English   Danish

2013/2014  KAN-MLM_55  Spin eller fair snak - når fødevarer taler

English Title
Spin or fair speak - when foods talk

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 13.30-15.10, uge 36-41, 43-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 30
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
 • Viktor Smith - Department of International Business Communication (IBC)
Viktor Smith - vs.ibc@cbs.dk
Secretary Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-11-2013
Læringsmål
Deltagerne tilegner sig:
 • en nuanceret forståelse af vildledningsproblematikkens centrale dimensioner
 • et præcist ”sprog” til at formulere en vildledningsproblematik i
 • redskaber til konkret at vurdere emballageløsningers vildledningspotentiale
 • redskaber til at rådgive virksomheder om skærpelse af deres fairness-profil nationalt og internationalt.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studerende på Cand.ling.merc., Cand.merc.jur., Cand.merc.int., Cand.merc.com. og Cand. merc.-linjerne inden for afsætningsøkonomi. Synergi og teambuilding mellem deltagere fra forskellige studieretninger indgår som en integreret og bærende del af undervisningen og case-arbejdet.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Ja
Prøve/delprøver
Spin eller fair snak - når fødevarer taler:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Casen udvælges af den studerende og godkendes af underviseren. Den enkelte studerendes bidrag skal være tydeligt markeret. Opgaven afleveres senest fredag den 10. januar 2014. Se nærmere i eksamensplanen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Vi træffer 70% af vores købsbeslutninger i supermarkedet på under 4 sekunder. Samtidig betyder et stadig mere uoverskueligt udbud af fødevarer og sundhedsmæssige såvel som nu også klimamæssige hensyn, at man som forbruger oftest må forlade sig på, hvad fødevaren "siger" om sig selv gennem ord tekst, tal og billeder på emballagen. Kun få forbrugere magter at søge eksakt viden om en vare. Herved stiger risikoen for, at varen kan vildlede forbrugeren med det, den umiddelbart ”siger”.Mekanikken bag forbrugerens afkodning af fødevareemballagens ”cocktail” involverer juridiske, marketingmæssige, designmæssige, sproglige og kognitive forskningsområder.

Kurset bygger på igangværende tværfaglig forskning på CBS og giver deltagerne en nuanceret forståelse af problematikkens centrale dimensioner, et præcist ”sprog” at formulere dem i og redskaber til konkret at vurdere alternative emballageløsningers vildledningspotentiale.

Hovedelementerne i faget er:
1. Fødevarer og forbrugerens købsbeslutning i et fairness-perspektiv
2. Det retlige vildledningsbegreb og dets operationalisering. Kan ”egnethed til vildledning” gøres håndgribelig og målbar?
3. Fødevareemballagens semiotiske cocktail. Verbale designelementer.
4. Fødevareemballagens semiotiske cocktail. Non-verbale designelementer og brands.
5. Producent- og forbrugerviden mødes på emballagen.
6. Betydningspotentiale og viden contra visuel opmærksomhed. Hvad kigger forbrugeren efter, og hvad får hun ud af det, hun ser?
7. Opsamlingsøvelser til 1-6
8. Case-arbejede i grupper
9. Opstilling af alternative designløsninger i grupper
10. Afprøvning af alternative designløsninger på tværs af grupper.

Undervisningsformer
Der arbejdes både med sprog, kognition, jura, design og kultur, og de studerende tilegner sig viden om vildledende mærkning og markedsføring af fødevarer, et område, hvor fortolkning af gældende regler i dag i høj grad bygger på myndighedernes skøn. De studerendes evne til at analysere og relatere konkrete cases til national og EU-regulering skærpes, og der opbygges en dybere forståelse af selve den substans, som reglerne er rettet mod, dvs. ”hvad der faktisk sker i hovedet” på forbrugeren, når producentens bud på en optimal emballage afkodes. Begreber som vildledning, vildfarelse, selvregulering, fair marketing og fair emballagedesign samt virksomhedernes sociale ansvarlighed (CSR) studeres og relateres til sprog, kognition og perception, dvs. de midler, emballagen benytter sig af, når der skal leveres specialiseret kommunikation til forbrugerne under tidspres. Kurset tilfører således studerende på forskellige CBS-studieretninger ny viden, som styrker deres grundlag for at bidrage til fair fødevarekommunikation, kompetencer, som dog i høj grad kan overføres til andre områder

Målbeskrivelse: Med udgangspunkt i cases fra fødevareområdet skal den studerende
• kunne bidrage til at analysere og skabe eller planlægge fødevareetiketter og anden relevant kommunikation,
• argumentere for, hvorledes risikoen for vildledning i en konkret case kan minimeres
• løse opgaver under anvendelse af tværfaglig kompetence og relevante teorier, metoder, modeller og teknikker
• redegøre for fairness-problematik set i producent-, myndigheds- og forbrugerperspektiv
• relatere potentielle konkurrencefordele på nationale og internationale markeder til fairness-begrebet på et reflekteret videnskabeligt grundlag.
Yderligere oplysninger

Såfremt der bevilges udviklingstimer til dette (jf. ansøgning til SN), kan valgfaget fra E-2013 udbydes i revideret form med fokus tværnationale (kommercielle, kulturelle og juridiske) aspekter fairness-problematikker og med engelsk som undervisningssprog. Disse ændringer vil i givet fald blive indført i kursuskataloget hurtigst muligt. 

Foreløbig litteratur

Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked

Viktor Smith,  Mette Ohm Søndergaard, Jesper Clement, Peter Møgelvang Hansen, Henrik Selsøe Sørensen og Gorm Gabrielsen

Paperback:191 sider (19. juni 2009)

ISBN: 978-87-991018-5-6

Samt diverse artikler, vejledninger, hjemmesider m.v.

Sidst opdateret den 14-11-2013