English   Danish

2013/2014  KAN-CM_J24  Strategisk forandringsledelse

English Title
Strategic Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 08.00-11.30, uge 36-42
Mandag 08.00-12.25, uge 43
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Rex Degnegaard - MPP
Administrativ kontakt: Karina Ravn Nielsen - electives.lpf@cbs.dk el tlf.: 3815 3782
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 20-03-2013
Læringsmål
Målet er, at de studerende efter at have deltaget i faget strategisk forandringsledelse kan:
  • Analysere og syntetisere konkrete problemstillinger inden for strategisk forandringsledelse ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller.
  • Ydermere skal de studerende kunne reflektere over de forskellige perspektiver på forandringsledelse, som gennemgås i faget samt analysere konsekvensen af fravalget af perspektiver når det ene perspektiv vælges som det dominerende.
  • Studerende skal kunne koble strategiske, planlægningsmæssige samt interpersonelle aspekter af forandringsledelse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes, at de studerende har kendskab til organisationsteori på HA-niveau eller tilsvarende. Valgfaget kan ikke tages af studerende, der har bestået faget J66 ”Strategic Change Management”.
Prøve/delprøver
Strategisk forandringsledelse:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Synopsis laves i grupper af 2-4 studerende, med efterfølgende mundtlig gruppe eksamination.
Kan også laves individuelt med individuel mundtlig eksamination.

Individuel max 5 pages synopsis.
Group (2-4 students) max 8 pages
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Individuel synopsis max 5 sider.
Gruppe synopsis max 8 sider.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Aflevering af synopsis forventes i uge 44 og mundtlig eksamen forventes afholdt i uge 45.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag vil vi undersøge hvordan man kan arbejde med ledelse af forandringer. Der vil blive sat fokus på hvilke organisatoriske faktorer, der kræver særlig opmærksomhed på en sådan måde, at man ikke blot kan bruge en standard forandringsledelses model. Her vil vi se på både eksterne og interne faktorer. Metodemæssigt vil vi arbejde med case-baserede forandringsprojekter. Vi vil arbejde konkret med en af de mest anerkendte intrumentelle forandringsledelses-modeller og se hvad den kan bidrage med af værdi til forandringsledelse i praksis. Samtidig vil vi se på hvor den kommer til kort og inddrage perspektiver fra resource dependency teorien, institutionel teori og kompleksitetsteorien til at skabe et mere nuanceret billede af ledelse af forandringer i offentlige organisationer. Faget rummer en høj grad af praksis-relevans.

En konkret forandringsledelses-laboratorium danner baggrund for refleksioner over værdien og faldgruberne i forandringsledelses-modeller samt konkrete overvejelser over hvordan man kan imødegå disse udfordringer. I faget inddrages gæsteforelæsere, heriblandt en konsulent, som bidrager med erfaringer inden for forandringsledelse i virksomheder, en praktiker, der arbejder med forandringsledelses-udfordringer samt undervisere med ekspertise inden for strategisk forandringsledelse. Der er således en stærk kobling fra teorien til praksis, som giver en vekselvirkning mellem refleksion og handling – gennem faget i både form og indhold. Faget er intensivt og kræver engagement og villighed til at inddrage egen praksis fra de studerende.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget har fokus på både strategiske kompetencer med henblik på at analysere og tilrettelægge forandrings-tiltag. Det har dog også væsentlige bidrag til interpersonelle kompetencer i form af samarbejde, og ikke mindst individuelle kompetencer idet der fokuseres på den enkeltes egen udvikling.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

Foreløgigt pensum:

Palmer, Ian, Richard Dunford, and Gib Akin. (2009) Managing Organizational Change – a Multiple Perspectives Approach. McGraw-Hill/Irwin. (412 sider)

Brown, Tim. (2008) Design Thinking. Harvard business Review. (10 sider)
Burnes, Bernard. (2004a) “Kurt Lewin and the planned approach to change: a re-appraisal.” Journal of Management Studies. Vol. 41, No. 6: 972-1002. (30 sider)

Chia, Robert. (1999) “A ‘Rhizomic’ Model of Organizational Change and Transformation: Perspective from a Metaphysics of Change.” British Journal of Management. Vol. 10: 209- 227. (20 sider)

Conger, Jay A. (2000) “Effective Change Begins at the Top.” In Beer & Nohria, Breaking the Code of Change. Harvard Business School Press. (20 sider)

Huy, Quy Nguyen & Henry Mintzberg (2003). “The Rhythm of Change.” MIT Sloan Management Review. Vol. 44, no. 4: 79-84. (5 sider)

Huy, Quy Nguyen. (2001) “Time, Temporal Capability, and Planned Change.” Academy of Management Review. Vol. 26, No. 4: 601-623. (20 sider)

Nahapiet, Janine and Sumantra Ghoshal. (1998) “Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage.” Academy of Management Review. Vol. 23, No. 2: 242-266. (25 sider)

Ouchi, T., & Wilkins, A. (1985) “Organizational Culture.” Annual Review of Sociology. Vol. 11: 457-483. (30 sider)

Shaw, Patricia. (1997) “Intervening in the Shadow Systems of Organizations – Consulting from a Complexity Perspective.” Journal of Organizational Change Management. Vol. 10, No. 2: 235-250. (15 sider)

Stacey, Ralph. (2003a) “Organizations as Complex Responsive Processes of Relating.” Journal of Innovative Management. Vol. 8, No. 2, Winter 2002/2003. (20 sider)

Weick, Karl E. (2000) ”Emergent change as a Universal in Organizations.” In Beer & Nohria,

Breaking the Code of Change. Harvard Business School Press. (20 sider)

Sidst opdateret den 20-03-2013