English   Danish

2013/2014  KAN-CMJ_J67  The European Law Moot Court Competition

English Title
The European Law Moot Court Competition

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår
studiekreds
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 18-02-2013
Læringsmål
Målet er, at de studerende, efter at have deltaget i undervisningsaktiviteterne og arbejdet selvstændigt med udarbejdelse af besvarelsen af the European Law Moot Court Competition case, kan:
• Redegøre for de juridiske problemstillinger som casen rejser, samt for de relevante EU-retlige regelsæt, deres opbygning og funktion.
• Identificere relevante fagligt begrundede løsningsforslag for de forskellige parter i casen.
• Analysere disse løsningsforslag, samt foretage en kritisk afvejning af de juridiske løsningsforsalg ud fra retlige betragtninger.
• Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen.
• Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for casens problemstillinger.
• Demonstrere evne til at analysere og anvende domme fra EU-Domstolen i case besvarelsen, samt sætte dommene ind i deres samfundsmæssige kontekst, og udlede deres betydning for praksis i øvrigt samt for regeldannelsen.
• Perspektivere over case besvarelsens løsninger, herunder vurdere deres politiske fordele og ulemper (fra medlemsstaten/EU institutionernes perspektiv).
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende kan deltage i the European Law Moot Court Competition.
Kendskab til fransk vil være en stor fordel. De studerende skal have et indgående kendskab til EU-ret, tilsvarende videregående EU-ret/Advanced EU Law på 1. semester af cand.merc.(jur.).
Prøve/delprøver
The European Law Moot Court Competition:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
De studerende skal udarbejde processkrifter til årets case ved European Law Moot Court Competition (2 x 15 sider på engelsk eller fransk). Dette kan ske i en gruppe på 2, 3 eller 4 studerende. Det er frivilligt om de studerende tilmelder sig konkurrencen.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode April, Tidsfristerne for the European Law Moot Court Competition 2012/2013 er endnu ikke offentliggjort. Formentlig skal case besvarelsen indsendes omkring 30. november 2012. Det er de studerendes eget ansvar at de forskellige tidsfrister mv. i konkurrencen overholdes.
Se evt. http:/​/​zealot.mrnet.pt/​mootcourt/​ for yderligere information, regler for konkurrencen mv.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Individuel mundtlig eksamen (20 min) på baggrund af casebesvarelse, der er indsendt til the European Law Moot Court Competition (max 30 sider i alt), med censor. Det er et krav at casebesvarelsen indsendes til konkurrencen, for at man kan gå til eksamen i faget.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den 1. september afsløres årets case i the European Law Moot Court Competition. Casen udgøres typisk af en fiktiv præjudiciel forespørgsel til EU-Domstolen samt baggrundsinformation, der skal tages stilling til i case besvarelsen. De studerende deltager i konkurrencen i grupper på 3-4 personer. Hver gruppe udformer selvstændigt partsindlæg for parterne i den fiktive sag til besvarelse af casen. Dette indebærer at de studerende skal se sagen fra begge parters synspunkter, og herved fremkomme med argumenter for og imod forskellige løsninger af den juridiske problemstilling, som casen omhandler. Casen vedrører typisk en højaktuel problemstilling, som EU-Domstolen endnu ikke har taget stilling til. Dette kræver, at de studerende på egen hånd foretager litteratursøgninger og analyser af retspraksis, for at finde de rette argumenter.

Studiekredsens indhold tilrettelægges med henblik på de studerendes behov og ønsker. Med henblik på at identificere de studerendes behov og ønsker, for mere generelt at introducere til the European Law Moot Court Competition samt for at give nogle generelle retningslinjer for grupperne, afholdes en indledende dobbeltlektion den 2. september 2011. Indholdet af studiekredsen kan fx være forelæsninger og vejleding af de enkelte grupper.

Faget er således rammen om de studerendes betydelige selvstændige indsats med henblik på at deltage i the European Law Moot Court Competition.

Undervisningsformer
Studiekreds
Foreløbig litteratur

Årets case afsløres først d. 1. september 2013, derfor kan der ikke angives nærmere om emne eller lignende. Der er ikke som sådan noget pensum – de studerende står selv for at finde og vurdere den litteratur og de domme, der skal bruges til at udarbejde partsindlæggene til case besvarelsen.

Sidst opdateret den 18-02-2013