English   Danish

2014/2015  BA-BEOKO1032U  Legal English

English Title
Legal English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Dorrit Faber - Department of International Business Communication (IBC)
  • Mette Hjort-Pedersen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • forstå en kontrakttekst eller anden juridisk tekst omhandlende et aftaleretligt emne med alle detaljer der er væsentlige for opgavens løsning
  • gengive indholdet på målsproget med et i forhold til kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den juridiske fagterminologi, således at gengivelsen (oversættelse eller formidlende tekst) kan indgå som oplæg i en praksisnær kommunikationssituation
  • vise kendskab til de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for juridiske tekster, herunder kontrakttekster
  • udtrykke sig med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi, og uden kommunikationsforstyrrende fejl
  • tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
Prøve/delprøver
Legal English:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
udarbejdelse af oversættelse til engelsk eller formidlende tekst til dansk
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig stedprøve bestående af udarbejdelse af en oversættelse eller formidlende tekst


Det afgøres ved lodtrækning, om eksamensopgaven skal være en oversættelse af kontraktuddrag til engelsk eller en formidlende tekst til dansk.

 

Resultatet af lodtrækningen offentliggøres senest 5 dage inden prøven.


Prøvesprog: Dansk og engelsk

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset i Legal English skal sætte den studerende i stand til at forstå relevante danske og engelske juridiske tekster inden for aftaleret og gengive indholdet heraf enten i form af en oversættelse til det pågældende målsprog eller en formidlende tekst på målsproget. Med dette formål tilegner den studerende sig viden om udvalgte juridiske forhold i et komparativt perspektiv. Den studerende får kendskab til juridiske teksters særlige sproglige karakteristika og arbejder med principper for kilde- og målsprogsorientering ved oversættelse og anden formidling mellem to juridiske systemer og kulturer. Der bygges videre på oversættelses- og  formidlingsstrategier tilegnet under de tidligere kurser Text and Text Production og Business English. Endelig trænes den studerende i hensigtsmæssig anvendelse af relevante hjælpemidler inden for det juridiske område

Undervisningsformer
Interaktive forelæsninger, gruppearbejde, workshops, hjemmeopgaver (individuelle).

Undervisningssproget er dansk og engelsk
Arbejdsbelastning
Undervisning 20 timer
Forberedelse 62 timer
Hjemmeopgaver 30 timer
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 45 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Essentials of Business Law, MacInture E.
Introduction to English Legal Language, Faber D., Hjort-Pedersen M., Klinge A.

Sidst opdateret den 12-01-2015