English   Danish

2013/2014  KAN-MLE_S2FST  Ord og tekst i kontekst ( FR, SP, TY)

English Title
Ord og tekst i kontekst (FR, SP, TY)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Tysk
    Gyde Hansen - Department of International Business Communication (IBC)
  • Spansk
    Henrik Høeg Muller - Department of International Business Communication (IBC)
  • Fransk
    Judy Skov Schulz - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 05-07-2013
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende skal tilegne sig teoretisk viden om sprog og tekst og anvende denne viden dels analytisk og metateoretisk, dels praktisk og anvendelsesorienteret. De studerende skal således blive i stand til at kommentere, analysere og kritisk tage stilling til egne og andres sproglige produkter på fremmedsproget. Endvidere skal de erhverve færdighed i at anvende deres viden om sproglige strukturer og disses funktion i givne kontekster til selv at producere korrekte og adækvate tekster på fremmedsproget.
Prøve/delprøver
Ord og tekst i kontekst (FR, SP, TY):
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøveform for alle tre sprog: mundtlig eksamen på dansk i sprog- og tekstanalyse med udgangspunkt i udleveret fremmedsproget tekstmateriale.

Omfang/varighed
Det udleverede materiale har et omfang af 1½ - 2 sider a 2275 typeenheder. Tekstmaterialet udleveres dagen før den mundtlige eksamen.

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• identificere, analysere og redegøre for de sproglige og tekstuelle faktorer der betinger en kommunikativt vellykket tekst, og som er karakteristiske for de givne genrer og teksttyper på fremmedsproget

Sprog: dansk
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der udleveres nyt fremmedsproget tekstmateriale som udgangspunkt for den mundtlige eksamination.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Med udgangspunkt i autentiske tekster der repræsenterer forskellige genrer og teksttyper, arbejder de studerende med udvalgte emner inden for sprog- og tekstteori som kan gå fra mikroniveau over tekstniveau til makroniveau. Der kan lægges vægt på relevansen af sammenhængen mellem de forskellige niveauer, ligesom fokus, hvor det er relevant, kan lægges på kontrastive aspekter. Mulige emner kan være
• leksikalisering og ordforråd i tekster
• præsentation, ordning og vægtning af informationer inden for sætningsgrænsen
• sammenkædning af informationer ud over sætningsgrænsen
• reference
• modalitet
• sproghandlinger, direkte og indirekte
• polyfoni markører
• præsuppositioner, implikaturer, etc.
I undervisningsforløbet udarbejder de studerende et antal eksamensskriveøvelser på fremmedsproget på maks. 8 sider a 2275 typeenheder. Der gives feed-back på opgaverne.
I eksamensskriveøvelserne trænes de studerende i at anvende korrekte strukturer og vendinger i produktion af tekster på fremmedsproget med inddragelse af de relevante pragmatiske og kommunikative overvejelser.
Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.
Foreløbig litteratur
Se litteratur på fagets side på LEARN
Sidst opdateret den 05-07-2013