English   Danish

2014/2015  BA-BHAAV6010U  Kvalitative data og metoder

English Title
Qualitative data and methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår, Efterår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 50
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Morten Thanning Vendelø - Institut for Organisation (IOA)
Hans Jørgen Vedel hjv@lokrea.dk

Administrator Ane Lindgren Hassing alh.ioa@cbs.dk 38152987
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 07-01-2015
Læringsmål
Efter at have fulgt valgfaget ”Kvalitative data og metoder - Anvendelsesmuligheder og – begrænsninger -,” skal den studerende være i stand til at:
• Demonstrere kendskab til, hvordan sammenhænge mellem videnskabeligt udgangspunkt og brug af kvalitative data og metoder kan udspille sig, og dermed hvornår og hvordan det er relevant at arbejde med kvalitative data..
• Analysere fordele og ulemper ved brug af forskellige kvalitative data og metoder(dokumentanalyser, observationer og interview etc.)
• Strukturere og systematisere arbejdet med kvalitative data!
• Inddrage teoretiske begreber/- dimensioner samt praktiske problemstillinger i egne analyser af kvalitative data.
• Kritisk reflekter over relevante valideringsformer af kvalitative data og metoder/analyser.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt), der skal være bedømt godkendt for at den studerende kan indstille sig til eksamenen.
Opgaverne må have et sideantal på max. 2 sider per person. Opgaverne skal udarbejdes, således at individuel bedømmelse er mulig.

Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Forudsætning for en indstilling til eksamen er en vurdering af den studerende individuelle indsats i det fælles afleverede mini-projekt.
Prøve/delprøver
Kvalitative data og metoder - begrænsninger og muligheder-:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Max 10 tider pr. studerende
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Home assignment for 4 days. Max 10 pages
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den individuelle mundtlige eksamen tager udgangspunkt i det indleverede miniprojekt og fagets pensum. Eksamen varer 20 minutter pr. studerende, inklusiv votering og karaktergivning. Det forventes, at den studerende indleder den mundtlige eksamen med et kort oplæg (ca. 3 minutter), hvor udvalgte dele fra miniprojektet præsenteres og perspektiveres. Dernæst stiller eksaminator (og censor) spørgsmål til projektet og til fagets pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget vil være intenst anvendelsesorienteret i den forstand, at det vil have fokus på at gøre kvalitative data og metoder til konkrete og nærværende analyseredskaber for de studerende. Dermed bidrager faget til dels at udvikle og forbedre de metodemæssige kompetencer hos de studerende i forhold til det fremtidige arbejde med bacheloren og/eller specialet, og dels til at relatere den kvalitative metode og validering til konkret/praktisk empiri.
Undervisning vil være dialog baseret undervisning og projektarbejde og have fokus på at kunne identificere sammenhænge i udvalgte videnskabelige standpunkter som f.eks. fænomenologi, hermeneutik og/eller funktionalisme og den kvalitativorienterede empiri og metode.
De studerende bliver også introduceret til en række afgrænsede teoretiske perspektiver indenfor f.eks. organisations - og strategiteori og de redskaber, der i den forbindelse gør det muligt at beskrive og analysere centrale aspekter ved indsamling, analyse og validering af kvalitative data.
Formålet med faget er således at gøre de studerende bevidste om, hvilke(n) organisationsforståelse(r) og videnskabeligt standpunkt (er), der er relevante i forhold til brug af kvalitative analyser og metoder. Dette med henblik på at forstå og analysere en virksomheds/aktørs handlinger og refleksioner i den konkrete og praktiske organisatoriske kontekst og/eller teoretiske forståelse.
 
 
Undervisningen vil blive bygget op og tilrettelagt således, at de forskellige kvalitative data og metoder introduceres, diskuteres og anvendes på empiriske eksempler i holdundervisningen. De forskellige metoder er: Dokumenter, observation og interviews.
Parallelt med diskussionen af de forskellige perspektiver/metoder på holdet vil de studerende få tilbudt 2 case øvelser, som de frivilligt kan få udleveret og få mundtlig bedømt.
Der vil blive brugt 2-3 undervisningsgange på hver kvalitativ metode(Dokumenter, observation og interviews).
Det er således fagets ambition at illustrere, hvordan der i en dynamisk organisations og kompleks omverdens forståelse kan skabes sammenhænge mellem det valgte videnskabelige standpunkt, den kvalitative identifikation og analyse af problemstillinger og anvendelse af valideringsmetode.
Undervisningen vil foregå på øvelseshold og som gruppearbejde.
Den sidste del af undervisningsforløbet fokuseres der på udarbejdelse af et mini projekt baseret på gruppernes selvstændige definering, indsamling og analyse af empirisk materiale, der er af kvalitativt karakter.

Undervisningsformer
Undervisningsformer
Øvelseshold, projektarbejde, case analyser
Yderligere oplysninger

Ændring i skema kan forkomme.
Tirsdag 11.40-14.15, uge 36-41, 43, 48.

Foreløbig litteratur

Introduktion til dokumentanalyse
af Poul Duedahl
ISBN 978-87-7674-487-8
Udgivelsesår 2010
 
Deltagende observation
Hanne Kathrine Krogstrup, Søren Kristiansen
ISBN: 9788741227085 (Bog)
Udgivelsesår: 2012
 
Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier
Lise Justesen, Nanna Mik-Meyer
ISBN: 9788741253800 (Bog)
Udgivelsesår: 2010
 
At fremstille kvalitative data, Kap 3
Peter Dahler Larsen
Syd danske universitet
 
 
Adcock and Collier, " Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research," American Political Science Review 95 (September 2001), pp. 529-546.
Findes på  http://www.jstor.org/pss/3118231
 
Patton, Michael Quinn, 2002: Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rd. ed., SAGE. (udvalgte kapitler)

Sidst opdateret den 07-01-2015