English   Danish

2014/2015  BA-BHAAV6007U  Økonomisk teoris udvikling

English Title
The Evolution of Economic Thought

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Joachim Lund - Department of Business and Politics (DBP)
Course administrator: Maja Dueholm (md.ikl@cbs.dk)
Primære fagområder
  • International Political Economy/International Political Economy
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 11-04-2014
Læringsmål
Efter at have aflagt eksamen i faget forventes den studerende at være i stand til at
  • dokumentere viden om centrale problemstillinger i den økonomiske teoris historie
  • sammenholde og diskutere forskellige teorier eller skolers syn på centrale makroøkonomiske begreber og problemer
  • diskutere historiske og teoretiske problemstillinger, der har ført til ændrede økonomiske paradigmer
  • forholde sig refleksivt og kritisk til anvendelsen af økonomisk teori i nutidige politisk-økonomiske diskussioner
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
1 midtvejsessay á max. 5 sider
Prøve/delprøver
Økonomisk teoris udvikling:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kursets formål er at give den studerende grundlæggende indsigt i den vestlige økonomiske teoris udvikling i moderne tid, med vægt på det kritiske perspektiv. Kurset viser, hvordan den økonomiske teoridannelse er foregået i tæt samspil med den politisk-økonomiske udvikling, enten i form af opgør med eksisterende skoler eller som videreudvikling af dem.
Kurset dækker de væsentligste aspekter af de sidste tre hundrede års økonomiske teorihistorie. Vi kommer til at beskæftige os med nationalstaternes opkomst og merkantilismens velstandsbegreb / landbrugssamfundets vækstproblemer og den fysiokratiske reaktion / industrialiseringen og Adam Smiths fremskridtsoptimisme / 1800-tallets ’sociale spørgsmål’ og dets svar fra Malthus’ og Ricardos dystopier, Marx’ frigørelsesteori og Mills socialliberalisme / den moderne virksomhed og mikroøkonomiens fremkomst i form af marginalismen og Marshalls neoklassiske skole / 1930’rnes store krise og Keynes’ reguleringsteori / efterkrigstidens højkonjunktur, 1970'ernes stagnation og Friedmans monetarisme / nyliberalismen og de seneste 20 års højkonjunktur / finanskrisen og keynesianismens evt. genkomst. 
Hvilke teorier kan anvendes i forståelsen af nutidens krise og krisebekæmpelse? Hvolke teorier kan forklare vækst? Er vækstbegrebet til diskussion i et fremtidigt paradigme?
Undervisningsformer
Kurset opbygges som en vekselvirkning mellem forelæsninger og øvelser i form af studenteroplæg og diskussion af centrale, primære tekster. Vi kommer til at diskutere problematiske sider ved de enkelte teorier såvel som deres evt. nutidige relevans.
Arbejdsbelastning
12 forelæsninger á 1 time 12 timer
Forberedelse til forelæsninger 24 timer
12 øvelser á 1 time 12 timer
Forberedelse til øvelser 48 timer
Forberedelse af 1 mundtligt oplæg 10 timer
Udarbejdelse af midtvejsessay 30 timer
Udarbejdelse af eksamensopgave 70 timer
Yderligere oplysninger
Wednesday 9.50-12.25, week 36-47.
Changes in schedule may occur.
Foreløbig litteratur
Roger E. Backhouse: The Penguin History of Economics (Penguin, 2002)

Kompendium
Sidst opdateret den 11-04-2014