English   Danish

2013/2014  KAN-MLM_44  Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme

English Title
Globalisation, European integration, business and public affairs / lobbying

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 08.00-9.40, uge 6-17
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication (IBC)
Underviser: Lars Abel, sekretær: Tine Silfvander (ts.ibc@cbs.dk)
Primære fagområder
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • International Politics/International Politics
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 21-10-2013
Læringsmål
Indsigt i og forståelse for dynamikken i globaliseringsprocessen, det europæiske samarbejde og de krav, der kan stilles til virksomheder og erhvervsliv, herunder bibringe virksomhederne de nødvendige værktøjer til selv at kunne være en aktiv del af udviklingsprocessen og herigennem påvirke de politiske processer.
 • har opnået indblik i, hvordan globaliseringen og internationale forhold/institutioner konstant påvirker erhvervsklimaet
 • har opnået forståelse af, hvordan væsentlige dele af erhvervslovgivningen tilvejebringes gennem det europæiske samarbejde, primært EU, og hvordan lovningsprocessen foregår indenfor centrale erhvervsområder
 • har forståelse for og selvstændigt kan deltage i udviklingen af en virksomhedsstrategi i en virksomhed
 • har opnået generel forståelse for, hvordan en virksomhed selv kan få indblik i og opnå indflydelse på den europæiske lovgivningsproces
 • kan reflektere over, hvordan virksomheden selv fremstår overfor omverdenen (CSR)
 • kan fremkomme med forslag til, hvordan virksomhedens ledelse aktivt indsamler informationer og selv aktivt søge at påvirke udarbejdelsen af regler, som måtte øve indflydelse på virksomhedens fremtidige udvikling
 • selv kan bidrage til udviklingen af de nødvendige redskaber i en virksomhed, som sikrer en aktiv dialog med myndigheder / beslutningstagere, herunder bl.a. udforme en handlingsplan for virksomhedens public affairs indsats
 • at kunne forberede, tilrettelægge og forestå en aktiv mundtlig præsentation for virksomhedens ledelse af relevante udviklingspunkter
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået BA og viden om det europæiske samarbejde f.eks. som led i Europæiske Studier (cand.ling.merc.), eller som led i Statskundskab (KU) e.l.
Prøve/delprøver
Globaliseringen, det europæiske samarbejde, virksomhederne og public affairs / lobbyisme:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedparten af den virksomhedsrelevante lovgivning vedtages på EU-niveau. Samtidig indebærer globaliseringen og udviklingen af de internationale og europæiske institutioner G20, EU m.fl.), ikke mindst i forbindelse med udviklingen i den internationale handel (WTO), den finansielle krise (IMF m.fl.) etc., at erhvervslivet nødvendigvis må have øget forståelse for de krav, udviklingen stiller til virksomhedernes strategiske planlægning.

Med udgangspunkt i en business-tilgang gennemgås den aktuelle udvikling i det globale, internationale samfund og det europæiske samarbejde.

Samtidig fokuseres særligt og detaljeret på, hvordan virksomhederne kan følge med i og søge indflydelse på udviklingen, f.eks. gennem lobbyisme (primært i Bruxelles). Lobbyisme og Public Affairs drøftes ud fra en teoretisk og praktisk tilgang, ligesom begrebet CSR – Corporate Social Responsibility – belyses.
 

Undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger, studenterpræsentationer, dialog og case-diskussioner.
Yderligere oplysninger

Der fokuseres især på den helt aktuelle udvikling i det internationale samfund, EU og de europæiske lande, som konstant påvirker virksomhedernes erhvervsklima. Kildesøgningen fortsætter således for at kunne være fuldt opdateret i forhold til den dynamiske daglige udvikling i Verden.

Foreløbig litteratur
 1. Jørgen Ørstrøm Møller: How Asia can shape the World, ISEAS (2011)
 2. Debra Johnson & Colin Turner: European Business (2006), 2. edition, Routledge (eller senere udgave)
 3. Mads Christian Esbensen: Public Affairs – Lobbyisme i praksis (2007). Informations Forlag.
 4. Gert Tinggaard Svendsen: Lobbyisme i EU (2008), Samfundslitteratur
 5. Mads Christian Esbensen: Lobbyisme i organisationer - mod en professionel og legitim praksis, Dansk Psykologisk Forlag (2012)
 6. Diverse links til bl.a. FNs Global Compact, Europa-Kommissionen m.fl.
 7. Dokumenter fra DIIS - Dans Institut for Internationale Studier
 8. Diverse artikler
 9. Undervisers egne power point præsentationer
 10. Aktuel supplerende litteratur præsenteres ved kursusstart.
Sidst opdateret den 21-10-2013