English   Danish

2014/2015  BA-BHAAV1082U  Økonomistyret Marketing & Strategi

English Title
Financial Marketing Management & Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Secretary Jeannett Zola Andersen jza.marktg@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
  • Organisation/Organization
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 20-02-2014
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende læringsmål:
  • Have et omfattende indblik i fagets teorier, modeller og værktøjer og kunne reflektere over disses anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
  • Kunne reflektere over og i et betydeligt omfang kunne inddrageog anvende modeller, metoder og værktøjer fra tilstødende fagområder/fagdiscipliner
  • På overbevisende måde kunne sammenholde strategiske markedsmæssige problemstillinger med økonomisk analyse og finansiel vurdering
  • Kunne dokumentere, at de foreslåede internationale strategiforslag er brugbare og realistiske i praksis
  • Kunne udvise gode evner til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der lægges vægt på anvendelse/inddragelse af den akkumulerede kompetence indenfor HA-studiets fagdiscipliner (generel afsætningsøkonomi, organisation, økonomistyring og regnskabsforståelse , finansiering samt problemanalyse og metode) således, at den studerende kan sammenholde en virksomheds strategiske marketingmæssige problemstillinger i forbindelse med dens internationale relationer - ud fra en økonomisk analyse og finansiel vurdering.
Prøve/delprøver
4 timer skriftlig stedprøve:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor marketingfunktionen som helhed eller centrale dele heraf på internationale markeder samt at kunne gennemføre økonomiske analyser af virksomhedens muligheder og mål således, at den studerende kan udarbejde en realistisk global strategi.

For at kunne fastlægge en realistisk marketingstrategi er det nødvendigt at forstå og at inddrage virksomhedens finansielle situation. I den finansielle analyse fokuseres bl.a. på forståelse af selskabsstrukturen, regnskabsanalyser med fokus på, hvor i verden og på hvilke produkter, virksomheden tjener deres penge, risikoanalyser m.m. som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi.

Der indgår bl.a. følgende temaområder:

- Strategi og ledelse i markedsføringen

- Strategisk usikkerhed og scenario analyse

- Ressource/kapabilitetsbaseret strategi og situationsbaseret strategi

- Skabelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele

- Indtrængningsstrategier på udvalgte internationale aftagermarkeder

- Opstilling af strategiske handlingsalternativer for en given virksomhed

under finansielle begrænsninger

- Økonomiske konsekvensanalyser af de opstillede alternativer

- Reversibilitet og usikkerhed

Undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i dialogform samt casegennemgange med henblik på forståelse, indlæring og anvendelse af teorier/modeller og begreber.
Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.
Yderligere oplysninger
Der kan skrives bachelorprojekt i faget
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Aaker, David A. & Strategic Management. Global Perspectives.

Damien McLoughlin: John Wiley & Sons, New York 2010. 1.edition.

Cumberland, Flemming: Indtrængningsproblematikken og udvalgte

erhvervsøkonomiske teoriområder.

Institut for Afsætningsøkonomi. WP 2/2005

(uploades)

Cumberland, Flemming: Materialesamling til markedsføring.

Samfundslitteratur, 1.udgave, 4.oplag 2010.

Nondal, Lars Kilder til international markedsinformation.

Larsen, Karen & CBS Library 2010. Uploades (klikbar pdf-fil)

Erik Sonne:

Udvalgte artikler fra videnskabelige tidsskrifter (meddeles senere).

Diverse øvelser og cases (uploades).
Higgins, Robert C.: Analysis for Financial Management.
McGraw-Hill, 10.edition, 2013 (ISBN 9780071086486)
 

Sidst opdateret den 20-02-2014