English   Danish

2013/2014  KAN-MLE_S1_FST  Samfund, politik og erhvervsliv (Fransk,Spansk, Tysk)

English Title
Samfund, politik og erhvervsliv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Spansk
  Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication (IBC)
 • Fransk
  Elsebeth F. Lange - Department of International Business Communication (IBC)
 • Tysk
  Henrik Rye Møller - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 02-04-2014
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende får teoretisk og empirisk indsigt i og evne til at forholde sig reflekterende til centrale forhold vedr. samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i det relevante sprogområde. Desuden skal de studerende opnå et højt sprogligt og kommunikativt niveau på fremmedsproget, såvel mundtligt som skriftligt.
Prøve/delprøver
Samfund, politik og erhvervsliv:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
De studerende kan vælge at skrive opgaven individuelt eller parvis.
Der stilles et antal opgaver inden for de behandlede emner ved kursets afslutning, og det afgøres ved lodtrækning inden for hvilket emne den/de studerendes opgave skal skrives; resultatet af lodtrækningen offentliggøres på LEARN, jf. eksamensplanen.
Der gives individuelle karakterer, og den enkeltes bidrag til opgaven skal kunne identificeres, jf. Studieordningens generelle eksamensbestemmelser.
Opgaven skrives på det pågældende fremmedsprog.

.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Omfang/varighed
Ved individuel aflevering skal opgaven have et omfang på maks. 10 sider a 2275 typeenheder. Ved aflevering parvis skal opgaven have et omfang på maks. 15 sider a 2275 typeenheder. Der gives mindst 3 uger til udarbejdelse af opgavebesvarelsen
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Det vil sige at der stilles nye opgaver, og det afgøres ved lodtrækning inden for hvilket emne den/de studerendes opgave skal skrives. Resultatet af lodtrækningen offentliggøres på LEARN eller opgaven hentes på sekretariatet; se nærmere på eksamensplanen for syge- omprøver.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig hjemmeopgave inden for de i undervisningen behandlede emner.

Målbeskrivelse
Den skriftlige opgave skal vise at den studerende kan
• analysere en central problemstilling i dybden inden for et af de i undervisningen behandlede emner og demonstrere en høj grad af indsigt i den valgte problemstillings kontekst
• vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme der er relevant for den valgte problemstilling
• indsamle og kritisk vurdere et bredt udvalg af relevante og centrale kilder til behandling af den valgte problemstilling
• præsentere problemstilling, analyse og konklusioner på fremmedsproget i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende arbejder med en række centrale emner vedrørende samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i det pågældende sprogområde. Der arbejdes empirisk med forholdene i sprogområdet, med inddragelse af relevante teoretiske og historiske forståelsesrammer. Hvor det er relevant, kan inddrages komparative aspekter.

Mulige temaer kan være

 • globalisering, migration, nationalstat og lokale identiteter som faktorer i økonomisk, social og politisk sammenhængskraft
 • relationerne mellem det politiske system og erhvervslivet
 • erhvervslivets indstilling til egen plads i samfundet og til det politiske rum
 • uddannelsessystemets rolle i samfundet set i lyset af globaliseringen
 • mediernes rolle som social, politisk og økonomisk aktør
 • erhvervslivets muligheder for at øve indflydelse på den politiske proces
 • interesseorganisationers, NGO’ers (CSO’ers) og sociale bevægelsers muligheder for at påvirke økonomiske og politiske beslutninger.

Kurset fokuserer både på de bredere forståelsesrammer for de valgte temaer og på konkrete problemstillinger og politikområder, som fx integrationspolitik, uddannelsespolitik, klima- og miljøpolitik, fødevarepolitik og arbejdsmarkedspolitik.

Der undervises hovedsagelig på det pågældende fremmedsprog.

Undervisningsformer
Kursets arbejdsformer veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde med selvstændig research, klyngevejledning og individuel vejledning.

Se nærmere på LEARN for de forskellige sprog.
Arbejdsbelastning
Undervisning 22 timer
Forberedelse 109 timer
Gruppeopgaver 20 timer
Eksamensopgave 74 timer
Foreløbig litteratur
Se nærmere på LEARN under de enkelte sprog.
Sidst opdateret den 02-04-2014