English   Danish

2014/2015  BA-BFILO1319U  Organisationsteori

English Title
Organization Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Thomas Lopdrup-Hjorth - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Overordnet er det fagets formål at styrke den studerendes evne til at formulere sig på en fagligt kvalificeret måde om organisationsteoretiske emner, især skriftligt. Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:
  • foretage en fagligt kvalificeret organisationsanalyse med udgangspunkt i pensum, en konkret case og et sæt af spørgsmål, der knytter sig hertil
  • specificere og redegøre for det udsnit af casen, besvarelsen tager afsæt i
  • redegøre for de teorier og analytiske begreber, der bringes i anvendelse til at belyse case-udsnittet
  • argumentere for, hvorfor lige præcis disse teorier og begreber er oplagte at bringe i anvendelse i forhold til at belyse det valgte case-udsnit, herunder tillige angive, hvad det ikke bliver muligt at se givet det trufne teori- og begrebsvalg
  • lave en analyse af det valgte case-udsnit med de valgte teorier og begreber
  • diskutere udkommet af analysen og konkludere på baggrund af det eller de spørgsmål, som opgaven tog afsæt i
  • formulere sig i et fagligt præcist og klart sprog
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget introducerer til en række centrale begrebs-, problem- og teorikomplekser, der karakteriserer organisationsteorien. Gennem læsning af en række væsentlige primærtekster vil de studerende ikke blot blive opøvet i at identificere teoriernes væsentlige bestanddele og forudsætninger; de vil tillige blive sat i stand til at operationalisere disse i selvstændige organisationsanalytiske udforskninger. I tillæg hertil vil faget endvidere inddrage en række kritiske og problematiserende tilgange til studiet af organisation.  
 
I den første del af faget introduceres der til en række grundforestillinger og teorier, der historisk og aktuelt har præget og stadig præger det organisationsteoretiske felt. I den anden del af faget vil fokus dels være på, hvordan de studerende selv kan lave organisationsteoretiske studier, dels på en række metateoretiske overvejelser, der binder an til mere problematiserende og metodologiske betragtninger over organisationsteoriens anliggende, grundlagsproblemer og aktuelle status.
 
Centrale spørgsmål, der adresseres i forbindelse med faget vil være: Hvordan træder organisation frem i de præsenterede tekster? Hvad er nøglebegreberne? Hvordan bliver organisationer gjort til genstand for analyse? Hvilke(t) analyseniveau(er) befinder vis os på? Hvilke implicitte eller eksplicitte handlingsanvisninger synes at følge af de respektive perspektiver? Hvordan kan man anvende teorierne i egne organisationsanalyser? Hvad er, og hvad bør være, organisationsteoriens mere overordnede formål?
Undervisningsformer
Forelæsning og workshop
Sidst opdateret den 15-08-2014