English   Danish

2014/2015  BA-BHAAV2478U  Kvalitative metoder

English Title
Qualitative Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Nanna Mik-Meyer - Institut for Organisation (IOA)
Sekretær: Ane Lindgren Hassing alh.ioa@cbs.dk, Anette Eggert Hansen aeh.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 20-06-2014
Læringsmål
Efter endt kursus skal den studerende være i stand til
  • At kunne forklare forskellen på kvantitative og kvalitative tilgange
  • At diskutere kvalitative metoder i forhold til kvalitetskriterier
  • At diskutere kvalitative metoder i forhold til valg af grundperspektiv
  • At beskrive forskellen på et interview, observationsstudium eller dokumentstudium og reflektere over, hvordan de tre metoder genererer forskellige data
  • At kunne anvende en af de tre kvalitative metoder i business-studier (interview, observationsstudier og dokumentanalyse) og diskutere den valgte metode i forhold til de to alternative metoder, valg af undersøgelsesdesign og kvalitetskriterier
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende kan vælge mellem dette fag eller faget Kvantitative metoder
Prøve/delprøver
Kvalitative metoder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Synopsis à 3-5 sider, der tager udgangspunkt i en konkret øvelse, som de studerende har gennemført i løbet af undervisningsforløbet.
Synopsen skrives i grupper af 3-5 studerende, der har valgt samme metode.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Efter aftale med underviser fastsættes dato for, hvornår de studerende kan aflevere udkast til synopsis (max 2 sider), som videreudvikles til egentlig synops, der indleveres til eksamen. De studerende får fælles tilbagemelding på deres udkast til synops i undervisningen.

Udover at synopsen skal tage udgangspunkt i en konkret metodisk øvelse, skal den inddrage relevante metodiske temaer, der diskuteres i pensum. Ved aflevering af synopsis vedlægges interviewguide (samt cd med interview), observationsnotater (samt oversigt over, hvordan observationerne er gennemført) eller begrundede valg af bestemt dokumentmateriale (samt kopi af dokumentmateriale med begyndende kodning af materialet).
Der foretages en helhedsbedømmelse af synopsis og den mundtlige præstation.

Den studerende skal indlede med et 3-5 minutters oplæg, der tager afsæt i den skrevne synopsis metodiske problemstilinger. Herefter vil den studerende blive eksamineret med afsæt i den konkrete synosis' problemstilling og fagets samlede pensum.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Stort set alle analyser af virksomheder og deres praksisser benytter sig af kvalitative metoder som fx interview med nøglepersoner og studier af virksomhedens centrale dokumenter, hjemmesider mv. Hvis man vil undersøge fx virksomheders strategiske adfærd, indførelsen af styringssystemer eller organisatoriske forandringsprocesser, kommer man ikke uden om anvendelsen af kvalitative metoder, som fx interview, dokumentstudier og kvalitative observationsdersøgelser. Da flere og flere grundbøger i kvalitative metoder tager konkret afsæt i business-studier, fx Justesen og Mik-Meyers bog Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier fra 2010 samt Erikssons og Kovalainens Qualitative Methods in Business Research fra 2008, vil nærværende fags litteratur både være litteratur som eksplicit forholder sig til velkendte business-studie-problemstillinger (som de to ovenfor nævnte) og være anerkendt kvalitative metodelitteratur, som diskuterer kvalitative metoder konkret og videnskabsteoretisk (fx Gubrium og Holstein samt Silverman m.fl.). 
Dette fags formål er at sætte den studerende i stand til at arbejde systematisk med kvalitative metoder som observationsstudier, interview og dokumentanalyse. Den studerende skal sættes i stand til at foretage et informeret valg, når valg af problemstilling skal omsættes metodisk. Den studerende vil desuden blive præsenteret for typiske faldgruber i kvalitative undersøgelser (tvetydige spørgsmål, forskerstyrede interview, usystematisk læsning mv.) samt typisk kritik af en ureflekteret brug af kvalitative metoder. Fagets styrke består i dets nære kobling til praksis, dvs. almindelige metodiske udfordringer i gennemførelsen af undersøgelser/opgaver på bachelor- og kandidatniveau for business school-studerende.
Faget bygger på den introduktion til kvalitative metoder, som den studerende fik i organisationsfaget på første studieår.
 

Undervisningsformer
Undervisningen består af en introducerende storforelæsning om faget, der fokuserer på udbyttet af faget med fokus på, hvordan metodekendskab er en forudsæting for at kunne skrive ”den gode opgave”. Herefter følger otte holdundervisningsgange i videnskabsteori, interview, observation og dokumentanalyse (undervisningsgangene 2 - 7) gennemførelse af øvelse i ”marken” og holdundervisning, hvor der samles op på de studerendes erfaringer fra deres øvelse i "marken", og hvor underviseren præsenterer og diskuterer den kommende eksamen (undervisningsgangene 8 – 9).
Foreløbig litteratur

De studerende vil blive præsenteret for en grundbog i kvalitative metoder skrevet specifikt til dette fag af Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer. Derudover vil de blive præsenteret for centrale tekster om den praktiske gennemførelse af interview, observations- og dokumentstudier. Litteraturen vil være på dansk og engelsk.

Vejledende litteratur:
Pensum til 1. undervisningsgang om Kvalitative metoder / Kvantitative metoder (uge 36)

Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Kvalitetskriterier og kvalitative metoder” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Eriksson, P. og Kovalainen A. (2008) ”Research design and Process” og “Focus and Frame” (s. 25-50) i Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.
Bitsch Olsen, P. (2003) ”Kvalitetsvurdering” og ”Arbejdsteknikker” (s. 193-238) i Bitsch Olsen og Pedersen (red.) Problemorienteret projektarbejde. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
 
Pensum til 2. undervisningsgang om kvalitetskriterier, problemformulering og valg af metode (uge 36)
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Videnskabsteori, perspektiver og kvalitative metoder” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Pedersen, K. (2003) ”Videnskabsteori i projektarbejde og rapport” i Bitsch Olsen og Pedersen (red.) Problemorienteret projektarbejde. (S. 139-169). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Bitsch Olsen, P. (2003) ”Metode i problemorienteret projektarbejde” i Bitsch Olsen og Pedersen (red.) Problemorienteret projektarbejde. (S. 169-193). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Pensum til 3. og 4. undervisningsgange om interview (ugerne 37og 38)
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Interview” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Holstein, J. A. og Gubrium, J. F. (2004) ”The active interview” i Silverman (red.) Qualitative Research. Theory, Method and Practice. (S. 140-162). London: Sage.
Kvale, S. (2001) “Interviewet som samtale” i Kvale Interview. (s. 31-48). København: Hans Reitzels Forlag.
 
Pensum til 5. undervisningsgang om fokusgruppeinterview (uge 39)
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Fokusgrupper” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Demant, J. (2006) ”Fokusgruppen – Spørgsmål til fænomener i nuet” i Bjerg og Villadsen (red.) Sociologiske metoder. Fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative metoder. (S. 131- 150). København: Forlaget Samfundslitteratur.
 
Pensum til 6. undervisningsgang om dokumentanalyse (40)
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Dokumenter” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag
Atkinson, P. and Coffey, A. (2004) “Analyzing documentary realities” i Silverman (red.) Qualitative Research.Theory, Method and Practice. (S. 56-75). London: Sage.
Dahler-Larsen, P. (2008) ”Dokumenter som objektiveret social virkelighed” (s. 235-254) i Järvinen og Mik-Meyer (red.) Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.
 
Pensum til 7. undervisningsgang om observation samt introduktion til øvelse (uge 41)
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Deltagerobservation” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag.
Alan Bryman and Emma Bell (2003). “Ethnography and Participant Observation” (pp. 314-339) in Business Research Methods. Oxford University Press.
 
 
8. undervisningsgang om Opsamling af erfaringer (uge 45)
Justesen, L. & N. Mik-Meyer (2010) ”Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier” i Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag.
Flyvbjerg B. (2006) ”Five Misunderstandings about Case-Study Research”, Qualitative Inquiry, Vol. 12, No. 2, 219-245.

9. undervisningsgang om eksamensforberedelser (uge 46)
(Intet pensum)
 

Sidst opdateret den 20-06-2014