English   Danish

2013/2014  KAN-MLM_61  Europa i efterkrigstiden

English Title
Postwar Europe

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 15.20-17.00, uge 36-37,39-41,43-44,46-49
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Joachim Lund - Department of Business and Politics (DBP)
Secretary Maja Dueholm - md.ikl@cbs.dk
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • International Politics/International Politics
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 10-04-2013
Læringsmål
Den studerende trænes i løbet af kurset i forpligtende, team-relaterede arbejdsformer, såvel skriftligt som mundtligt. Der lægges særlig vægt på koncentreret, selvstændig arbejdsindsats. Målet er via erfaringer og evaluering at optimere det skriftlige produkt og dermed styrke forudsætningerne for specialeskrivning.
Målbeskrivelse: For at opnå karakteren 12 skal den studerende ved kursets afslutning kunne 1) demonstrere omfattende forståelse af de overordnede udviklingslinjer i Europas historie siden 1945, 2) udvise overbevisende evne til at kombinere aspekter af denne udvikling og 3) dokumentere omfattende viden om et givent europæisk lands særegne udvikling siden 1945 med evne til at problematisere og diskutere denne udvikling i relation til det øvrige Europa.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning, at den studerende har fuldført BA-studiet i International Virksomhedskommunikation ved CBS eller BA-studiet i Historie, Statskundskab el.lign. eller et sprogfag ved et af landets øvrige universiteter.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
For at kunne indstilles til eksamen er det en forudsætning, at deltagerne i løbet af kurset hver især har afleveret ét skriftligt oplæg og givet mindst ét mundtligt oplæg.

Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Det er endvidere et krav, at deltagerne har deltaget aktivt i undervisningen gennem fremmøde (min. 80%) og deltagelse i den løbende evaluering af oplæggene på holdet.
Prøve/delprøver
Europa i efterkrigstiden:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Max. 10 sider pr. studerende
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: De europæiske nationalstater har siden 1945 gennemgået stærkt divergerende udviklingsprocesser, som samtidig på flere måder er forløbet efter parallelle linjer. Den kolde Krig og blokopdelingen udgjorde den væsentligste skillelinje i Europa og præger stadig den europæiske udvikling på afgørende vis, men også andre historiske erfaringer gør sig gældende og sætter deres præg, ikke mindst virkningerne af den første og anden verdenskrig, Holocaust og mellemkrigstidens initiativer i retning af europæisk enhed. Kurset henvender sig til overbygningsstuderende, der ønsker at øge og udbrede deres kendskab til hele Europas historie siden den anden verdenskrig generelt og derudover specialisere sig i forholdene i et enkelt europæisk land eller region. Kurset tilbyder således en gennemgang af de europæiske nationalstaters politiske, socioøkonomiske og kulturelle udvikling på komparativt niveau (og ikke begrænset til EF/EU-medlemsstaterne, som indtil 1990’erne udgjorde et fåtal af Europas lande). Der vil blive rige muligheder for at gå i dybden med enkelte stater eller regioner.

Undervisningsformer
Kurset afvikles som en gennemgang af de vigtigste politisk-økonomiske temaer i Europas historie efter 1945, baseret på læsningen af Tony Judt.
Pædagogik: Kurset bygges op i en kombination af øvelser, oplæg fra de studerende, gruppearbejde og gruppevejledning. Hertil anvendes Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensen.
Foreløbig litteratur

Grundbøger:

Tony Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945. Penguin 2005
Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave. 4. udg., Samfundslitteratur 2012
 

Sidst opdateret den 10-04-2013