English   Danish

2013/2014  KAN-CMP_VNS  Narrative samtaler

English Title
Narrative samtaler

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Skema er under udarbejdelse
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Anders Fogh Jensen - MPP
Underviser: Anders Fogh Jensen, filosof, Ph.D, D.E.A. Selvstændig konsulent og foredragsholder. www.filosoffen.dk. Ekstern lektor, CBS.

Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen, 3815 3782, electives.lpf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 04-07-2013
Læringsmål
  • At kunne overskue og redegøre for den narrative samtaleforms dele
  • At kunne tale om egne erfaringer med forskellige samtaler og spørgsmålstyper
  • At kunne udlede konsekvenser af den narrative samtaleforms præmisser
  • At kunne forholde sig kritisk til den narrative samtaleforms spørgsmål, præmisser og intentioner og at kunne opstille alternativer i forhold til denne kritik
  • At kunne redegøre samfundsudviklingen og de menneskelige vilkår i dag iflg. pensum og kæde det sammen med typer af spørgsmål
Prøve/delprøver
Narrative samtaler:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Inden eksamen fremsendes to siders transkription fra en samtale, man har afholdt.
 
30 minutters mundtlig eksamen, inkl. censur, hvor man forklarer, hvad man forsøgte på i den pågældende samtale og hvorfor.  Herefter diskuteres hvad det er for vilkår mennesker lever under i dag ud fra pensum, og hvad det har for konsekvenser for samtaler generelt og for mulighederne i den specifikke samtale. Det forventes, at den studerende selv inddrager perspektiver fra pensum på menneskelige problemer og samtalepraksis.
Det skal pointeres, at vanskeligheder i en samtale er bedre eksamensmateriale end det velsmurte, og at den studerende ikke bedømmes på det fremsendtes vellykkethed, men samspillet mellem dette og den mundtlige præsentation til eksamen.
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Den såkaldte narrative tilgang til samtaler har det seneste år vundet indpas indenfor både terapi, socialarbejde, ledelse, coaching og konsulentarbejde. I dette kursus får du mere end en introduktion til disse teknikker og det menneskesyn, der ligger bag, du kommer også til at blive bedre til at lytte og stille spørgsmål.
 
Trods sit navn handler narrative samtaler ikke om fortællinger, men er en palette af brugbare spørgsmål, der prøver at udfolde forskellige sider af et menneskes forhold til arbejde, til sig selv og til andre mennesker. Den er udviklet af den australske socialarbejder, Michael White, og beror i forlængelse af en anti-psykiatrisk retning indenfor filosofi og psykologi på den tese, at mennesker selv ved bedst om deres liv. I sin oprindelige form rummer tilgangen også et håb om at binde mennesker sammen i et fællesskab.
 
Overførslen til en erhvervsmæssig kontekst indebærer nogle vanskeligheder, som vi vil diskutere. Det handler ikke om at indføre terapi på arbejdspladsen, men om at blive bedre til at lytte til medarbejdere, kolleger og ledere, ikke bare i arrangerede samtaler som f.eks. konfliktopløsning eller konsulentopgaver, men også i de små dagligdags konversationer foran kaffeautomaten, i bilen eller på kontoret, hvor organisationen fungerer det meste af tiden, og hvor mange afgørelser reelt finder sted.

Mål: At kunne anvende de forskellige teknikker i en erhvervsmæssig kontekst og at blive et bedre menneske.
Undervisningsformer
Kurset vil bestå af ca. halvt klasseundervisning og halvt øvelse i grupper. Det forventes, at man imellem undervisningen øver sig videre i grupper. Timerne ligger som 10 x 3 timer.
Foreløbig litteratur

 Litteratur:
 
De studerende forventes selv at anskaffe teksterne.
  
Alain Ehrenberg: Det udmattede selv, indledning, pp. 27-45, konklusion pp. 373-379. (Informations Forlag, 2010).

Gilles Deleuze og Félix Guattari: Tusind plateauer, kap. 9, pp.263-294 (Det Kongelige Danske Akademis Billedkunstskoler, 2005).

Anders Fogh Jensen: “Forord” in Michel Foucault: Overvågning og straf, Forord. pp.7.14 (Det lille forlag, 2002).

Anders Fogh Jensen: Mellem ting, Foucaults filosofi, kapitel 5, ”styresystemer” pp. 188-307 (Det lille forlag, 2005 (Forlaget THP 2013))

Anders Fogh Jensen: Projektsamfundet, Indledning, pp. 9-25, Kapitel 9, ”virksomhed” pp. 111-148  (Aarhus Universitetsforlag 2009).

Michel Foucault: Overvågning og straf, Fængslets historie, Kapitel III, 3, “panoptismen”, pp.211-245.

Barnett Pearce: Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, kap.5 og 6, pp.101-154 (Dansk psykologisk forlag, 2007).
 
Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten, kap.1, pp.11-39 (Hans Reitzels forlag, 2011).

Michael White: Narrative Pratice and Exotic Lives: Ressurecting Diversity in Everyday Life, Chapter One: Narrative Practice, Couple Therapy and Conflict Dissolution, pp.3-40. (Dulwich Centre, 2004)

Michael White: Kort over narrative landskaber, pp.23-303 (Hans Rietzels Forlag, 2007)
 
I alt 678 sider
 

 

Sidst opdateret den 04-07-2013