English   Danish

2014/2015  BA-BHAAV2477U  Kvantitative metoder

English Title
Quantitative Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Morten Lau - Økonomisk Institut (ECON)
Sekretær: Christel Sølvsten, chs.eco@cbs.dk
Primære fagområder
 • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 20-06-2014
Læringsmål
 • Demonstrere viden omkring begreber, modeller, metoder og værktøjer indenfor økonometri svarende til kursets pensum
 • Evaluere et empirisk studie, som en anden har udarbejdet
 • Læse og forstå output fra Stata programmet
 • Kunne gennemføre en rimelig simpel økonometrisk analyse i praksis. Dette indebærer, at:
 • a) identificere problemet og formulere analysens formål samt redegøre for problemets teoretiske baggrund
 • b) formulere den teoretiske baggrund for problemsløsningen
 • c) specificere en egnet økonometrisk model – inkl. forudsætninger
 • d) estimere modellen med en egnet estimationsmetode
 • e) diskutere og løse relevante problemer undervejs i analysen (f.eks. heteroskedasticitet)
 • f) teste hypoteser – både simple og sammensatte
 • g) anvende modellen til det formål, den er udarbejdet til
 • h) rapportere analysens resultater både hvis aftageren er økonometriker, og hvis han/hun ikke er det (f.eks en CEO) og konkludere på basis af analysen
Forudsætninger for at deltage i kurset
Obligatorisk, der skal vælges mellem Kvalitative eller Kvantitative metoder
Prøve/delprøver
Kvantitative metoder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Dele af prøven baseres på en forudgående dataanalyse (48 timers tag-hjem). Ved afslutningen af 4-timers prøven afleveres resultaterne fra den forudgående dataanalyse i det omfang de indgår i besvarelsen, sammen med de øvrige besvarelser af opgaverne i 4-timers prøven.


De studerende må medbringe:

 • Alle skriftlige hjælpemidler, herunder artikelsamlinger, bøger og    kompendier mv.
 • Elektroniske hjælpemidler i form af lommeregnere uden kommunikationsfaciliteter.

De studerende må ikke medbringe egen computer.
Alle hjælpemidler undtagen PC må benyttes. Det betyder, at eksamensbesvarelsen skal laves i hånden.

Prøven vil blive stillet på dansk. Besvarelsen skal være forståelig, men skriftlig udtryksfærdighed indgår i øvrigt ikke i bedømmelsen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Klarer familie-ejede virksomheder sig bedre end andre virksomheder? Er det et problem at aktiers risiko – deres beta – ofte findes på basis af historiske data? Hvordan kan man bestemme en virksomheds skalaafkast? Hvordan estimeres en efterspørgsels priselasticitet?

Kursets primære formål er at forsøge at besvare spørgsmål af same type som dem, der nævnes ovenfor, ved at introducere en vifte af modeller, metoder og værktøjer indenfor økonometri. Kurset er anvendelsesorienteret.

Kurset vil i høj grad fokusere på de mange muligheder som regressionsmodellen tilbyder. Der vil blive lagt vægt på de forskellige forhold, man som praktiker skal være opmærksom på, når man arbejder med forskellige typer af økonomiske data: tværsnits data, hvor alle observationer stammer fra samme tidsperiode og tidsrækker, hvor observationerne stammer fra mange forskellige tidsperioder. Det er vigtigt, at de studerende bliver fortrolige med modellernes fortolkninger og hermed i sidste ende deres anvendelsesmuligheder. Et andet vigtigt område er, kombinationen af en kvantitativ analyse med mere kvalitative aspekter, noget som virkelig er en styrke ved regressionsmodeller anvendt indenfor økonomi. Endnu et forhold, man altid er nødt til at overveje i forbindelse med brug af regressionsmodellen, er modellens implicitte kausalitetsbudskab. Er det f.eks. aktiemarkederne, der påvirker real-økonomien – eller er det real-økonomien, der påvirker aktiemarkederne? Et tvivlsomt kausalitetspostulat har alvorlige konsekvenser for hele analysens troværdighed. Denne diskussion leder til, at man i visse situationer er nødt til at revidere sin estimationsmetode. Endelig vil kurset også diskutere økonomiske forudsigelsesmodeller.

Undervisningsformer
En kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Til forelæsningerne introduceres de forskellige emner, og de diskuteres ud fra en anvendelsesorienteret synsvinkel. Forelæsningernes eksempler vil så vidt muligt komme fra økonomiske problemstillinger, men også andre eksempler vil blive inddraget. Undervejs i forløbet vil der blive inviteret et par gæsteforelæsere, der kan give eksempler på spændende anvendelser ud fra deres egen forskning eller hverdag udenfor CBS. I øvelsestimerne vil en instruktor hjælpe de studerende med at køre statistiske programmer og diskutere resultater fra mindre analyser, som forsøger at komme rundt om alle emner i pensum. Som software til kurset foreslås Stata, som de studerende har gratis adgang til via CBS.
Yderligere oplysninger
Undervisningen i faget kan forekomme på engelsk.
Foreløbig litteratur

Stock, J. H. and Watson, M., Introduction to Econometrics (Pearson Education, 2011). 
Lærebogen suppleres evt. med nogle videnskabelige artikler eller noter, der er relevante i forhold til kursets eksempler.

Sidst opdateret den 20-06-2014