English   Danish

2014/2015  BA-BHAAV6005U  Videregående strategisk ledelse

English Title
Advanced Strategic Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab og Revision (RR)
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 20-02-2014
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende på overbevisende måde kunne:
  • Beskrive og forklare fagets begreber, terminologi, modeller og processer
  • Anvende fagets begreber, modeller og processer til at identificere typer af problemer og fremkomme med løsningsforslag givet den identificerede kontekst
  • Diskutere muligheder og begrænsninger ved fagets begreber, modeller og processer
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til faget Strategisk Ledelse
Prøve/delprøver
Videregående strategisk ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formål
Målet er, at give de studerende en dybere indsigt i, hvordan forskellige typer af virksomheder/organisationer arbejder med strategi i dynamiske og komplekse omgivelser og herunder, hvordan ledere håndtere usikkerhed i forbindelse med virksomhedens forretningsmæssige udvikling. Faget har overordnet en behavioralistisk tilgang til strategisk ledelse og der er fokus på samspillet imellem forskellige virksomhedskontekster og strategiudviklingsprocesser.

Indhold
Indledningsvist ser vi på strategi og ledelse udfra en række forskellige perspektiver og hunder på hvad strategi og ledelse er i et klassisk og et adfærdsmæssigt perspektiv. Vi diskuterer, hvordan vi formelt formulerer og arbejder med strategier og hvorledes strategier også fremkommer som ’emergent strategies’ via uformelle processer. Endelig ser vi i fagets første del på, hvordan vi leder forskellige typer af forandringsprocesser.
 
I fagets anden del kommer vi ind på en række forskellige kræfter, som former både arbejdet med strategi og selve strategien. De seks kræfter vi ser på er kognition, organisation, teknologi, samarbejde, globalisering og værdier. Vi drøfter, hvordan ledere håndtere ændringer i disse forhold gennem bl.a. eget engagement og via brug af tankegange fra finansiel teori omkring håndtering af risiko.
 
I fagets sidste del er vi optaget af strategi i forskellige typer af organisationer. Mere konkret diskuteres muligheder for og problemer ved udvikling af strategier i bl.a. nystartede små virksomheder, i store og modne fabrikationsvirksomheder, i professionelle servicevirksomheder, i innovative virksomheder og for store koncerner etc. I forbindelse hermed diskuterer vi de særlige organisatoriske, ledelsesmæssige og strategiske problemer, som hver af disse virksomhedsformer er konfronteret med.

Faget henvender sig især til studerende, der ser sig selv som konsulenter og/eller ledere af virksomheder og som medarbejdere, der kommer til at indgå i virksomhedens ledelse- og strategifunktion
Undervisningsformer
Overbliks- og dialogforlæsninger, casepræsentationer, gruppearbejder, studenterpræsenationer og plenumdiskussioner
Foreløbig litteratur
Mintzberg, Lampel, Quien & Ghoshal: "The Strategy Proces, Concepts, Contexts, Cases", Fifth Edition, Pearson 2014. ISBN 978-0-273-71628-0

(Ialt ca. 450 siders tekster og ca. 100 sider cases)
Sidst opdateret den 20-02-2014