolitik: Liv, leg, arbejde.
CMF-F14 Teaching 13:30 16:15 45-46 SPs12 
Agamben: Profanations. 15p. Zone books. 2007.
Grøtta, Marit: “Livet på spill. Om liv, lek og déseuvrement I Agambens filosofi. AGORA. Nr. 4. 2011.
Agamben: ”On Potentiality”, In Potentiality. Stanford university Press. 1999. 6p.
Agamben: ”Livs-form”, I Livs-form. Giorgio AGambens filosofi. klim. 6p.
Bolt, Mikkel: ”Det postdemokratiske skuespilssamfund, biopolitik og (hverdags)liv”, i Livs-form. Perspektiver i Giorgio Agambens filosofi. Klim. 2005.
Supplerende:
Byung-Chul Han: Træthedssamfundet. 2012.
Carnera, Alexander: ”Exodus: Loven og det-kommende” i Retfærd. Nr. 108.
Leland de la Durantaye: Giorgio Agamben. A Critical Introduction. Stanford University Press. 2009. (Uddrag)
Carnera, Alexander: ’Træthedens sted – Og skibet sejler’, i Tidsskriftet SPRING. (In press).
 

Forelæsning 7. Biopolitik, byrum, socialitet og arkitektur


(Relaterede mener: Kontrolsamfund, byrum og social innovation, æstetik og entreprenørskab, immaterielt arbejde)
Sven-Olov Wallenstein: Architecture and Biopolitics. Princeton Architecture Press. 2009. (Uddrag)
Yann Moulier Boutang: ‘Pollenarkitektur og pollenbyer’ I Lousiana tema: LIVING. 2011.
Hardt & Negri: Commonwealth. Harvard University Press. 2009. (Uddrag)
Suppl: Sanford Kwinter: Requiem: For the City at the end of the millennium. 2010.
Sanford Kwinter: Far from Equilibrium. Essays on technology and design. 2008.
Suppl. Hvass, Jens: Arbejdets rum. (Netversion)
Hardt & Negri: ’Commonality’, i Multitude. 2005.

Forelæsning 8. Biopolitik, kunst og kritik

Jacques Ranciere: Sanselighedens politik. (Uddrag). 
Malene Busk: Mødets fornuft. (Uddrag). 
Martin Glaz Serup: Performance. (Uddrag).
Sidst opdateret den 09-04-2013