English   Danish

2014/2015  BA-BEUBO1006U  Erhvervsøkonomi

English Title
An Introduction to Management Studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Christian Knudsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 04-02-2015
Læringsmål
De studerende skal kunne:
 • Foretage en analyse af en konkret virksomhed med udgangspunkt i forskellige virksomhedsteorier og organisationsteoretiske perspektiver, der står centralt inden for erhvervsøkonomien og bruges i kursets 5 temaer.
 • De forskellige teorier om virksomheden skal kunne klassificeres, struktureres, sammenlignes. Endelig skal valget af de specifikke teorier kunne begrundes.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomi:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Eksamensprojektet udarbejdes i grupper af 2-5 studerende. Individuel mundtlig eksamen i hele pensum på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt udarbejdet i grupper. Gruppeprojekt tager udgangspunkt i den ved semesterstart tildelte casevirksomhed.
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Eksamensprojektet skal have et omfang på max. 5 sider plus yderligere 5 sider pr. studerende i gruppen, dog må eksamensprojektet for en gruppe på 2 studerende have et omfang på max 20 sider. Eksamensprojektet for en gruppe på 3 studerende må max. have et omfang på 20 sider, for en gruppe på 4 studerende max. 25 sider og for en gruppe på 5 studerende max. 30 sider. Hvis projektet skrives individuelt skal eksamensprojektet dog have et omfang på max 15 sider.

Eksamensprojektet er en sammenskrivning af de frivillige opgaver og et par hjemmeopgaver, som stilles i løbet af semestret. Grupperne kan indarbejde de to hjemmeopgaver i gruppeprojektet.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Til den mundtlige eksamen må eksamensprojektet medbringes
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve:
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af det oprindelige indleverede eksamensprojekt.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt på grund af sygdom kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet eksamensprojekt.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige eksamensprojekt til den ordinære eksamen, men ikke har bestået ved den mundtlige prøve afvikles omprøven normalt på baggrund af en genindlevering af det oprindelige eksamensprojekt. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt individuelt udarbejdet eksamensprojekt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

2. semester i erhvervsøkonomi inkluderer to frivillige opgaver. Efter første temaforløb afleveres en grupperapport afleveres en grupperapport af max 5 siders længde. Efter femte forløb afleveres gruppeprojekt af max 10 siders længde. Eksamensprojektet er en sammenskrivning af disse frivillige opgaver og et par hjemmeopgaver, som stilles i løbet af semestret. Grupperne kan indarbejde de to hjemmeopgaver i gruppeprojektet

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Andet semester indledes med en introduktionsuge, hvor de studerende igennem diverse øvelser forberedes til at arbejde i projektgrupper, ligesom der vil blive afholdt 1-2 forelæsninger om den branche de skal beskæftige sig med i det følgende semester.
Andet semester introducerer udvalgte centrale erhvervsøkonomiske tematikker i det samlede bachelorforløb, ligesom variationer i de forskellige Europæiske landes erhvervsøkonomiske forhold belyses. Kurset er organiseret i fem temaforløb, der omhandler:
 

 1. Virksomhedens organisationsbiografi
 2. Virksomhedens grænser for størrelse og vækst
 3. Virksomhedens ejerstruktur, corporate governance og HR-politik
 4. Virksomhedens strategi og identitetsdannelse
 5. Virksomhedens innovative aktiviteter og beskyttelsesstrategier

 
I temaet om virksomhedens organisationsbiografi forsøger vi at forstå de transformationer, der finder sted i en virksomheds organisatoriske forhold fra iværksætter-stadiet til den bliver en stor multinational og mulitidivisionel virksomhed efterhånden som den vokser og bliver ældre. Vi ser bl.a. forholdet mellem på den ene side virksomhedens organisationsstrukturer og processer og på den anden side en række situationsvariable (alder, størrelse, teknologi, strategi, omverden mm). I dette tema diskuteres flere af de centrale organisationsteorier som contingency-teorien, populationsøkologi-skolen, institutionel  teori, organisationslivscyklus-teorien og især Mintzbergs konfigurationsteori. Tema 1 er det mest omfattende tema og bruges også efterfølgende til at kontekstualisere de efterfølgende temaer.
 
I temaet om virksomhedens grænser for størrelse og vækst behandler vi nogle af de faktorer og kræfter, som fra et økonomisk perspektiv er med til at bestemme virksomhedens vertikale og horisontale organisering (relateret til f.eks. outsourcing, samarbejde, integration og diversifikation). Hvor tema 1 om organisationsbiografi især baserer sig på at anskue virksomhedens udvikling fra en organisationssociologisk synsvinkel, introducerer tema 2 en række økonomiske organisationsteorier, der forklarer, hvordan man på den mest effektive måde kan forklare, hvordan økonomiske aktiviteter organiseres på den bedst tænkelige måde. Foruden at tage udgangspunkt i neoklassisk teori og Edith Penrose’s ressourcebaserede teori, så fokuseres der i dette tema på at bruge Ronald Coase’s og Oliver Williamson's økonomiske organisationsteori til at forstå, hvornår man mest effektivt kan bruge henholdsvis markedet, hybridformer og hierarkiet.
 
I tema tre fokuserer vi på det såkaldte ”agency-problem”. Dvs. hvordan man kan styre en virksomhed, når ejer- og ledelsesfunktionen bliver skilt fra hinanden. Til at forstå forskellige typer af agency-problemer inddrager vi flere af de organisationsformer, som har været diskuteret i tema 1. I dette afsnit vil vi især anskue virksomheden fra et økonomisk- juridisk perspektiv og fokusere på virksomhedens corporate governance. Vi kigger endvidere på virksomhedens ejerstruktur, styring og ledelse, herunder illustrerer vi, hvordan virksomhedens HR-politik kan analyses ved at fokusere på   ansættelseskontrakten mellem arbejdsgiver og arbejdstager ud fra et økonomisk organisationsteoretisk perspektiv.
 
I det fjerde tema om virksomhedens strategi og identitet kigger vi på en række grundlæggende modeller for, hvordan virksomheder forsøger at fastlægge deres langsigtede adfærd dvs. deres strategier. I temaet vil vi bl.a. fokusere på de to vigtigste strategi-modeller: Porters ”Five Forces- model” og den ressourcebaserede VRIO-model. Hvor den førstnævnte model fokuserer på de virksomhedseksterne forhold set fra et markeds- eller branchemæssigt perspektiv, så fokuserer den sidstnævnte model på de virksomhedsinterne forhold i form af en vurdering af virksomhedens ressourcer og kapabiliteter. Endelig vil vi til sidst beskæftige os med, hvorledes meget diversificerede virksomheder søger at skabe en indre sammenhæng eller identitet med en såkaldt ”corporate strategi”.
 
I det sidste tema 5 fokuserer vi på virksomhedens innovative aktiviteter og vi kigger på, hvorledes virksomheden lærer at lave nye produkter og gøre brug af nye produktionsprocesser. I dette kapitel analyseres virksomheden ud fra forskellige organisationslærings-perspektiver som fx James Marchs teori om læring og læringsfælder. I det efterfølgende kapitel kigger vi nærmere på virksomhedens approprieringstrategier, dvs. virksomhedens strategier for at beskytte sine kundskabsbaser ved at benytte immaterielle rettigheder som f.eks. patenter, mønsterbeskyttelse og ophavsrettigheder.

Undervisningsformer
Undervisningen søger at anvende forskellige undervisningsformer. Således er der både forelæsninger, øvelseshold, e-learning og projektarbejde.

I tilknytning til forelæsningsrækken er der en øvelsesrække, hvor de studerende i teams af 5 studerende skal arbejde med at lave deres integrerede eksamensprojekt i form af en virksomhedsanalyse. Hvert år udvælges der en branche og de studerende får tildelt virksomheder inden for denne. Den overordnede regel er, at de studerende får tildelt en case-virksomhed inden for det sprogområde, som de er tilmeldt og derfor skal kunne sætte sig ind i materiale om virksomheden på det pågældende sprog.

Efter hver forelæsning får samtlige teams som opgave til den følgende øvelsesgang at løse en bestemt opgave i tilknytning til deres virksomhed. Disse opgaver findes i lærebogen af Christian Knudsen (2014) i slutningen af hvert kapitel.

Pensum er ikke helt specificeret.
Arbejdsbelastning
Undervisning 70 timer
Forberedelse 73 timer
Eksamen 253 timer
Introuge 24 timer
Foreløbig litteratur

Christian Knudsen (2014): Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2. udgave.

Sidst opdateret den 04-02-2015