English   Danish

2014/2015  BA-BEUBO1015U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Studieleder
    Doris Hansen - MSC
Studieleder er ansvarlig for hele uddannelse, men i forbindelse med bachelorprojektet kan de øvrige undervisere kontaktes.
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
For så vidt angår projektrapporten skal den studerende kunne:
• Identificere og formulere en velafgrænset, tværfaglig problemstilling inden for fagområdet 'Europæisk Business' og med relation til det/de fremmedsprogområde/​r den studerende har valgt
• Analysere og diskutere problemstillingen fyldestgørende ved hjælp af relevant empirisk materiale og relevant faglig litteratur, herunder:
• Indsamle den relevante empiri under hensyntagen til faglige kriterier for empiriindsamling
• Vælge og anvende relevante teorier, begreber, metoder og værktøjer til besvarelsen af problemstillingen
• Argumentere logisk for den eller de valgte løsninger
• Vælge en i forhold til problemstillingen passende balance mellem refererende fremstilling, selvstændig analyse og fortolkning samt diskussion
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist og med anvendelse af det relevante fagsprog på det valgte fremmedsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
For så vidt angår den mundtlige eksamination skal den studerende kunne:
• Give en kort og dækkende redegørelse for problemstilling og hovedkonklusioner
• Argumentere for valg af kilder og arbejdsmetode
• Demonstrere fyldestgørende kendskab til projektets indhold
• Perspektivere projektets problemstilling
• Deltage selvstændigt i dialog med eksaminator
• Udtrykke sig på et flydende og varieret sprog med anvendelse af den relevante fagterminologi på dansk.
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Projektet udarbejdes normalt i grupper af på 2-5 studerende.

Prøven i bachelorprojektet er en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt. Det mundtlige forsvar afholdes på dansk.

Gruppeprojektet udarbejdes på 6. semester og forsvares i eksamensterminen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Projektet skal skrives på det fremmedsprog den studerende læser. Projektet skal ledsages af et resumé på dansk.

Det samlede gruppeprojekt må være på maks. 20 sider per studerende. Hvis projektet udarbejdes individuelt er omfanget maks. 30 sider.
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Projektet skal være ledsaget af et resumé på maks. 2 sider, som indgår det samlede sideantal. Resuméet skal skrives på dansk.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Projektet og præsentation
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af det oprindelige gruppeprojekt.

Har den studerede deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men er den studerende ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på baggrund af en genindlevering af det oprindelige gruppeprojekt. Den studerende kan dog vælge i stedet at indlevere et nyt, individuelt udarbejdet projekt inden for en nærmere fastsat frist.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet projekt.

Den studerende har ikke krav på vejledning i forbindelse med syge-/omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med bachelorprojektet sigtes der mod at opbygge de studerendes akademiske kompetencer indenfor uddannelsens fagområder. De studerende identificerer selv deres konkrete interesseområde, udmønter dette i en relevant problemstilling og besvarer denne.

De studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling inden for et eller flere af de fagområder den studerende har beskæftiget sig med på uddannelsen. Den selvvalgte problemstilling skal knytte sig til et af de fremmedssprogslande, hvor det fremmedsprog den studerende læser tales.

Indhold:
•At udvælge og besvare en velafgrænset, tværfaglig problemstilling indenfor uddannelsens fagområder
•At identificere de relevante faglige tilgange til problemstillingen og anvende disse i besvarelsen
•At indsamle og anvende relevant empiri og forskningslitteratur
•At opstille en samlet tværfaglig tilgang og anvende denne stringent
•At udvise sproglig opmærksomhed i besvarelsen af problemstillingen
 

Undervisningsformer
I forbindelse med udarbejdelsen af bachelorprojektet afholdes der en række workshops, hvor der fokuseres på emner indenfor områderne: problemformulering, metode, kildehenvisninger mm.

Derudover tilbydes der vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten. Yderligere oplysninger omkring vejledning, frister mm. findes på e-campus.
Arbejdsbelastning
Studenterarbejdstimer 420 timer
Foreløbig litteratur
Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen, m.fl. (2005): Den gode opgave. 3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Rasmussen, Erik Stavnsager, Per Østergaard & Suzanne C. Beckmann (2006): Essentials of Social Science Research Methodology. Odense: University Press of Southern Denmark.

Desuden: relevant fag- og forskningslitteratur efter den studerendes eget valg.
Sidst opdateret den 15-08-2014