English   Danish

2013/2014  KAN-CM_A41  Børn i medie- og forbrugersamfundet

English Title
Børn i medie- og forbrugersamfundet

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 08.00-10.35, uge 38-41, 43-49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Birgitte Tufte - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 20-03-2013
Læringsmål
For at kunne opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende være i stand til:
  • at reflektere selvstændigt, kritisk og på et højt analytisk niveau over forskellige genstandsfelter indenfor fagets rammer
  • at relatere de teorier, undersøgelser og koncepter, som de er blevet præsenteret for i faget, til andre teoretiske og metodiske tilgange, som de har tilegnet sig viden om i løbet af deres studium
  • at være i stand til at begrunde valg af teori i forhold til empiri ved arbejde med konkrete undersøgelser/cases og sammenligne forskellige teoriers relevans i forhold til den valgte empiri
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det anbefales, at studerende har en basal viden om marketing og forbrugeradfærdsteori (bachelor niveau), og faget anbefales til studerende med interesse for medie- og forbrugeradfærd i forhold til børn
Prøve/delprøver
4 timers skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin, Januar
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Der har igennem i sidste mange år været en stigende interesse for børn som forbrugere. Dette fra såvel virksomheder, forbrugerorganisationer, men også fra den brede offentlighed. Faget ”Børn i medie- og forbrugersamfundet” har overordnet til formål at belyse børn som forbrugere; heriblandt børns socialisering som forbrugere, de markedsføringsmæssige, juridiske og etiske problemstillinger ang. børns deltagelse i forbrugersamfundet samt brugen af børn som informanter.
 
Metodisk vil der blive præsenteret nyere undersøgelser af kvalitativ og kvantitativ art med fremlæggelse og drøftelse af metoderne bag de nævnte undersøgelser. Faget er et nyt forskningsområde, der er tvær-disciplinært og hviler på det nyeste indenfor barndomsforskningen, medieforskningen og forbrugerforskningen. Teorigrundlaget vil blive koblet til forskellige former for praksis som f.eks. erhvervs- og medievirksomheders viden om og erfaring med aldersgruppen børn.
 
 
Den studerende vil med udgangspunkt i faget tilegne sig faglige kompetencer som vil kvalificere den studerende til at forholde sig til teoretiske, praktiske og metodiske problemstillinger omkring børn som forbrugere
 
 
Den studerende forventes at få en interesse i tværfaglighed, idet faget ligger op til forskellige og tit modstridende syn på problemstillinger ang. børn og forbrug/medier
Undervisningsformer
Fagets pædagogiske form vil bestå af en blanding af forelæsninger og øvelser/ cases.
Foreløbig litteratur
-       Marshall, David et al (2010): Understanding children as consumers. Sage Publications
-       Buckingham, David (2011): The material child – growing up in consumer culture. Polity Press
-       John, D. Roedder (1999): Consumer socialization of children: A retrospective look at twenty-five years of research: Journal of Consumer research. Vol 26. (findes via CBS-bibl)
-       Tufte, Birgitte (2007): Børn, medier og marked. Samfundslitteratur
 
Sidst opdateret den 20-03-2013