English   Danish

2013/2014  KAN-MLETOT_TT4  Tolkning

English Title
Tolkning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Forår, Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Anne Skou Gersel - Department of International Business Communication (IBC)
  • Bettina Fathia Buchholtz - Department of International Business Communication (IBC)
  • Lill Ingstad - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 02-04-2014
Læringsmål
Undervisningens formål er at styrke de studerendes evne til at producere en hurtig og meningsmæssigt dækkende tolkning til og fra dansk af dialoger inden for rets- og polititolkning samt dialoger omhandlende et aktuelt emne af politisk, økonomisk, forretningsmæssig eller samfundsmæssig art og til at gengive prima vista kortere tekster af relevans for dialogen.
Prøve/delprøver
Tolkning:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Mundtlig individuel prøve der omfatter såvel en dialog som en prima vista-gengivelse som emnemæssigt er relevant for dialogen.
Der gives 1 karakter som helhedsbedømmelse af tolkepræstationen og prima-vista gengivelsen.
Dialog og prima vista-gengivelse har et samlet omfang af ca. 7000 typeenheder. Omfanget af prima vista-gengivelsen er ca. 1000-1200 typeenheder. I dialogen indgår enkelte replikker på 500-800 typeenheder.
Det afgøres ved lodtrækning om dialog og tekst til prima vista-gengivelse vedrører et aktuelt emne, eller om der er tale om en dialog og tekst der ligger inden for rets- eller polititolkning.

På grund af eksamensforløbets karakter foretager institutionen lydoptagelse af eksaminationen. Den studerende kan til enhver tid få en kopi af denne optagelse udleveret, jf. de generelle eksamensbestemmelser.

Sprog: Dansk og engelsk
Bedømmelse: 1 karakter efter en helhedsvurdering af tolkepræstationen og prima vista-gengivelsen.
Varighed 45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Målbeskrivelse
Det overordnede kriterium for vurdering af præstationens kvalitet er tolkningens og prima vista-gengivelsens vellykkethed.

Tolkningen
Den studerende skal kunne
• gengive forlæggets ideer og intentioner samt samtalepartnernes holdning til emnet på en sådan måde at kommunikationen mellem parterne sikres og alle væsentlige elementer i forlægget medtages
• tale højt og tydeligt og demonstrere engagement, indlevelse og situationsfornemmelse
• fremføre sin tolkning hurtigt og flydende således at samtalen mellem parterne foregår glidende og uden væsentlige afbrydelser
• sikre at gengivelsen af forlægget ikke tidsmæssigt afviger fra dette
• demonstrere situationsadækvat tolkeadfærd
• opfylde udgangssprogets og målsprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer.

Prima vista-gengivelsen
Den studerende skal kunne
• gengive forlæggets ideer og intentioner på en sådan måde at modtageren på målsproget uden væsentlige problemer kan forstå udgangstekstens budskab
• fremføre sin prima vista-gengivelse hurtigt og flydende i almindeligt tale-tempo
• opfylde målsprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende indføres i centrale teorier inden for tolkning. De trænes i at formidle mundtlig kommunikation mellem to parter ved konsekutivt at overføre kommunikationsparternes mundtlige forlæg til og fra dansk og i at tilpasse deres verbale og nonverbale tolkeadfærd til den konkrete kommunikationssituation. Desuden trænes de studerende i prima vista-gengivelse af kortere tekster.

Undervisningsformer
Dialogforelæsninger, rollespil, cases og øvelser i konsekutiv tolkning,
simultantolkning, og prima vista oversættelse
NB!Udover forberedelse arbejder vi i tolkning med ”efterberedelse”: de tolkeopgaver, der anvendes i undervisningen (som de studerende ikke kender på forhånd), stilles til rådighed på Learn mhp at de studerende gennemgår/tolker dem hjemme.
Arbejdsbelastning
Undervisning: 29 t. (2. sem.) 24 t. (3. sem.) 53 timer
Undervisningsforberedelse og -opfølgning 130 timer
Selvstudieopgaver: Videotolkeopgaver stilles til rådighed i MultiMedieLab. Opgaverne kan løses på CBS eller downloades og løses hjemme. 60 timer
Eksamen: (eksamensforberedelse, mundtlig prøve) 57 timer
I alt, timer 300 timer
Foreløbig litteratur
Ved  kursusstart  læses: Tolkning, Hvor og Hvordan? Inge Baaring, Samfundslitteratur, 3. udgave (E-bog)
Anbefalet læsning i løbet af kurset: Generel introduktion til tolkning og tolkeforskning:
Pöchhacker , Frantz: Introducing Interpreting Studies. Routledge 2004, Reprinted 2006. Bogen har udførlige litteraturhenvisninger efter hvert kapitel og en omfattende bibliografi samt en lang række Internet Links (pp. 234-236) til bibliografier, tidsskrifter, internationale og nationale organisationer mm.
Håndbog om tolkeforskning:
Pöchhacker, F. & Schlesinger, M. (Eds) The Interpreting Studies Reader. Routledge 2002.
Der henvises i øvrigt til litteratur i semesterplanen på LEARN
Sidst opdateret den 02-04-2014