English   Danish

2014/2015  BA-BIMEO1073U  Tekstforståelse, engelsk

English Title
Understanding Professional Texts, English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Bodil Helder - MSC
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal ved eksamen kunne dokumentere:
  • Kommunikativ kompetence, dvs. kunne identificere en teksts budskab, genre og de virkemidler, der er anvendt for at opnå det intenderede formål i en kommunikationssituation
  • Indsigt i sproglige og stilistiske virkemidler, dvs. kunne anvende de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er introduceret i undervisningen, til beskrivelse af sproglige og stilistiske fænomener i en tekst
  • Evne til at kunne formulere sig på relativt flydende og korrekt engelsk.
Prøve/delprøver
Tekstforståelse, engelsk:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel skriftlig opgave på basis af en udleveret tekst. Opgaven består af en tekstanalyse. Prøven foregår på engelsk.
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår altovervejende på engelsk. Eksamen foregår på engelsk.

Til enhver genre hører et sæt af normer og forventninger, og det er identifikationen af disse, der er i fokus på kurset Tekstforståelse. Der gives en introduktion til genreteoretiske, tekstanalytiske, tekstlingvistiske og sproglige aspekter af særlig relevans for forståelse og analyse af faglige tekster.

I undervisningen arbejdes der med analyse af autentisk tekstmateriale af faglig art samt med grammatiske øvelser. Herudover udarbejder den studerende i løbet af kurset et antal skriftlige analyseopgaver.

Kurset præsenterer de teorier og metoder, der indgår som grundlag for skriftlige og mundtlige produktionsopgaver i efterfølgende semestre.

Den studerende vil i løbet af kurset kunne:
 • tilegne sig teoretisk viden om, hvad der overordnet karakteriserer faglige tekster.
 • beherske metoder til at identificere en faglig teksts genre og formål på baggrund af en række analyseparametre (fx struktur, appelformer, talehandlinger og tekststrategier).
 • blive i stand til at anvende viden om grammatiske og sproglige forhold på tekster.

Målet med undervisningen er således at give de studerende en teoretisk indsigt i de grundlæggende elementer og begreber, der er nødvendige for at kunne forstå, fortolke, producere og formidle forskellige former for faglige, erhvervsrelevante tekster.

Undervisningsformer
Kurset er en kombination af holdundervisning, diskussion, oplæg fra studerende, workshops samt mundtlige og skriftlige øvelser.
Arbejdsbelastning
Undervisning ca. 35 timer
Forberedelse 82 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 20 timer
Hjemmeopgaver 25 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Bodil Helder: Textual Analysis - an approach to analysing professional texts. Samfundslitteratur 2011. ISBN 978-87-593-1568-2.

Jonas Gabrielsen & Tanja Juul Christiansen: The Power of Speech. Hans Reitzel 2010. ISBN 978-87-7675-830-1.

Sidst opdateret den 15-08-2014